Studia inżynierskie

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Trwa rekrutacja na semestr 1.0

Zapraszamy na studia inżynierskie rozpoczynające się od 17 lutego 2023 na semestrze 1.0 Szczegółowe informacje tutaj

Warunki rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Studia I stopnia (inżynierskie) są prowadzone w formie:

  • stacjonarnej (dziennej) zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00. Czwartki są dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – przeznaczone są na obowiązkowe praktyki zawodowe.
  • niestacjonarnej (zaocznej)  zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki w godz. 16:15-21:30, w soboty w godz. 8:00-19:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00. Uwaga! studia rozpoczynające się od 17 lutego 2023 są prowadzone wyłącznie w formie niestacjonarnej, zgodnie z organizacją przedstawioną tutaj. Egzaminy poprawkowe w ramach sesji poprawkowej mogą odbywać się w dniach: poniedziałek – czwartek!

Szczegółowe kalendarium roku akademickiego 2023/2024 będzie dostępne od 1 lipca 2023 na stronie kalendarium roku akademickiego. Uwaga! Informacje dotyczące planu zajęć semestru 1.0 rozpoczynającego się od 17 lutego 2023, zostaną podane do dnia 15 lutego 2023.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Program zawodowych studiów I stopnia (inżynierskich) w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Koncepcja kształcenia zakłada wykorzystanie w procesie kształcenia platformy e-learningowej WWSI on demand.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Studia gwarantują uzyskanie specjalistycznej wiedzy oraz przygotowują do twórczej pracy.

Informacje o godzinach pracy Biura Rekrutacji znajdą Państwo tutaj.

Informacje o rekrutacji na semestr I na rok akademicki 2023/2024 zostaną przedstawione do końca maja 2023.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293