Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Erasmus +

Deklaracja Polityki Erasmusa dla Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki (plik PDF 475 kB)

Program Erasmus+ jest jednym z najbardziej znanych programów unijnych skierowanych do szkół wyższych. Komisja Europejska przyznała Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education, plik PDF 473 kB) ważną do 2027 roku. Tym samym WWSI przystąpiła do Programu Erasmus+, którego celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni.

Studenci WWSI oraz świeżo upieczeni absolwenci mogą skorzystać z:

  • wyjazdu na praktyki zagraniczne (okres trwania: od 2 dni do 12 miesięcy)
    Studenci mogą wyjeżdżać do zagranicznych przedsiębiorstw, instytucji badawczych, instytucji szkolnictwa wyższego, organizacji non-profit i każdej innej organizacji prowadzącej działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia młodzieży i badań naukowych i innowacji.
  • wyjazdu do uczelni partnerskiej na semestr na studia
    Do tej pory studenci przebywali w uczelniach partnerskich w Wielkiej Brytanii, Danii, Słowenii, Estonii i na Litwie. Międzyinstytucjonalną umową dwustronną nasza uczelnia może podpisać także z nowymi partnerami.
  • wyjazdu krótkoterminowego (5-30 dni) połączonego z mobilnością wirtualną
  • dofinansowania do wyjazdów – dotyczy osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ więcej informacji LINK do strony

Każdy student, a w szczególności studenci, którzy nie mogą uczestniczyć w długoterminowej mobilności fizycznej w celu studiowania lub odbycia praktyk zawodowych, może skorzystać z krótszej mobilności fizycznej połączonej z mobilnością wirtualną (krótkoterminowa mobilność mieszana).
Dodatkowo każdy student może uczestniczyć w intensywnych programach mieszanych. W tych przypadkach mobilność fizyczna musi trwać od 5 do 30 dni (z wyłączeniem czasu podróży) i musi łączyć się z obowiązkowym komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. W ramach mobilności mieszanej w celu studiowania muszą zostać przyznane co najmniej 3 punkty ECTS.

  • kursu językowego na specjalnej platformie e-learningowej Komisji Europejskiej

Wyjazdy z programu Erasmus+ przyczyniają się do podniesienia kompetencji językowych studentów/absolwentów, poznania nowego kręgu kulturowego, nawiązania nowych znajomości czy budowania międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych.

Więcej informacji dotyczących programu Erasmus+: