Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry zarządzającej przedsiębiorstw informatycznych pragnącej pozyskać kompetencje niezbędne do zarządzania projektami informatycznymi

Specjalizacja Zarządzanie Projektami Informatycznymi przeznaczona jest w szczególności do: właścicieli firm informatycznych, członków zarządów i dyrektorów przedsiębiorstw odpowiedzialnych za IT, kierowników działów IT, kadry zaangażowanej w realizację i zarządzanie projektami informatycznymi, osób planujących kontynuację kariery w obszarze zarządzania projektami informatycznymi, absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) pragnących pozyskać kompetencje niezbędne do zarządzania projektami informatycznymi i zdobyć prestiżowy i bardzo dobrze płatny zawód certyfikowanego Kierownika Projektu.

Program studiów podyplomowych w specjalizacji Zarządzanie Projektami IT realizowany w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W programie uwzględniono również wymagania rynku pracy oraz najnowsze światowe trendy dotyczące zarządzania projektami informatycznymi. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z metodykami zarządzania projektami informatycznymi (PRINCE2®, Agile Scrum®, PMI®) oraz biblioteką dobrych praktyk ITIL®.

Organizacja studiów

Program studiów podyplomowych specjalizacji Zarządzanie Projektami IT obejmuje łącznie 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej. Czas trwania studiów wynosi 1 rok (dwa semestry). Zjazdy odbywają się, co dwa tygodnie w trybie weekendowym (sobota-niedziela).

Studia podyplomowe bazują na pracy własnej studentów, którzy korzystają z materiałów wskazanych przez wykładowców, jak również materiałów udostępnionych przez nich na serwerze uczelni.

Kierownikiem studiów jest dr inż. Waldemar Łabuda.

WykładowcaPrzedmioty
mgr Paweł Bech– Zarządzanie Kosztami w projekcie informatycznym
– Zarządzanie Ryzykiem i Jakością w projekcie informatycznym
– Metody i techniki zarządzania projektami informatycznymi
mgr Andrzej Bartkowiak– Zarządzanie projektem informatycznym – metodyka Agile SCRUM®
– Praktyki zarządzania usługami IT (VerisM™/ITIL®/SIAM®)
wraz z przykładami automatyzacji procesów IT (wykład+laboratorium)
mgr Renata Podlewska– Wymagania prywatności w projektach / Projektowanie niezawodnych Usług IT na bazie Systemów Zarządzania zgodnych z wymogami Norm ISO/IEC 20000/27001/22301
– Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności w projektowaniu produktów i usług zgodnego z wymogami międzynarodowych standardów (wykład+laboratorium)
dr inż. Waldemar Łabuda– Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych
– Metodyka PRINCE2®
mgr Weronika Jakubowska-Pietras– Zarządzanie Zespołem Projektowym i Komunikacją w projekcie informatycznym
dr inż. Waldemar Łabuda / mgr Weronika Jakubowska-Pietras– Egzamin końcowy

Załącznik

Podyplomowe_Zarządzanie Projektami Informatycznymi plan studiów (.pdf 331 KB)