Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Zakłady dydaktyczno-naukowe

Zakład Podstaw Informatyki

dr hab. inż. Zenon Gniazdowski

prof. WWSI – Kierownik Zakładu Podstaw Informatyki 

tel.: (0-22) 489-64-31 

Środa: 17.00-20.00 

zgniazdowski@ms.wwsi.edu.pl 

Działalność Zakładu Podstaw Informatyki prowadzona jest w dwóch wzajemnie uzupełniających się obszarach. Te dwa obszary to dydaktyka oraz działalność naukowo-badawcza. Dydaktyka jest podstawową misją Zakładu. Pracownicy ZPI prowadzą zajęcia z przedmiotów matematycznych, ogólnotechnicznych, a także z przedmiotów obejmujących podstawy programowania oraz szeroko pojętą algorytmikę. Aby ta podstawowa misja mogła być dobrze realizowana, pracownicy Zakładu angażują się także w działalność naukową. Ich zainteresowania skupione są przede wszystkim na algorytmach uczenia maszynowego.

Zakład Inżynierii Oprogramowania

dr hab. Michał Grabowski

prof. WWSI – Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania 

tel.: (0-22) 489-64-31 

mgrabowski@ms.wwsi.edu.pl 

Piątek: 9.40-11.00 
Sobota: 14.00-15.20 (zjazdy nieparzyste) 
Niedziela: 9.40-11.00 (zjazdy parzyste) 

Zakłady dydaktyczno-naukowe realizują zadania dydaktyczno-naukowe oraz wychowawcze zawarte w statucie uczelni oraz w szczegółowych programach studiów. Bezpośredni nadzór nad działalnością zakładów sprawują kierownicy zakładów powoływani przez Rektora. Do kompetencji kierowników zakładów należy: planowanie pracy podległego personelu i kontrola realizacji zadań dydaktycznych wykonywanych przez pracowników zakładu, organizacja seminariów, odpraw i narad dydaktycznych, zapewnienie rozwoju bazy dydaktycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników zakładu.

Zakład Systemów Informatycznych

dr inż. Dariusz Chaładyniak

Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych

tel.: (0-22) 489-64-31

dchalad@ms.wwsi.edu.pl

Wtorek: 12.30- 4.30
Niedziela: 09.30-11.30 (zjazdy parzyste) 13.25-15.25 (zjazdy nieparzyste)

Działalność Zakładu Systemów Informatycznych koncentruje się na realizacji zajęć dydaktycznych
w ramach trzech specjalności na studiach pierwszego stopnia – Inżynieria Sieci Teleinformatycznych, Inżynieria Systemów Mobilnych, Inżynieria Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych oraz jednej specjalności na studiach drugiego stopnia – Systemy Teleinformatyczne.

Wykładowcy ZSI prowadzą zajęcia z przedmiotów takich jak: systemy operacyjne, architektura systemów komputerowych, technologie sieciowe, bezpieczeństwo systemów informatycznych, systemy teleinformatyczne, programowanie usług sieciowych, zarządzanie sieciami teleinformatycznymi, inżynieria systemów teleinformatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm ISO/IEC 27001, bezpieczeństwo i niezawodność systemów rozproszonych, wykrywanie i analiza zagrożeń w sieci Internet, programowanie aplikacji mobilnych, architektura systemów mobilnych, zaawansowane technologie sieci komputerowych, zarządzanie usługami w systemach operacyjnych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informatycznego.

Wykłady są wspierane ćwiczeniami, laboratoriami i projektami realizowanymi na najnowszym sprzęcie komputerowym i sieciowym takich firm jak: Cisco Systems, IBM, Lenovo, HP, Dell.

Studenci w ramach realizowanych zajęć mają szansę na pozyskanie certyfikatów uznawanych na współczesnym rynku pracy: CCNAv7: Introduction to Networks, CCNAv7: Switching, Routing and Wireless Essentials, CCNAv7: Enterprise Networking, Security and Automation, CCNA Cybersecurity Operations, CCNA Security.

Wykładowcy ZSI posiadają cenione na całym świecie certyfikaty, m.in.: Cisco Certified Network Professional Wireless, Cisco Certified Network Associate Cyber OPS, VMware Certified Professional 6.5 –  Data Center Virtualization, Cisco Certified Network Professional Collaboration, Cisco Certified Network Professional Service Provider, Cisco Certified Network Associate Voice, Cisco Certified Network Professional Security, Cisco Certified Design Professional, Cisco Certified Internetwork Professional.

Działalność dydaktyczna uzupełniana jest ponadto osiągnięciami naukowymi prezentowanymi na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz publikowanymi w polskich i zagranicznych czasopismach.

Zakład Informatycznych Technologii Zarządzania

dr inż. Waldemar Łabuda

Kierownik Zakładu Informatycznych Technologii Zarządzania 

tel.: (0-22) 489-64-31 

w_labuda@ms.wwsi.edu.pl 

Piątek: 14.00-16.00 

Misją Zakładu Informatycznych Technologii Zarządzania jest prowadzenie nowoczesnej, zgodnej z najnowszymi trendami w edukacji i potrzebami rynku pracy, działalności dydaktycznej oraz naukowo-badawczej wspierającej działalność dydaktyczną. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na studiach inżynierskich w specjalnościach: Inżynieria Oprogramowania, Inżynieria Baz Danych, Inżynieria Zasobów Informacyjnych Data Science, Inżynieria Systemów Mobilnych; magisterskich w specjalnościach: Zarządzanie Projektami, Chmura Obliczeniowa, Uczenie Maszynowe (ang. Machine Learning), IT Project Management i Cloud Computing (w języku angielskim); podyplomowych w specjalnościach: Data Science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych, Zarządzanie Projektami IT oraz Cloud Computing.

Pracownicy Zakładu uczestniczą w projektach realizowanych przez uczelnię, w tym projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przekazywane studentom treści, jak i sposób ich przekazywania są innowacyjne oraz ściśle powiązane z najnowszymi trendami oraz potrzebami rynku pracy. Działalność naukowo-badawcza jednostki dotyczy ewaluacji i walidacji jakości kształcenia w uczelni wyższej i modelowania infrastruktury techniczno-technologicznej dla efektywnego kształcenia w zakresie wybranych specjalności na kierunku informatyka, a także modelowania kompetencji nabywanych w procesie nauczania. Wyniki badań prezentowane są na seminariach zakładowych i w postaci publikacji oraz wdrażane do działalności dydaktycznej. Do działalności Zakładu Informatycznych Technologii Zarządzania włączani są studenci oraz wykładowcy spoza uczelni.