Studia inżynierskie

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

UWAGA! Rekrutacja na studia I stopnia zostaje przedłużona do 22.10.2022 (sobota)

Warunki rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Studia I stopnia (inżynierskie) są prowadzone w formie:

  • stacjonarnej (dziennej) zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00. Czwartki są dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – przeznaczone są na obowiązkowe praktyki zawodowe. Nie dotyczy semestru „0”.
  • niestacjonarnej (zaocznej)  zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki w godz. 16:15-21:30, w soboty w godz. 8:00-20:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00. UWAGA! Egzaminy poprawkowe w ramach sesji poprawkowej odbywają się w tygodniu!

Szczegółowe kalendarium roku akademickiego 2022/2023 będzie dostępne od 1 lipca br. na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/terminy

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Program zawodowych studiów I stopnia (inżynierskich) w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Program ten został opracowany również na podstawie Raportu Computing Curricula 2005 (CC2005) oraz raportów Software Engineering 2014 (SE2014), Computer Science 2013 (CS2013), Computer Engineering 2016 (CE2016), Cybersecurity 2017 (CSEC2017), które powstały w ramach organizacji IEEE Computer Society. Zawiera on zalecenia dla programów nauczania na poziomie inżynierskim i stanowi podstawę wiedzy dla kierunku Informatyka. Określa on informatykę jako dyscyplinę naukową (computer science) ‒ z jednej strony i inżynierię komputerowe (computer engineering) ‒ z drugiej. Koncepcja kształcenia zakłada wykorzystanie w procesie kształcenia platformy e-learningowej WWSI on demand.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

Informacje o godzinach pracy Biura Rekrutacji znajdą Państwo tu: https://wwsi.edu.pl/jednostki-organizacyjne-uczelni/biuro-rekrutacji-i-promocji/

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293