Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Władze uczelni

Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Andrzej Żyławski | Konferencja z okazji 20-lecia uczelni w Kazimierzu Dolnym

Struktura organizacyjna

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią bezwydziałową. Działalnością uczelni kieruje Rektor, Prezydent oraz Prorektor. Funkcje organu kolegialnego pełni Senat Uczelni, funkcję doradczo-konsultacyjne pełnią: Konwent oraz Kolegium Rektorskie.
W uczelni funkcjonuje pięć zakładów dydaktyczno-naukowych, których kierownicy odpowiedzialni są za poszczególne obszary problemowe w zakresie prowadzonej dydaktyki oraz działalności badawczej: zakład podstaw informatyki, zakład inżynierii oprogramowania, zakład informatycznych technologii zarządzania, zakład systemów informatycznych, zakład przedmiotów społeczno-ekonomicznych. Ponadto w strukturze uczelni działają inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność dydaktyczno-naukową są to: biblioteka uczelniana, studium języków obcych oraz studium wychowania fizycznego. Funkcje usługowe na rzecz społeczności akademickiej uczelni realizują: biuro rektora, biuro finansowo-księgowe, biuro administracyjno-techniczne, biuro karier i staży zawodowych oraz biuro spraw studenckich.

Prezydent jest organem jednoosobowym uczelni. Prezydent kieruje realizacją misji i celów określonych przez założyciela, reprezentuje uczelnię na zewnątrz oraz nadzoruje prace dotyczące strategii rozwoju uczelni.

Prezydent

Andrzej Żyławski rektorat@wwsi.edu.pl

Rektor jest organem jednoosobowym uczelni. Kieruje działalnością uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz.

Rektor

Zenon Gniazdowski rektorat@wwsi.edu.pl

Prorektor jest organem jednoosobowym. Kieruje i nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych uczelni.

Prorektor

Halina Wojciechowska rektorat@wwsi.edu.pl

Senat jest organem kolegialnym uczelni. Do kompetencji Senatu należy uchwalanie strategii rozwoju uczelni oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w ustawie lub statucie.

Skład Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

 1. Rektor:
  • dr hab. inż. prof. WWSI Zenon Gniazdowski, Rektor WWSI, Przewodniczący Senatu
 2. Prezydent:
  • Andrzej Żyławski
 3. Prorektor:
  • Halina Wojciechowska
 4. Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • dr hab. inż. prof. WWSI Andrzej Chojnacki
  • prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas
  • dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski
  • prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak
  • prof. dr hab. inż Tadeusz Łuba
  • dr hab. prof. WWSI Teodor Przymusiński
  • dr hab. inż. prof. WWSI Marian Stachowicz
  • prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin
  • prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
  • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk
  • prof. dr hab. Maciej M. Sysło
  • prof. dr hab. Andrzej Szałas
  • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz
  • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki
  • prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński
 5. dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich:
  • dr inż. Dariusz Chaładyniak
  • dr Włodek Zadrożny
 6. przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 7. przedstawiciele studentów:
  • Piotr Ignaczak
  • Urszula Ducin
  • Piotr Janas
  • Paulina Królak
  • Angelika Krüger
  • Tomasz Książek
 8. przedstawiciel założyciela:
  • Justyna Gołaszewska
 9. kwestor:
  • Edyta Gajewska
 10. przedstawiciel organizacji pracodawców oraz firm tworzących i stosujących technologie informatyczne:
  • Andrzej Ptasznik

Kolegium Rektorskie jest organem kolegialnym uczelni powoływanym przez Rektora. W skład Kolegium Rektorskiego wchodzą dyrektorzy zarządzający wiodącymi firmami teleinformatycznymi.

Do kompetencji Kolegium należy: opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni, formułowanie założeń oraz opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni, opiniowanie założeń oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy, wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora.

Skład Kolegium Rektorskiego

 • Andrzej Żyławski, Przewodniczący Prezydent WWSI 
 • Tomasz Bochenek, Dyrektor Generalny Oracle Polska 
 • Krzysztof Jonak, Dyrektor Generalny Intel Polska 
 • Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco Polska 
 • Marcin Olszewski, Dyrektor Generalny HP Inc. Polska 
 • Wojciech Pawlak, Dyrektor NASK 
 • Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny IBM Polska 
 • Wojciech Zaskórski, Dyrektor Generalny Lenovo Polska 

Konwent Uczelni jest organem konsultacyjno-doradczym uczelni. W skład Konwentu wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców oraz firm tworzących oraz stosujących technologie teleinformatyczne.

Do kompetencji Konwentu należy: opiniowanie planów działalności i rozwoju uczelni, formułowanie założeń oraz opiniowanie programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki absolwenta uczelni, opiniowanie założeń oraz planów dotyczących współpracy uczelni z rynkiem pracy, wyrażanie opinii w innych sprawach przedstawionych przez Rektora.

