Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Dlaczego WWSI?

Absolwenci WWSI na Rynku Pracy - kliknij aby pobrać infografikę
Absolwenci WWSI na Rynku Pracy – kliknij aby pobrać infografikę

Wybór kierunku studiów oraz uczelni, w której chcemy studiować, to jedna z najważniejszych decyzji, często przesądzających o naszej sytuacji życiowej na wiele lat. Dlatego przed jej podjęciem tak istotne jest rzetelne przeanalizowanie wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na to, co i gdzie będziemy studiować.

Oferta szkół wyższych dostępna na rynku edukacyjnym jest niezwykle bogata. Jednak to bogactwo często pozorne, sprowadzające się do efektownych haseł reklamowych, które sprawiają, że niełatwo jest odnaleźć właściwe miejsce do studiowania wśród „morza” propozycji formułowanych ze strony uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych pod adresem przyszłych studentów. Szczególnie przestrzegamy przed wyborem Uczelni i kierunku studiów wyłącznie na podstawie kryterium niskiego czesnego. Tanie nie zawsze znaczy dobre. To hasło jest również adekwatne do usług świadczonych przez szkoły wyższe.

Co zatem powinno być przedmiotem przemyśleń przy wyborze kierunku studiów i konkretnej uczelni i jak w tym kontekście prezentuje się Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki?

Dlaczego informatyka?

Po pierwsze trzeba odpowiedzieć na pytanie o swoje zainteresowania. Jeśli interesujemy się informatyką, jeśli mamy własne doświadczenia, własne sukcesy w tworzeniu stron www, pisaniu oprogramowania, tworzeniu grafiki, cyfrowym przetwarzaniu dźwięku czy obrazu, decyzja, co do wyboru kierunku studiów jest oczywista. Niezależnie od tego czy informatyka już jest, czy jeszcze nie jest przedmiotem naszych zainteresowań i pasji, spróbujmy dowiedzieć się jak najwięcej o tym, na czym polega praca informatyka oraz ocenić własne predyspozycje i możliwości wykonywania tego zawodu. Ciekawym trendem ostatnio obserwowanym w naszej Uczelni jest „przekwalifikowywanie” do nowego zawodu. Absolwenci studiów magisterskich innych kierunków niż informatyka podejmują studia inżynierskie w WWSI w celu uzyskania kompetencji informatycznych. Niewątpliwie tym co przyciąga do zawodu informatyka są bardzo wysokie wynagrodzenia. Według najnowszego raportu geek.justjoin.it, junior developer w Polsce średnio zarabia 6355 zł (UoP)/7204 zł (b2b). Mid może liczyć na wynagrodzenie rzędu 11 240 zł (UoP)/13 694 zł (b2b). Natomiast senior developerzy przeciętnie zarabiają 16 133 zł (UoP)/18 717 zł (b2b) (pełny raport tutaj). Według Rzeczpospolitej to warszawskie uczelnie są na topie pod względem wysokości wynagrodzeń: „To dyplom jednej ze stołecznych szkół wyższych daje największe szanse na sukces na rynku pracy – wynika z analizy «Rzeczpospolitej» danych w systemie ELA. W grupie 10 uczelni, których absolwenci zarabiają średnio najwięcej w pierwszym roku po ukończeniu studiów, aż sześć ma siedzibę właśnie w Warszawie. Zestawienie otwiera Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (średnie zarobki jej absolwentów przekraczają 7 tys. zł na miesiąc), Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (średnie zarobki na poziomie 6,6 tys. zł), Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (6,2 tys. zł) czy Szkoła Główna Handlowa (6,1 tys.)”.

Niezależnie od tego, czy są to nasze pierwsze studia, czy studia drugiego wyboru dobrze byłoby, abyśmy po wyborze kariery programisty, cloud inżyniera, cloud architekta, cloud administratora, front-end i back-end developera, network inżyniera, security inżyniera czy analityka systemowego mogli kiedyś  powiedzieć „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko to była przyjemność” (Thomas Alva Edison) i aby kariera w ICT okazała się Waszym dobrym życiowym wyborem.

