24 maja 2022

Zaprogramuj swoją przyszłość

Algorytm to mówiąc najprościej sposób rozwiązania jakiegoś zadania. Podstawowym zadaniem, które staramy się rozwiązać w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, jest edukacja najwyższej klasy specjalistów – informatyków. Od wielu lat skutecznie budujemy i rozwiązujemy niezwykle złożony nienumeryczny algorytm o nazwie „udana kariera zawodowa naszych absolwentów”.

Czy nam się to udaje? Odpowiedzią na to pytanie są opinie kliku tysięcy naszych absolwentów oraz ich pracodawców, działających w branży ICT. Procedury i podprogramy, które składają się na realizację algorytmu o nazwie Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, są efektem ponad 20-letniej tradycji kształcenia informatycznego. Ich element stanowią między innymi nowoczesne i unikalne programy kształcenia prowadzone w ramach 16 specjalności:

Studia I stopnia – inżynierskie:

 • inżynieria zasobów informacyjnych data science,
 • inżynieria sieci teleinformatycznych,
 • inżynieria systemów mobilnych,
 • inżynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • inżynieria oprogramowania,
 • inżynieria baz danych,
 • inżynieria internetu.

Studia II stopnia – magisterskie:

 • chmura obliczeniowa,
 • uczenie maszynowe (machine learning),
 • systemy teleinformatyczne,
 • zarządzanie projektami ICT.

Studia II stopnia – magisterskie anglojęzyczne:

 • cloud computing,
 • ICT project management.

Studia podyplomowe:

 • data science – metody i technologie przetwarzania, analizy i prezentacji danych,
 • zarządzanie projektami ICT,
 • chmura obliczeniowa.

Kolejny składnik przepisu na skuteczną edukację to bardzo dobre kontakty z firmami branży ICT, które uczestniczą w tworzeniu i realizacji programów kształcenia np. współpraca z firmą Jtendo czy współpraca z firmą Helion w tworzeniu zasobów biblioteki cyfrowej WWSI dostępnej dla każdego studenta. Współpraca z firmami jest potwierdzona uczestnictwem wybitnych managerów branży ICT w pracach Konwentu i Kolegium Rektorskiego WWSI.

Działalność Biura Karier i Staży Zawodowych z systemem praktyk zawodowych realizowanych w różnych sektorach gospodarki narodowej oraz internetowym biurem karier to kolejny składnik unikalnego algorytmu WWSI. Nie można także nie wymienić współpracy z uznanymi krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi, nowoczesnej bazy dydaktycznej opartej na zaawansowanych technologiach cyfrowych z systemem kształcenia hybrydowego oraz kadry dydaktycznej o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i uznanym dorobku naukowym.

Tym co wyróżnia algorytm o nazwie Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jego innowacyjność, której wyrazem są między innymi udział w projekcie Digital Europe ESSA, Bootcamp programistyczny – projekt bezpłatnych kursów programowania (pyton, php, Java script) od pierwszego roku studiów czy projekt kształcenia hybrydowego umożliwiającego studiowanie w trybie zdalnym na wszystkich poziomach i systemach studiów.

Od lat tworzymy nowoczesne standardy edukacji informatycznej, standardy, które weryfikuje rynek pracy, które oceniają nasi studenci, absolwenci oraz pracodawcy. Naszą pracę w tym zakresie docenił prof. Krzysztof Diks – twórca wielu sukcesów polskich informatyków oraz przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zapraszamy Państwa do budowy algorytmu własnej kariery zawodowej w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Deklaruję, że ten algorytm – tak jak to jest w zwyczaju naszej Uczelni – będziemy tworzyć wspólnie i wspólnie będziemy realizować program, którego celem jest Państwa sukces zawodowy.

Andrzej Żyławski

Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki