Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Fullstack Developer

Studia podyplomowe o specjalizacji Fullstack Developer skierowane są do osób, które chcą zdobyć zaawansowane umiejętności związane z projektowaniem i implementacją systemów informatycznych oraz nabyć umiejętności programowania aplikacji wykorzystujących zasoby chmurowe.


Program studiów obejmuje:

W zakresie warstwy analitycznej

 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych: studenci zapoznają się z technikami zbierania wymagań, identyfikacją i rozumieniem wymagań,  narzędziami case, modelami i architekturami nowoczesnych rozwiązań
 • Zaawansowana inżynieria oprogramowania: daje studentom możliwość nabycia praktycznej umiejętności odczytywania dokumentacji analitycznej stworzonej z wykorzystaniem standardów UML I BPNN w oparciu o case study

W zakresie warstwy backendowej

 • Podstawy i metody programowania: studenci poznają zaawansowane metody zarządzania pamięcią (C++, JAVA, C#) zasady korzystania z Garbage Collector (JAVA,C#). Studenci nauczą się implementacji wybranych algorytmów z odpowiednim doborem struktur danych i uwzględnieniem aspektów złożoności pamięciowej i czasowej. Po przypomnieniu podstawowych aspektów programowania obiektowego poznają zaawansowane techniki utrwalania i wymiany informacji z bazami danych wykorzystujących ORM w podejściach databasefirst i codefirst
 • Zaawansowane projektowanie obiektowe: studenci nabędą wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania w implementacji wybranych wzorców projektowych oraz zasad: SOLID, CUPID, GRASP
 • Programowanie  współbieżne: daje możliwość poznania zasad tworzenia aplikacji wielowątkowych (JAVA), programowania agentowego (web scrappery), czy też oprogramowania z wykorzystaniem MPI (Message Passing Interface)
 • Testowanie jednostkowe: praktyczna realizacja zasad i technik testowania tworzonego oprogramowania poprzez wykonywanie testów weryfikujących poprawność działania pojedynczych elementów programu, narzędzia i biblioteki do testowania, testowania integracyjnego

W zakresie warstwy frontendowej:

 • Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem zintegrowanych środowisk programistycznych: studenci zapoznają się z zaawansowanymi możliwościami wybranych środowisk RAD i IDE w projektowaniu interfejsów użytkownika z uwzględnieniem zasad inkluzywności oraz dobrych praktyk UI z naciskiem na rozwiązania desktopowe i mobilne
 • Projektowanie aplikacji i stron internetowych: studenci nabywają umiejętności tworzenia makiet systemów informatycznych z praktycznym zastosowaniem mechanizmów responsywności dla urządzeń mobilnych a także poznają zasady i techniki tworzenia dostępnych cyfrowo stron , narzędzia do weryfikacji zgodności i audytowania stron pod kątem dostępności cyfrowej wynikające ze standardu WCAG
 • Tworzenie aplikacji i stron internetowych: studenci poznają wybrane zaawansowane zasady i techniki tworzenia rozwiązań dla warstwy frontendowej z wykorzystaniem popularnych rozwiązań rynkowych (JavaScript, Typescript). Wprowadzenie do praktycznego wykorzystania frameworków Angular i React oraz zasady  integracji z REST API, testowania API (POSTMAN)

W zakresie warstwy devops:

 • Tworzenie i zarządzanie aplikacjami chmurowymi: studenci będą mieli możliwość poznania zasad projektowania i implementacji oprogramowania w chmurze z uwzględnieniem aspektów zarządzania usługami chmurowymi takimi jak monitorowanie, logowanie, zarządzanie zdarzeniami, skalowanie dynamiczne, optymalizacja kosztów itp.
 • Metody i narzędzia CI & CD: zapoznanie się z praktycznymi aspektami zespołowej realizacji projektów z wykorzystaniem systemów kontroli wersji, rozwiązywaniem konfliktów w kodzie, tworzenia pipeline, zarządzania branchami, wybranymi technikami automatyzacji zarządzania środowiskami wytwórczymi z wykorzystaniem wirtualizacji i dockeryzacji rozwiązań

Studia podyplomowe wymagają od studentów wykonania projektu końcowego, w którym mają okazję zastosować nabyte umiejętności w praktycznym kontekście. Absolwenci tych studiów są dobrze przygotowani do pracy jako twórcy systemów informatycznych z umiejętnościami pracy w poszczególnych warstwach projektu lub jako fullstack developerzy.

Kierownikiem studiów jest: dr inż. Paweł Figat

Studia realizowane zgodnie ze standardami projektu European Skills Alliance (ESSA)

Organizacja studiów podyplomowych:

Program studiów realizowany będzie w formie hybrydowej: stacjonarnej/zdalnej. Pierwsze i ostatnie zajęcia w każdym semestrze odbywają się w formie stacjonarnej, pozostałe w formie zdalnej. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie. Zajęcia zdalne są prowadzone na platformie Ms Teams.
Pytania dotyczące rekrutacji oraz prezentowanych specjalności można kierować na adres: podyplomowe@wwsi.edu.pl lub telefonicznie (22) 489-64-00

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń po dokonaniu rejestracji online, złożeniu kompletu
dokumentów oraz dokonaniu wymaganych opłat.

Studia podyplomowe są prowadzone w formie:

Hybrydowej (stacjonarnej/zdalnej ‒ zajęcia odbywają się co do zasady co dwa tygodnie w soboty w godz. 8:00-16:00 i niedziele w godz. 8:00-16:00.

Załączniki