Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Płatności

Opłaty dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia (inżynierskich) w roku akademickim 2023/2024:

1. OPŁATA REKRUTACYJNA:

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia inżynierskie wynosi 500 zł.

Jednocześnie informujemy, że założenie konta, wypełnienie kwestionariusza w systemie WRK WWSI oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej (jako przedpłaty I raty opłaty za studia), gwarantuje miejsce na studiach do upłynięcia terminu złożenia wymaganych dokumentów oraz podpisania umowy, tj. do 17.09.2023 roku.

UWAGA! W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów w terminie do 03.09.2023 r. wszystkie opłaty za studia (łącznie z opłatą rekrutacyjną) wniesione przez Kandydata podlegają zwrotowi.

2. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

3. OPŁATY STAŁE I ZNIŻKI CZESNEGO:

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego za I rok studiów:

RataStudia stacjonarneStudia niestacjonarneTermin płatności
I rata1070,00 PLN1020,00 PLN5 dni od momentu podpisania umowy
II rata1070,00 PLN1020,00 PLN10 IX 2023
III rata1070,00 PLN1020,00 PLN10 X 2023
IV rata1070,00 PLN1020,00 PLN10 XI 2023
V rata1070,00 PLN1020,00  PLN10 XII 2023
VI rata1070,00 PLN1020,00 PLN10 I 2024
VII rata1070,00  PLN1020,00 PLN10 II 2024
VIII rata1070,00 PLN1020,00 PLN10 III 2024
IX rata1070,00 PLN1020,00 PLN10 IV 2024
X rata1070,00 PLN1020,00 PLN10 V 2024
Suma I rok10700 PLN10200 PLN 

Zniżki czesnego z tytułu osiągnięć w nauce:

1) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę – w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt, w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą, przysługuje:

  • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024,
  • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024.

2) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

  • 1100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024,
  • 1000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024.

Student może korzystać z jednego rodzaju powyższych zniżek.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293