Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Studia magisterskie – informatyka

Dyplom magistra informatyki WWSI: kompetencje, prestiż, pozycja

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Już w kilku krokach możesz zapisać się na studia magisterskie, wybierając jedną z siedmiu dostępnych specjalizacji IT. Studia magisterskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki to najlepszy wybór w budowaniu ścieżki kariery zawodowej, umożliwiający podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez absolwentów studiów informatycznych, lub przekwalifikowanie w kierunku informatyki przez absolwentów innych niż informatyka kierunków. Studia są gwarancją na podjęcie interesującego i bardzo dobrze płatnego zatrudnienia po ich zakończeniu. Dołącz do ponad 6-tysięcznej społeczności studentów i absolwentów Uczelni, której marka rozpoznawalna jest na rynku od ponad 25 lat!


Warunki rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat. O przyjęcie mogą ubiegać się WSZYSCY absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na dowolnym kierunku inżynierskim lub licencjackim.

Uwaga: absolwenci kierunków licencjackich oraz kierunków inżynierskich spoza obszaru ICT I stopnia są zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych – przedmiotów fakultatywnych w trakcie trwania I roku studiów. Przedmioty fakultatywne są uzupełniane w trybie samokształcenia w oparciu o wykłady i materiały dostępne w Elastycznym Systemie Kształcenia Akademickiego – ESKA. Szczegółowe plany nauczania są dostępne w załącznikach w zakładkach poszczególnych specjalizacji.

Studia II stopnia (magisterskie) są prowadzone w formie:

  • niestacjonarnej (zaocznej) ‒ zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16:15-21:30, w soboty w godz. 8:00-19:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00 w ramach tzw. zjazdów. Organizacja studiów przewiduje 8 zjazdów w każdym semestrze. UWAGA! W ramach cyklu „Visiting Professors” niektóre wykłady będą odbywać się wyjątkowo w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Kalendarium roku akademickiego 2024/2025

Szczegółowe kalendarium roku akademickiego 2024/2025 będzie dostępne od 1 lipca 2024 na stronie kalendarium roku akademickiego

Wymagania dotyczące przyjęcia na studia magisterskie

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały tytuł inżyniera lub licencjata.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Program studiów II stopnia (magisterskich) w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz własne standardy edukacyjne wypracowane w trakcie 25 lat działalności Uczelni. Kształcenie jest realizowane w oparciu o autorską koncepcje systemu hybrydowego ESKA (Elastyczny System Kształcenia Akademickiego) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra potwierdzony dyplomem ukończenia studiów II stopnia. Studia gwarantują uzyskanie specjalistycznej wiedzy oraz przygotowują do twórczej pracy.

Informacje o godzinach pracy Biura Rekrutacji dostępne tutaj

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

Film prezentujący studia magisterskie w WWSI