Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Płatności

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2023/2024:

1. OPŁATA REKRUTACYJNA:

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia magisterskie wynosi 600 zł.

Założenie konta, wypełnienie kwestionariusza w systemie WRK WWSI oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej, gwarantuje miejsce na studiach do upłynięcia terminu złożenia wymaganych dokumentów oraz podpisania umowy tj. do 17.09.2023 roku.

UWAGA! W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów w terminie do 03.09.2023 r. wszystkie opłaty za studia (łącznie z opłatą rekrutacyjną) wniesione przez Kandydata podlegają zwrotowi.

Absolwenci studiów I stopnia (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są w całości zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA: Każdy absolwent oraz student Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki może zarekomendować jednego kandydata na studia inżynierskie oraz jednego kandydata na studia magisterskie, ewentualnie dwóch kandydatów jednego poziomu kształcenia do zwolnienia z opłaty rekrutacyjnej (opłata rekrutacyjna zostaje zwrócona w postaci pomniejszenia ostatniej raty czesnego w pierwszym roku nauki o jej równowartość).

2. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. OPŁATY STAŁE I ZNIŻKI CZESNEGO:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów:

RataWysokość ratyTermin płatności
I rata1200,00 PLNw ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
II rata1200,00 PLN10 IX 2023
III rata1200,00 PLN10 X 2023
IV rata1200,00 PLN10 XI 2023
V rata1200,00 PLN10 XII 2023
VI rata1200,00 PLN10 I 2024
VII rata1200,00 PLN10 II 2024
VIII rata1200,00 PLN10 III 2024
IX rata1200,00 PLN10 IV 2024
X rata1200,00 PLN10 V 2024
Suma I rok12000 PLN 

Kandydaci na studia magisterskie, którzy ukończyli studia I stopnia licencjackie lub inżynierskie spoza obszaru ICT wnoszą dodatkową opłatę związaną z wyrównaniem różnic programowych płatną w I roku studiowania w wysokości 100,00 PLN miesięcznie w terminach płatności rat czesnego – łącznie 1000,00 PLN.

Wszystkim studentom Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zapewnia możliwość wsparcia finansowego w postaci stypendiów.