Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Deklaracja dostępności

Informacja o uczelni i deklaracja dostępności w polskim języku migowym (PJM):

Deklaracja dostępności strony internetowej

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-05-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych,
 • tekst nie jest odczytywany maszynowo.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-05-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-05-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Kopacz
 • E-mail: mkopacz@wwsi.edu.pl
 • Telefon: +48 22 489 64 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Adres: ul. Lewartowskiego 17
  00-169 Warszawa
 • E-mail: BON@wwsi.edu.pl
 • Telefon: +48 22 489 64 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa

Uczelnia posiada jeden budynek wyposażony w dźwig umożliwiający wjazd do budynku osobie na wózku. W budynku znajduje się winda umożliwiająca poruszanie się między poziomami. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0. Drzwi toalet oraz większość pomieszczeń funkcjonalnych oznaczone są piktogramem z nadrukiem Braill’a.

Budynek został wyposażony w plany tyflograficzne oraz system nawigacji radiowej YourWay umożliwiający sprawne poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnością wzroku.

W budynku zaplanowano montaż pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

W uczelni można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM), po ówczesnym zgłoszeniu takiej potrzeby, do 3 dni roboczych.

Przed budynkiem uczelni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.