Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Rekrutacja krok po kroku

1. REJESTRACJA ONLINE

Rejestracja kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK).

Po utworzeniu konta w systemie WRK kandydat otrzyma link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta należy wypełnić formularze, wgrać swoje zdjęcie, wybrać jedną specjalność, dokonać opłaty rekrutacyjnej i przesłać potwierdzenie transakcji na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl.

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia magisterskie wynosi 80 zł.

3. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Uczelni, ul. Lewartowskiego 17, w Biurze Rekrutacji (pok. 208).

Kandydat osobiście składa w formie papierowej następujące dokumenty:

  • Oryginał lub odpis dyplomu I stopnia oraz suplement.
  • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie WRK i podpisane przez kandydata.
  • Dowód osobisty do wglądu.
  • Dowód wpłaty opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 50,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia.
  • Dowód wpłaty opłaty wpisowej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania.

Do Biura Rekrutacji należy się zgłosić z kompletem dokumentów.

4. WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW ORAZ UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI

Po złożeniu w Biurze Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zostaje wpisany na listę studentów WWSI oraz podpisuje Umowę o warunkach odpłatności za studia.

UWAGA! Studia magisterskie są realizowane wg. oddzielnych planów studiów dla osób, które uzyskały tytuł inżyniera oraz dla osób, które uzyskały tytuł licencjata – szczegółowe plany nauczania są dostępne w załącznikach w zakładkach poszczególnych specjalizacji.

5. POZOSTAŁE OPŁATY

Kandydat dokonuje wymaganych regulaminem studiów opłat:

  • opłata składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 50,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia;
  • opłata I raty czesnego (w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia).

Opłatę za składkę ubezpieczenia studenckiego NNW należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz to czego dotyczy przelew: ubezpieczenie NNW.

Opłaty za czesne należy wpłacać na swoje indywidualne konto. Numer rachunku znajduje się na umowie o warunkach odpłatności za studia.

6. TEST BHP

Test z zakresu BHP będzie dostępny na platformie testowej Uczelni ABAKUS. Link: http://abakus4.wwsi.edu.pl; Identyfikator testu: bhp2019.w_labuda.uwirtual. Zalogować należy się swoim uczelnianym loginem i hasłem w okienku logowania.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu znajdują się na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/upload/bhp/szkolenie_bhp_dla_studentow.pdf

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla studentów, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni niż WWSI! Test należy wykonać do dnia 15.10.2024 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@wwsi.edu.pl, tel.: (0-22) 48 96 400/452


Dla studentów WWSI uczelnia oferuje szeroki pakiet wsparcia materialnego w ramach Funduszu Świadczeń dla studentów. Więcej informacji: https://student.wwsi.edu.pl/pommat