Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Studia inżynierskie – informatyka

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Zapisz się już dziś!

Już w kilku krokach możesz zapisać się na studia inżynierskie, wybierając jedną z siedmiu dostępnych specjalizacji IT. Studia inżynierskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki to najlepszy wybór w budowaniu ścieżki kariery zawodowej, umożliwiający uzyskanie poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych przez absolwentów szkół średnich, lub przekwalifikowanie w kierunku informatyki przez absolwentów szkół wyższych innych niż informatyka kierunków. Studia są gwarancją na podjęcie interesującego i bardzo dobrze płatnego zatrudnienia po ich zakończeniu. Dołącz do ponad 6000-ej społeczności studentów i absolwentów Uczelni o rozpoznawalnej od ponad 20 lat na rynku pracy marce.

Warunki rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Studia I stopnia (inżynierskie) są prowadzone w formie:

  • stacjonarnej (dziennej) zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00. Czwartki są dniem wolnym od zajęć dydaktycznych – przeznaczone są na obowiązkowe praktyki zawodowe.
  • niestacjonarnej (zaocznej)  zajęcia odbywają się w piątki w godz. 16:15-21:30, w soboty w godz. 8:00-19:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00 w ramach tzw. zjazdów. Organizacja studiów przewiduje 8 zjazdów w każdym semestrze. Uwaga: Egzaminy poprawkowe w ramach sesji poprawkowej mogą odbywać się w dniach: poniedziałek – czwartek!

Kalendarium roku Akademickiego 2023/2024

Szczegółowe kalendarium roku akademickiego 2023/2024 będzie dostępne od 1 lipca 2023 na stronie kalendarium roku akademickiego.

Wymagania dotyczące przyjęcia na studia inżynierskie

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły szkołę średnią i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego. Osobom, które na egzaminie maturalnym zdały matematykę, informatykę lub fizykę – w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt, w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą, oraz laureatom olimpiad z tych przedmiotów przysługuje dodatkowa zniżka czesnego.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów.

Program zawodowych studiów I stopnia (inżynierskich) w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Edukacji, zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz własne standardy edukacyjne wypracowane w trakcie ponad 20 lat działalności Uczelni. Kształcenie jest realizowane w oparciu o autorską koncepcje systemu hybrydowego ESKA (Elastyczny System Kształcenia Akademickiego) WWSI.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera potwierdzony dyplomem ukończenia studiów I stopnia. Studia gwarantują uzyskanie specjalistycznej wiedzy oraz przygotowują do twórczej pracy.

Informacje o godzinach pracy Biura Rekrutacji znajdą Państwo tutaj.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293