Studia magisterskie

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

UWAGA! Rekrutacja na studia II stopnia na rok akademicki 2022/2023 została zakończona.

Studia II stopnia (magisterskie) są prowadzone w formie:

  • niestacjonarnej (zaocznej) ‒ zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki w godz. 16:15-21:30, w soboty w godz. 8:00-20:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00. UWAGA! W ramach cyklu „Visiting Professors” niektóre wykłady będą odbywać się wyjątkowo w tygodniu w godzinach popołudniowych.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały tytuł inżyniera lub licencjata (również na kierunku innego niż Informatyka -> w sprawie szczegółowych informacji dotyczących procesu rekrutacji dla osób posiadających tytuł licencjata prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Rekrutacji).

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich są zobowiązani do uzupełnienia przewidzianych programem różnic programowych.

Program studiów II stopnia (magisterskich) w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Koncepcja kształcenia zakłada wykorzystanie w procesie kształcenia platformy e-learningowej WWSI on demand.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra potwierdzony dyplomem ukończenia studiów II stopnia. Studia gwarantują uzyskanie specjalistycznej wiedzy oraz przygotowują do twórczej pracy.

Warunki rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Informacje o godzinach pracy Biura Rekrutacji znajdą Państwo tu: https://wwsi.edu.pl/jednostki-organizacyjne-uczelni/biuro-rekrutacji-i-promocji/