Informatyka jest i pozostanie na zawsze tą branżą, w której będzie tworzona największa liczba miejsc pracy, co stwarza dobrą prognozę, jeśli chodzi o możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i za granicą. „Zgodnie z danymi zebranymi przy użyciu narzędzia Job Market Insights i opracowanymi przez firmę Experis, w 2021 roku na polskim rynku pojawiło się ponad 231 tys. unikalnych ofert pracy (pojedynczych ofert, po wyłączeniu ponownych publikacji ogłoszenia lub jego publikacji w kilku miejscach), mających na celu przyciągnięcie kandydatów z obszaru IT i telekomunikacji. W porównaniu z 2020 rokiem, w którym opublikowano 126 tys. ogłoszeń, liczba unikalnych ofert pracy w sektorze IT wzrosła prawie dwukrotnie (źródło). Dlatego informatyka od kilku lat pozostaje najpopularniejszym kierunkiem studiów wybieranym przez polskich maturzystów. Królowa jest tylko jedna – wśród najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich numerem jeden ponownie była informatyka, na którą zgłosiło się w roku 2021 ponad 36 tys. osób, około tysiąc mniej kandydatów wybrało psychologię. Na trzecim miejscu znalazło się zarządzanie.

Jeśli zdecydowaliśmy wybrać informatykę jako kierunek studiów, kolejnym krokiem jest wybór uczelni, w której rozpoczniemy studia. Według badań o wyborze uczelni najczęściej decyduje oferta programowa uczelni, rozumiana jako oferta studiów na danym kierunku. Na kolejnych miejscach znalazły się osobiste ambicje, łatwość znalezienia pracy oraz zainteresowania i pasja. Podobnie, kandydaci do WWSI, jako najważniejsze powody wyboru uczelni podają: interesującą ofertę studiów, perspektywy uzyskania pracy po studiach oraz referencje wystawiane przez znajomych, studentów i absolwentów.

Ocena programu kształcenia

Ocena oferty programowej uczelni obejmuje jej aktualność (informatyka to bardzo szybko zmieniająca się branża), różnorodność wyrażaną prowadzonymi specjalnościami, ocenę programu kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz przez ekspertów informatycznego rynku pracy czy wreszcie zbieżność z programami kształcenia w uczelniach Unii Europejskiej i na świecie. Ta ostatnia gwarantuje bezproblemowe zatrudnienie w zawodzie za granicą.

Programy studiów inżynierskich oraz magisterskich w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględniają wymagania i zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spośród analizowanych zagranicznych dokumentów normatywnych, które zostały wykorzystane przy opracowywaniu programów kształcenia w WWSI należy wymienić: Computing Curricula 2020 (CC2020) ACM IEEE, Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka opracowany przez Council of European Professional Informatics Societies, European Competence Curricula Developement Guidelines Synthessiss Report – ICT Curricula in Higher Education in Europe, Guide to Formulate Degree Program Profiles (Tunning Project), programy edukacyjne, których celem jest uzyskanie certyfikacji branżowych w IT, w Carnegie Mellon University – Introductory Computer Science Education (USA) oraz w Manitoba University (Kanada) – Senior Years Information and Communication Technology Manitoba University Famework of Outcomes. Programy kształcenia WWSI obejmują następujące obszary zainteresowań informatyki: algorytmy i struktury danych, języki programowania, architektura komputerów i sieci komputerowych, obliczenia numeryczne i symboliczne, systemy operacyjne, inżynieria oprogramowania, bazy danych i systemy wyszukiwania informacji, sztuczna inteligencja, komunikacja człowiek – komputer, grafika komputerowa. Tworząc projekty programów nauczania, dążono do odwzorowania w nich wszystkich wyróżnionych wyżej obszarów zainteresowań informatyki. Programy zostały ułożone tak, aby wykształcić studenta kierunku informatyka zgodnie z ideami zawartymi w sylwetce absolwenta, kładącej nacisk na najważniejsze aspekty działalności zawodowej w szeroko rozumianej branży informatycznej.

WWSI jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzi tylko jeden kierunek studiów – Informatykę. Cały potencjał uczelni jest zatem skierowany na kształcenie i badania w zakresie informatyki. W ramach kierunku na 3,5-letnich studiach inżynierskich prowadzimy siedem specjalności: Inżynieria Zasobów Informacyjnych Data Science, Inżynieria Sieci Teleinformatycznych, Inżynieria Systemów Mobilnych, Inżynieria Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, Inżynieria Oprogramowania, Inżynieria Baz Danych, Inżynieria Internetu. Na 2-letnich studiach magisterskich cztery specjalności: Chmura Obliczeniowa, Uczenie Maszynowe (machine learning), Systemy Teleinformatyczne oraz Zarządzanie Projektami  IT. Ponadto na studiach magisterskich prowadzimy studia anglojęzyczne z zakresu IT project management. W przygotowaniu jest obecnie specjalność Chmura Obliczeniowa (realizowana we współpracy z AWS) dla studiów inżynierskich oraz Sztuczna Inteligencja dla studiów magisterskich. Planowany termin uruchomienia nowych specjalności to październik 2022 roku.

Programy oraz plany studiów w WWSI zostały  trzykrotnie ocenione pozytywnie przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2008, w 2013 oraz w 2019 roku. Ocena przeprowadzona w 2013 roku przyniosła dwie cząstkowe oceny wyróżniające za poziom badań naukowych oraz jakość kadry dydaktyczno-naukowej.

Warto podkreślić, że programy kształcenia są poddawane na co dzień wymagającej ocenie ekspertów rynku pracy z punktu widzenia dostosowania treści do potrzeb pracodawców. Ocena ta dokonywana jest między innymi w ramach organów statutowych uczelni: Kolegium Rektorskiego oraz Konwentu, w składzie których znajdują się wybitne osobistości branży ICT oraz innych branż, w których na szeroką skalę wykorzystywane są technologie teleinformatyczne. W programach kształcenia zawarte są treści realizowane w ramach programów edukacyjnych czołowych korporacji ICT, co stanowi podstawę do uzyskania przez studentów uznawanych na całym świecie międzynarodowych certyfikatów branżowych. Wreszcie programy kształcenia WWSI są konfrontowane na bieżąco z programami uczelni zachodnioeuropejskich na podstawie porozumień zawartych z wybranymi szkołami. Tworzy to podstawy uznawalności dyplomu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na europejskim rynku pracy.

W jaki sposób uczelnia realizuje programy kształcenia?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią specjalistyczną, tym, na co kładzie się szczególny nacisk jest ukierunkowanie na kształcenie praktyczne i zastosowania informatyki. Wyraża się ono w programach nauczania, które zawierają treści uwzględniające najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie rozwoju inżynierii oprogramowania oraz gromadzenia, dystrybucji, przetwarzania i ochrony informacji w systemach informatycznych. Studia są prowadzone w oparciu o infrastrukturę oraz oprogramowanie renomowanych producentów technologii teleinformatycznych. Dzięki umowom podpisanym z firmami reprezentowanymi w Kolegium Rektorskim (IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, Intel, Hewlett – Packard) studenci oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi mają dostęp do najnowocześniejszych produktów i technologii teleinformatycznych.

Innym przejawem ukierunkowania na praktykę jest kadra zatrudniona w uczelni. Blisko 90% wykładowców to praktycy zatrudnieni w firmach stosujących technologie ICT, specjaliści odpowiedzialni za nadzór, rozwój i eksploatację wewnątrzfirmowych systemów informatycznych. W uczelni w chwili obecnej zatrudnionych jest 12 wykładowców z tytułem profesora dr. hab. lub dr. hab. oraz 19 wykładowców z tytułem doktora. Ogółem uczelnia zatrudnia blisko 100 wykładowców różnych specjalności informatycznych.

Stosowane metody i narzędzia dydaktyczne są zgodne z obowiązującymi obecnie standardami. Zajęcia są prowadzone w systemie wykładowo-ćwiczeniowo-laboratoryjnym. Począwszy od trzeciego roku studiów wprowadza się metody projektowania (indywidualnego oraz zespołowego). Projektem końcowym realizowanym przez każdego studenta jest praca dyplomowa (inżynierska) oraz magisterska. W szerokim zakresie stosowane są metody kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu. Uczelnia dysponuje własnym portalem informacyjno-edukacyjnym WWSI on demand. Wykorzystuje także własne zasoby oraz korzysta z możliwości, jakie stwarza współpraca z uczelniami akademickimi. Ze względu na zawodowy charakter szkoły wyraźny jest duży udział zajęć laboratoryjnych (ćwiczeniowych) w ogólnej liczbie godzin studiów.

Istotną rolą uzupełniającą w stosunku do zajęć przewidzianych programem kształcenia pełnią: działalność kół naukowych, zajęcia seminaryjne, organizowane przez uczelnię konferencje oraz cykle wykładów otwartych. Ten typ zajęć stwarza możliwości indywidualizacji nauczania odpowiednio do potrzeb i zainteresowań studentów.

Uczelnia prowadzi rozbudowany system praktyk zawodowych. Obszar praktyk zawodowych sytuuje studentów w środowisku firm i przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i publicznych. Pozwala to na bezpośrednie zastosowanie znanych ze szkoły umiejętności, sprawdzenie siebie w odmiennych niż uczelniane warunkach, poznanie rynku informatycznego w Polsce.

