Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 110) 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 

Elżbieta Bondyra 

tel. (0-22) 489 64 45 
BON@wwsi.edu.pl 

Strona internetowa BON-u

Środa: 11.00- 13.30  

Uczelnia stwarza studentom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia. Proponujemy studentom korzystanie ze Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz udział w różnych konferencjach, szkoleniach i imprezach dedykowanym osobom niepełnosprawnym. Ponadto modernizujemy zaplecze infrastrukturalne Uczelni, żeby w pełni odpowiadało potrzebom naszych niepełnosprawnych studentów. 

Władze Uczelni WWSI podejmują działania, które mają na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans edukacyjnych. 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki realizuje projekt Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie dostępności kształcenia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ze szczególnymi potrzebami.