Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Misja, symbole, marka

Misja

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest specjalistyczną uczelnią, która prowadzi działalność o charakterze dydaktycznym i naukowo-badawczym w zakresie informatyki, jako dyscypliny o największym znaczeniu dla poziomu i tempa rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, w tym dla innowacyjności, rozwoju technologicznego oraz kształtowania zasobów rynku pracy. Podstawowym zadaniem prowadzonych w Uczelni studiów inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych jest wyposażenie studentów w najwyższej jakości wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z dziedziny informatyki, które pozwolą im na uzyskanie zatrudnienia zgodnego z posiadanymi kwalifikacjami, oczekiwaniami i predyspozycjami oraz z zapotrzebowaniem rynku pracy. Uzyskane w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki wykształcenie stwarza warunki do samorealizacji, zgodnie z najlepszymi standardami etyki zawodowej informatyka oraz do osiągnięcia przez absolwentów pożądanego przez nich statusu zawodowego. W dłuższym horyzoncie czasowym zdobyta w Uczelni wiedza i umiejętności sprzyjają przyjmowaniu przez absolwentów postaw służących dalszemu doskonaleniu zawodowemu poprzez kontynuację kształcenia lub samokształcenie, a także rozwojowi kreatywności i umiejętności współdziałania/współpracy w realizacji celów zawodowych, na polskim i międzynarodowym rynku pracy.  Prowadzone w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki prace badawczo-naukowe stanowią podstawowy czynnik decydujący o jakości i dynamice rozwoju Uczelni oraz wzbogacaniu jej materialnego i intelektualnego potencjału. Prace naukowo-badawcze realizowane we współpracy i na rzecz otoczenia makroekonomicznego wzmacniają więzi Uczelni ze środowiskiem gospodarczym i akademickim oraz wizerunek Uczelni jako instytucji otwartej, innowacyjnej i nowoczesnej. Ważną funkcją programów i projektów rozwojowych jest wspieranie procesu kształcenia, w szczególności w zakresie rozwoju i zastosowań technologii informatycznych w edukacji, modyfikacji struktury i treści programów kształcenia, efektów kształcenia oraz profilowania specjalności studiów.

Tym, co wyróżnia Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest (1) specjalizacja wyłącznie w jednej dziedzinie – informatyce (2) dbałość o wysoką jakość kształcenia i badań, (3) społecznościowy charakter Uczelni wyrażający się w partnerskich relacjach pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi – studentami i pracownikami, (4) szeroki wachlarz dodatkowych możliwości rozwijania zainteresowań naukowych studentów i absolwentów w ramach i poza programem studiów (5) troska o rozwój karier zawodowych absolwentów, (6) współdziałanie w nakreślaniu oraz realizacji celów Uczelni z interesariuszami zewnętrznymi (7) innowacyjność oraz (8) nieustające dążenie do doskonalenia własnych działań wyrażające się łacińskim określeniem: „MELIORA” – Zawsze Lepiej.

Symbole

Z okazji jubileuszu 10 rocznicy działalności dydaktyczno-naukowej społeczność akademicka Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w drodze zbiórki publicznej ufundowała sztandar Uczelni. W czasie inauguracji roku akademickiego 2009/2010 nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przedstawicielom Samorządu Studenckiego.

Sztandar Uczelni
Sztandar Uczelni
Łańcuch rektorski oraz buława rektorska Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki symbole władzy akademickiej
Uroczystość przekazania sztandaru Uczelni Przedstawiciele Fundatorów
Uroczystość przekazania sztandaru Uczelni Samorząd Studentów

Marka

Logo uczelni w latach 2000-2004

Pięć pierwszych lat działalności uczelni było związanych z marką Mila College. Budowanie wizerunku (marki) nowo utworzonej uczelni było w pierwszym okresie nierozłącznie związane z promocją charakterystycznego logo Mila College, pochodzącego od nazwy ulicy, przy której mieściła się jej pierwsza siedziba. Przeprowadzka w 2004 roku do nowego budynku przy ul. Lewartowskiego stała się jednym z powodów podjęcia rozważań na temat stworzenia nowego portretu wizerunkowego szkoły.

Obecne logo uczelni

Decyzja o zmianie nazwy i logo uczelni została przede wszystkim podyktowana dbałością o większą skuteczność przekazu informacyjnego zawartego w nazwie i w logo, skierowanego do potencjalnych studentów. Nowa nazwa – Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki – w czytelny sposób wskazuje wyłączny zakres oferowanych usług – edukacji informatycznej na poziomie szkoły wyższej, podkreślając fakt lokalizacji uczelni w tradycyjnie silnym i wymagającym, jeśli chodzi o jakość kształcenia, ośrodku akademickim, jakim jest Warszawa.