Uczestniczenie w praktykach daje szansę na prezentację swoich możliwości oraz nawiązanie kontaktów, które pozwolą na podjęcie stałego zatrudnienia w danej firmie czy instytucji.

Obecnie w realizacji programu praktyk zawodowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki uczestniczą 1132 firmy z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Jakimi warunkami do prowadzenia zajęć dysponuje uczelnia?

Przez wiele lat szkoła mieściła się przy ul. Miłej. Od nazwy ulicy pochodzi pierwsza nazwa uczelni. W październiku 2004 roku uczelnia przeniosła się do nowej siedziby mieszczącej się w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 17. Obiekt będący własnością uczelni to budynek o powierzchni blisko 3000 m2. W nowoczesnym przystosowanym do potrzeb dydaktycznych budynku znalazły miejsce: 4 aule wykładowe – każda przystosowana do prowadzenia wykładów dla 130 osób, 12 laboratoriów komputerowych, 6 sal ćwiczeniowych, sala konferencyjna, siłownia, bufet studencki oraz pomieszczenie klubowe, biblioteka uczelniana, pomieszczenia biurowo-administracyjne, archiwum uczelni oraz pomieszczenia sanitarne i magazynowe. Budynek został wykończony w najwyższym standardzie użytkowania, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami. Projekt użytkowania budynku łączy walory funkcjonalności z wysoką estetyką wnętrz. Wykorzystuje maksymalnie dostępne powierzchnie, poprzez niekonwencjonalną aranżację ciągów komunikacyjnych oraz zaprojektowanie pomieszczeń użytkowych. Obiekt spotkał się z wysoką oceną studentów. Sale dydaktyczne oraz niektóre pomieszczenia socjalne zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę audiowizualną (nagłośnienie, dostęp do Internetu, projektory audiowizualne, ekrany) oraz funkcjonalne, ergonomiczne umeblowanie. Na oddzielną uwagę zasługują laboratoria komputerowe uczelni oraz infrastruktura informatyczna budynku. Z racji specjalizacji uczelni laboratoria komputerowe są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Uczelnia dysponuje jednolitą siecią LAN z 350 terminalami (w tym 288 terminalami dydaktycznymi). WWSI oferuje dwa nowoczesne laboratoria sieciowe zgodne ze standardami Cisco oraz laboratorium grafiki komputerowej. Budynek poprzez dedykowane łącze satelitarne jest wyposażony we własny dostęp do sieci Internet o przepustowości 6 Mb/s. Na terenie uczelni działa sieć WiFi.

Do dyspozycji studentów jest biblioteka wraz z czytelnią. W ciągu dziewięciu lat funkcjonowania Uczelni biblioteka zwiększyła księgozbiór do ok. 8000 pozycji. Jest to księgozbiór obejmujący najświeższe pozycje z dziedziny informatyki, wydawane przez wydawnictwa specjalizujące się w tematyce informatycznej. W opinii studentów i pracowników biblioteka uczelni nadąża za szybko rozwijającym się rynkiem nowości informatycznych. Uczelnia prenumeruje 24 czasopisma. Książki opracowywane są komputerowo w Systemie Bibliotecznym. Katalog biblioteki jest dostępny w Internecie na stronie WWSI. Biblioteka dysponuje czytelnią wyposażoną w komputery z oprogramowaniem przydatnym studentom Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Czy organizacja zajęć spełnia oczekiwania studentów?

Uczelnia dostosowuje organizację zajęć dydaktycznych do potrzeb studentów. Szkoła prowadzi wykłady i ćwiczenia w trzech formach organizacyjnych: jako studia stacjonarne – dzienne (poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-18.00), jako studia niestacjonarne – zaoczne (zjazdy średnio, co trzy tygodnie w piątki w godzinach 16.00-21.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-17.00).

Ze względu na jednolite programy kształcenia dla wszystkich form organizacji zajęć istnieje możliwość przechodzenia z jednego systemu do drugiego bez konieczności uzupełniania jakichkolwiek przedmiotów. Ma to szczególne znaczenie dla tych studentów, którzy w trakcie studiów podejmują pracę zawodową i decydują się na zmianę formy organizacyjnej zajęć.

Czy uczelnia cieszy się uznaniem kandydatów?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jako jednowydziałowa uczelnia jest jednym z największych wydziałów informatyki w Polsce. Najlepszym miernikiem uznania Uczelni jest liczba kandydatów podejmujących studia w WWSI. W ubiegłym roku akademickim WWSI znalazła się na 3 miejscu w Warszawie i na 6 w Polsce pod względem liczby kandydatów przyjętych na kierunek informatyka. 

