Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Studia inżynierskie – informatyka

Studiuj w WWSI i zdobądź prestiżowy dyplom inżyniera informatyka

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Już w kilku krokach możesz zapisać się na studia inżynierskie, wybierając jedną z ośmiu dostępnych specjalizacji IT. Studia inżynierskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki to najlepszy wybór w budowaniu ścieżki kariery zawodowej, umożliwiający uzyskanie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych przez absolwentów szkół średnich, lub przekwalifikowanie w kierunku informatyki przez absolwentów szkół wyższych innych niż informatyka kierunków. Studia są gwarancją na podjęcie interesującego i bardzo dobrze płatnego zatrudnienia po ich zakończeniu. Dołącz do ponad 6-tysięcznej społeczności studentów i absolwentów Uczelni, której marka rozpoznawalna jest na rynku od 25 lat!

Warunki rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Studia I stopnia (inżynierskie) są prowadzone w formie:

  • stacjonarnej (dziennej) zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00. Czwartki są dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – przeznaczone są na obowiązkowe praktyki zawodowe.
  • niestacjonarnej (zaocznej)  zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16:15-21:30, w soboty w godz. 8:00-19:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00 w ramach tzw. zjazdów. Organizacja studiów przewiduje 8 zjazdów w każdym semestrze. Uwaga: Egzaminy poprawkowe w ramach sesji poprawkowej mogą odbywać się w dniach: poniedziałek – czwartek!

Kalendarium roku Akademickiego 2024/2025

Szczegółowe kalendarium roku akademickiego 2024/2025 będzie dostępne od 1 lipca 2024 na stronie kalendarium roku akademickiego.

Wymagania dotyczące przyjęcia na studia inżynierskie

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. Osobom, które na egzaminie maturalnym zdały matematykę, informatykę lub fizykę – w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt, w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą, oraz laureatom olimpiad z tych przedmiotów przysługuje dodatkowa zniżka czesnego.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Program zawodowych studiów I stopnia (inżynierskich) w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów kształcenia określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz własne standardy edukacyjne wypracowane w trakcie 25 lat działalności Uczelni. Kształcenie jest realizowane w oparciu o autorską koncepcje systemu hybrydowego ESKA (Elastyczny System Kształcenia Akademickiego) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Studia gwarantują uzyskanie specjalistycznej wiedzy oraz przygotowują do pracy zawodowej zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy.

Informacje o godzinach pracy Biura Rekrutacji znajdą Państwo tutaj (LINK).

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

Film prezentujący studia inżynierskie w WWSI