Płatności

Uwaga! Wszystkim osobom rozpoczynającym naukę w semestrze 1.0 gwarantujemy wysokość czesnego z roku akademickiego 2022/23.

Informacja o wysokości opłat wpisowego i czesnego na rok akademicki 2023/24 zostanie podana w dniu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 15 maja 2023 r.

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia (inżynierskich) w roku akademickim 2022/2023:

1. OPŁATA REKRUTACYJNA:

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia inżynierskie wynosi 500 zł.

Opłata rekrutacyjna w semestrze 1.0 wynosi 0 zł.

Założenie konta, wypełnienie kwestionariusza w systemie WRK WWSI oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej, gwarantuje miejsce na studiach do upłynięcia terminu złożenia wymaganych dokumentów oraz podpisania umowy, tj. do 25.09.2022 roku.

UWAGA! W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów w terminie do 15.09.2022 r. wszystkie opłaty za studia (łącznie z opłatą rekrutacyjną) wniesione przez Kandydata podlegają zwrotowi.

2. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. OPŁATY STAŁE I ZNIŻKI CZESNEGO:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów:

RataStudia stacjonarneStudia niestacjonarneTermin płatności
I rata970,00 PLN920,00 PLN5 dni od momentu podpisania umowy
II rata970,00 PLN920,00 PLN10 IX 2022
III rata970,00 PLN920,00 PLN10 X 2022
IV rata970,00 PLN920,00 PLN10 XI 2022
V rata970,00 PLN920,00  PLN10 XII 2022
VI rata970,00 PLN920,00 PLN10 I 2023
VII rata970,00  PLN920,00 PLN10 II 2023
VIII rata970,00 PLN920,00 PLN10 III 2023
IX rata970,00 PLN920,00 PLN10 IV 2023
X rata970,00 PLN920,00 PLN10 V 2023
Suma I rok9700 PLN9200 PLN 

Zniżki czesnego z tytułu osiągnięć w nauce:

1) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę – w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt, w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą, przysługuje:

  • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023,
  • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023.

2) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

  • 1100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023,
  • 1000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023.

Student może korzystać z jednego rodzaju powyższych zniżek.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293