Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Rekrutacja na studia „krok po kroku”

1. REJESTRACJA ONLINE

Rejestracja kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK).

Po utworzeniu konta w systemie WRK kandydat otrzyma link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta należy wypełnić formularze, wgrać swoje zdjęcie, wybrać jedną specjalność, dokonać opłaty rekrutacyjnej i przesłać potwierdzenie transakcji na adres: rekrutacja@wwsi.edu.pl

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia inżynierskie wynosi 50 zł.

3. UZUPEŁNIENIE DANYCH

Po otrzymaniu wyników z egzaminu maturalnego należy uzupełnić dane dotyczące wykształcenia w systemie WRK, a następnie wydrukować podanie o przyjęcie na studia i złożyć komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji.

4. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Uczelni, ul. Lewartowskiego 17, w Biurze Rekrutacji (pok. 208).

Prosimy NIE CZEKAĆ na wyniki rekrutacji – o przyjęciu do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Kandydat osobiście składa w formie papierowej następujące dokumenty:

  • Oryginał świadectwa dojrzałości.
  • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie WRK i podpisane przez kandydata.
  • Dowód osobisty do wglądu.
  • Dowód wpłaty opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 50,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia.
  • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania.

Do Biura Rekrutacji należy się zgłosić z kompletem dokumentów.

5. WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW ORAZ UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI

Po złożeniu w Biurze Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zostaje wpisany na listę studentów WWSI oraz podpisuje Umowę o warunkach odpłatności za studia.

6. POZOSTAŁE OPŁATY

Kandydat dokonuje wymaganych regulaminem studiów opłat:

  • opłata składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 50,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia
  • opłata I raty czesnego (w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia)

 Opłatę za składkę ubezpieczenia studenckiego NNW należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz to czego dotyczy przelew: ubezpieczenie NNW.

Opłaty za czesne należy wpłacać na swoje indywidualne konto. Numer rachunku znajduje się na umowie o warunkach odpłatności za studia.

7. TEST BHP

Test z zakresu BHP będzie dostępny na platformie testowej Uczelni ABAKUS. Link: http://abakus4.wwsi.edu.pl Identyfikator testu: bhp2019.w_labuda.uwirtual. Zalogować należy się swoim uczelnianym loginem i hasłem w okienku logowania.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu znajduja się na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/upload/bhp/szkolenie_bhp_dla_studentow.pdf

Szkolenie BHP jest obowiązkowe i można do niego podejść dopiero po złożeniu dokumentów. Test należy wykonać do 15.09.2024 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@wwsi.edu.pl, tel: 22 48 96 400/452


Studentom WWSI uczelnia oferuje szeroki pakiet wsparcia materialnego w ramach Funduszu Świadczeń Socjalnych dla studentów. Więcej informacji: https://student.wwsi.edu.pl/pommat