Płatności

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia (inżynierskich) w roku akademickim 2022/2023:

1. OPŁATA REKRUTACYJNA:

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia inżynierskie wynosi 500 zł.

PROMOCJA! ZWOLNIENIE LUB ZNIŻKA WPISOWEGO ORAZ GWARANCJA MIEJSCA NA STUDIACH

Założenie konta, wypełnienie kwestionariusza w systemie WRK WWSI oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej, gwarantuje miejsce na studiach do upłynięcia terminu złożenia wymaganych dokumentów oraz podpisania umowy, tj. do 18.09.2022 roku.

Założenie konta oraz wypełnienie kwestionariusza uprawnia do otrzymania promesy zniżki wpisowego:

  • I tura (24.05-31.07): 500 zł zniżki
  • II tura (1.08-21.08): 300 zł zniżki
  • III tura (22.08-18.09): 200 zł zniżki

Nabycie prawa do zniżki następuje w momencie podpisania umowy o studia.

Realizacja zniżki następuje w formie zmniejszenia czesnego z tytułu wpłaty ostatniej raty za studia w roku akademickim 2022/2023.

UWAGA! W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów w terminie do 15.09.2022 r. wszystkie opłaty za studia (łącznie z opłatą rekrutacyjną) wniesione przez Kandydata podlegają zwrotowi.

2. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. OPŁATY STAŁE I ZNIŻKI CZESNEGO:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów:

RataStudia stacjonarneStudia niestacjonarneTermin płatności
I rata970,00 PLN920,00 PLN5 dni od momentu podpisania umowy
II rata970,00 PLN920,00 PLN10 IX 2022
III rata970,00 PLN920,00 PLN10 X 2022
IV rata970,00 PLN920,00 PLN10 XI 2022
V rata970,00 PLN920,00  PLN10 XII 2022
VI rata970,00 PLN920,00 PLN10 I 2023
VII rata970,00  PLN920,00 PLN10 II 2023
VIII rata970,00 PLN920,00 PLN10 III 2023
IX rata970,00 PLN920,00 PLN10 IV 2023
X rata970,00 PLN920,00 PLN10 V 2023
Suma I rok9700 PLN9200 PLN 

Zniżki czesnego z tytułu osiągnięć w nauce:

1) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę – w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt, w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą, przysługuje:

  • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023,
  • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023.

2) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

  • 1100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023,
  • 1000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023.

Student może korzystać z jednego rodzaju powyższych zniżek.