LpRok akademickiLiczba studentów przyjętychRok kalendarzowyLiczba studentów stan na 30 XI danego roku
1.2000/20016592000 r.440
2.2001/200213962001 r.1638
3.2002/20038682002 r.2100
4.2003/20045112003 r.2255
5.2004/20053712004 r.1977
6.2005/20063962005 r.1536
7.2006/20075982006 r.1469
8.2007/20084762007 r.1308
9.2008/20094822008 r.1167
10.2009/20104382009 r.1269
11.2010/20114902010 r.1249
12.2011/20125402011 r.1223
13.2012/20134172012 r.1068
14.2013/20144292013 r.1071
15.2014/20154212014 r.1136
16.2015/20164012015 r.1176
17.2016/20175122016 r.1292
18.2017/2018    6212017 r.1446
19.2018/20194752018 r.1442
20.2019/2020492 2019 r.1461
21.2020/2021 429 2020 r.1463
22.2021/2022   3742021 r.1305

Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ciągu 20 lat działalności łącznie ukończyło 4888 absolwentów, w tym 3154 absolwentów studiów inżynierskich oraz 552 absolwentów studiów magisterskich. Ponadto 1182 absolwentów ukończyło studia podyplomowe. 

Czy uczelnia posiada dobre kontakty z innymi uczelniami oraz instytucjami rynku pracy?

W celu wzbogacenia zakresu oraz jakości oferty dydaktycznej Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w szerokim zakresie korzysta z doświadczeń oraz pomocy uczelni akademickich, zarówno państwowych jak i niepaństwowych. Dla realizacji współpracy uczelnia podpisała porozumienia z czołowymi wydziałami informatyki w Polsce.

Uczelnia nawiązała bardzo bliską współpracę z firmami ICT: IBM, Cisco, Microsoft, Oracle, Intel, HP. Firmy te są reprezentowane (na poziomie dyrektorów generalnych) w Kolegium Rektorskim. Uczelnia wykorzystuje w szerokim zakresie produkty firm w procesie dydaktycznym. Na mocy odpowiednich porozumień Szkoła uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych sygnowanych przez wymienione firmy: IBM Skills Program, Microsoft IT Academy, Cisco Networking Academy, Oracle Academic Initiative. Bliskie kontakty z wymienionymi firmami są wyrazem zorientowania uczelni na wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców. W ostatnim okresie Uczelnia nawiązała współpracę z Amazon Web Services Academy.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi projekty z partnerami zagranicznymi. Uczelnia kładzie duży nacisk na znajomość języków obcych, a także na wymianę dydaktyczno-naukową z zagranicznymi uczelniami w ramach programu Erasmus Plus.

Szkoła jest członkiem międzynarodowej organizacji International Council for Open and Distance Education (ICDE), grupującej najlepsze europejskie i pozaeuropejskie ośrodki kształcenia na odległość oraz European Univeristy Information Systems (EUNIS).

Czy uczelnia prowadzi programy studiów anglojęzycznych

Od roku akademickiego 2017/2018 WWSI prowadzi studia anglojęzyczne na poziomie studiów magisterskich IT Project Management. Od roku 2018/2019 planujemy uruchomienie magisterskich studiów anglojęzycznych z zakresu Cloud Computing we współpracy z Amazon Web Services Academy.

Ile wynosi czesne i co w ramach czesnego oferuje uczelnia?

Czesne za studia w WWSI nie odbiega wysokością od czesnego w innych uczelniach zarówno publicznych (państwowych – na studiach niestacjonarnych) jak i niepublicznych (niepaństwowych). Warto jednak pamiętać, że za tą samą lub zbliżoną kwotę możecie Państwo między innymi otrzymać lepsze programy kształcenia, lepiej przygotowaną i ukierunkowaną na praktykę kadrę dydaktyczną, lepiej wyposażone laboratoria komputerowe (w tym specjalistyczne), nieograniczoną możliwość dostępu do laboratoriów oraz do sieci Internet, elastyczne, dostosowane do Państwa potrzeb formy kształcenia, ceniony na rynku pracy dyplom inżyniera informatyka lub magistra z logo WWSI, możliwość korzystania z kół zainteresowań oraz udziału w letnich warsztatach informatycznych, możliwość korzystania z systemu stypendiów naukowych oraz socjalnych, bardzo dobrze zaopatrzoną bibliotekę a przede wszystkim możliwość udziału w tworzeniu jednej z najbardziej dynamicznie rozwijającej się polskiej wyższej uczelni, w której uczenie informatyki jest rzetelnym rzemiosłem, ale także pasją.