Skład Konwentu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

 • Andrzej Żyławski, Prezydent WWSI, Przewodniczący Konwentu
 • Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2013-2017, Prezydent Honeywell Central & Eastern Europe w latach 2018-
 • Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny Fujitsu Polska w latach 1999-2003, Dyrektor Generalny IBM Polska w latach 2003-2009, dyrektor Generalny Cisco Systems Poland w latach 2011-2017
 • Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w latach 2017-2018, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2019-
 • Tomasz Klekowski, Dyrektor Generalny Intel Polska, Prezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
 • Tomasz Bochenek,  Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2000-2004, Wiceprezydent na region Europy Środkowo-Wschodniej Microsoft w latach 2004-
 • Michał Chrzanowski, Dyrektor Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 2009-2016
 • Dariusz Chwiejczak,  Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland w latach 1996-2006, Regional Sales Director at SimpliVity,
 • Paweł Czajkowski, Dyrektor Generalny HP Polska w latach 2006-2015, Wiceprezes Asseco Data Systems w latach 2016-2019, Członek Zarządu T-Systems Polska w latach 2018-
 • Paweł Malak, Dyrektor Generalny Cisco Systems Poland w latach 2005-2011, Dyrektor ds. sprzedaży dla klientów korporacyjnych w regionie na Europę Wschodnią, Rosję, Ukrainę i Bliski Wschód, Cisco Systems Poland w latach 2011-2016, Dyrektor ds. sprzedaży w Trend Micro Eastern Europe w latach 2017-
 • Jacek Murawski,  Dyrektor Generalny Dell Polska w latach 2006-2008, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2008-2012, Dyrektor generalny w regionie Europy , Bliskiego Wschodu i Afryki, ODIN w latach 2015-2017, VP Vendor Engagement EMEA Ingram Micro w latach 2017-
 • Piotr Pągowski,  Dyrektor Generalny Intel Polska 1995-2006, Dyrektor generalny, Sofia Soft Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej CD projekt w latach 2011-, Viceprezydent Solwit S.A. w latach 2012-
 • Marek Roter, Dyrektor Sprzedaży w Dziale Klientów Międzynarodowych, Hewlett Packard Enterprise, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 2005-2008, Dyrektor Zarządzający DXC technology w latach 2016-
 • Waldemar Sielski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska w latach 1992-2000, Prezes Zarządu, Multis Sp. z o.o w latach ,2000,-
 • Piotr Smólski, Dyrektor Generalny HP Polska w latach 1991-1998, Prezes Rady Nadzorczej, VALWAY Sp. z o.o., Prezes Flopsar Solutions w latach 2015-
 • Bartosz Soroczyński, Dyrektor Generalny Oracle Polska w latach 2013-2014, Wiceprezes Philips Lighting Systems na region Europy Centralnej i Wschodniej w latach 2014-2016, CEO PGK ltd. w latach 2016-
 • Grzegorz Tomasiak, Dyrektor Generalny IBM Polska w latach 2001-200, Prezes Grupy Wirtualna Polska w latach 2008-2012, CEO Datus ltd. w latach 2017-
 • Jacek Żurowski, Dyrektor Zarządzający HP Inc. Polska w latach 2015-2017, Dyrektor Regionalny Central Europe Zebra Technologies2018-
 • Jan Sokalski, Sekretarz Konwentu, Dyrektor firmy ACTON

Zakłady Dydaktyczno-Naukowe

Zakłady dydaktyczno-naukowe realizują zadania dydaktyczno – naukowe oraz wychowawcze zawarte w statucie uczelni oraz w szczegółowych programach studiów. Bezpośredni nadzór nad działalnością zakładów sprawują kierownicy zakładów powoływani przez Rektora. Do kompetencji kierowników zakładów należy: planowanie pracy podległego personelu i kontrola realizacji zadań dydaktycznych wykonywanych przez pracowników zakładu, organizacja seminariów, odpraw i narad dydaktycznych, zapewnienie rozwoju bazy dydaktycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników zakładu.

 • Dr hab. Michał Grabowski, prof. WWSI – Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania
 • Dr inż. Waldemar Łabuda – Kierownik Zakładu Informatycznych Technologii Zarządzania
 • Dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, prof. WWSI – Kierownik Zakładu Podstaw Informatyki
 • Dr inż. Dariusz Chaładyniak – Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych

Inne Jednostki Dydaktyczne

Jednostki organizacyjne prowadzące działalność dydaktyczną, poza obszarem informatyki:

 • mgr Elżbieta Bondyra – kierownik Biblioteki
 • mgr Natalia Stempak – kierownik studium języków obcych

Jednostki Pozadydaktyczne

Jednostki pozadydaktyczne wspierające realizację statutowych celów uczelni są zorganizowane w postaci biur. W strukturze uczelni działa pięć biur, wyodrębnionych zgodnie z funkcjami, które realizują na rzecz społeczności akademickiej oraz jednostek zewnętrznych.

 • Mgr Edyta Gajewska – kwestor
 • Mgr Monika Szubińska-Zuber – dyrektor ds. administracyjno-technicznych
 • Mgr Edyta Ostrowska – kierownik Biura Spraw Studenckich
 • Mgr Anna Wojciechowska– biuro karier i staży zawodowych