Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

4 lipca 2022

Projekt ESKA (Elastyczny System Kształcenia Akademickiego) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z prezentacji projektu ESKA:

Studiuj elastycznie:

co chcesz

 • wybierz to, co cię interesuje z bogatej oferty uczelni, obierz własną ścieżkę kształcenia;

jak chcesz

możesz powtórzyć każde zajęcia – będziesz miał dostęp do nagrań wszystkich zajęć,

 • możesz zadawać pytania wykładowcom – nauczyciele prowadzą regularne konsultacje bezpośrednie i online,
 • możesz czytać podręczniki – masz dostęp do BIBLIO – bogatej biblioteki wirtualnej ze wszystkimi potrzebnymi podręcznikami i monografiami;

gdzie chcesz

 • zajęcia są prowadzone w salach z nowoczesnym systemem multimedialnym,
 • wszystkie zajęcia są transmitowane w sieci,
 • możesz korzystać z bogato wyposażonych laboratoriów w siedzibie uczelni,
 • możesz zdalnie realizować projekty, a nawet zdawać część egzaminów;

kiedy chcesz

 • wszystkie zajęcia są nagrywane, a nagrania udostępniane studentom – masz do nich dostęp przez całą dobę każdego dnia,
 • masz ciągły dostęp do wszystkich materiałów i do wszystkich podręczników,
 • możesz zadawać pytania nauczycielom w dowolnym momencie i szybko otrzymywać odpowiedź.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt kierujemy do osób zainteresowanych studiami inżynierskimi oraz magisterskimi na kierunku informatyka w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki zamieszkałych POZA województwem mazowieckim.

Czego dotyczy projekt?

Przedmiotem projektu są studia inżynierskie oraz magisterskie (jak w ofercie stacjonarnej WWSI) realizowane w formie zdalnej. Projekt ma charakter projektu badawczo-naukowego.

Jak wygląda organizacja studiów?

Studia są realizowane w formie zdalnej z jednym zjazdem stacjonarnym w każdym semestrze, w trakcie którego realizowane są zajęcia laboratoryjne, ćwiczeniowe oraz sesja egzaminacyjna.

Ile osób może uczestniczyć w projekcie?

Liczba miejsc na rok akademicki 2022/23 jest ograniczona. W projekcie może uczestniczyć 60 osób na studiach inżynierskich oraz 40 osób na studiach magisterskich.

W jaki sposób prowadzona jest rekrutacja na studia w ramach projektu?

Wszystkie osoby zainteresowane studiami powinny wypełnić kwestionariusz w systemie WRK oraz przesłać mailowo na adres biura rekrutacji podanie z prośbą o przyjęcie na studia inżynierskie/magisterskie w ramach projektu ESKA. O przyjęciu na studia zadecyduje Komisja Rekrutacyjna w terminie do 31 lipca br.

Jaki jest koszt studiów?

Opłaty za studia są analogiczne do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizowanych w WWSI. Uczelnia nie ponosi kosztów zakwaterowania w czasie zjazdów semestralnych.

Bliższych informacji na temat projektu udziela Biuro Rekrutacji i Promocji WWSI


Wybrane zasady organizacyjne systemu ESKA

1 . PROWADZENIE ZAJĘĆ

Każde zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria):

 • odbywają się w trybie bezpośrednim (w budynku uczelni),
 • są transmitowane (na żywo) w sieci,
 • są nagrywane, nagrania udostępniane studentom.

2. OBECNOŚĆ STUDENTÓW NA ZAJĘCIACH

 • wykłady – realizowane w formie zdalnej,
 • ćwiczenia – realizowane w formie mieszanej – zdalnej/stacjonarnej,
 • laboratoria – jw.

3. EGZAMINY/ZALICZENIA

 • egzaminy semestralne/sesyjne – w siedzibie uczelni,
 • zaliczenie ćwiczeń – pisemne w siedzibie uczelni, w postaci pracy projektowej możliwe zdalnie (do uznania prowadzącego),
 • zaliczenie laboratoriów – możliwe w postaci zdalnej (do uznania prowadzącego).

4. HYBRYDOWA UCZELNIA

 • hybrydowe konsultacje pracowników dydaktycznych – każdy pracownik jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji, jedna godzina w tygodniu w ustalonym czasie i miejscu, w czasie której studenci mogą zadawać pytania i uzyskiwać wyjaśnienia – pracownik jest obecny w budynku uczelni oraz na platformie Teams (w tym samym czasie),
 • transmisje internetowe obron prac dyplomowych,
 • transmisje ważnych wydarzeń w uczelni: wykładów inauguracyjnych, wykładów zaproszonych gości, przemówień rektora i prezydenta związanych ze świętami państwo­wymi i akademickimi, seminariów zakładowych itp.

AD 1. Wykładowca, przed rozpoczęciem semestru, przygotowuje i konsultuje sylabus przedmiotu wraz z opisem modelu prowadzenia zajęć i egzaminowania.

Aby ułatwić prowadzenie zajęć w trybie bezpośrednim z jednoczesną transmisją w sieci, sale wykładowe/ćwiczeniowe są wyposażone w systemy umożliwiające proste włączenie systemu i jego autonomiczną pracę z uwzględnieniem wymagań wykładowcy – np. przekazywanie prezentacji komputerowej, czytelny widok tablicy, możliwość prowadzenia dyskusji, w szczególności zadawania pytań zarówno przez studentów obecnych w sali (pytania powinni słyszeć też studenci zdalni), jak i przez studentów zdalnych (pytania powinni słyszeć też studenci w sali).

Transmisje i nagrania zajęć są dostępne tylko dla studentów zapisanych na dany przedmiot.

AD 2. Uznajemy równoważność obecności fizycznej i wirtualnej studenta na zajęciach pod warunkiem spełnienia przez studenta warunków kontroli uwagi (ich liczba i forma do wyboru przez prowadzącego):

 • odpowiedź na pytania zadawane przez prowadzącego,
 • udział w ankietach błyskawicznych w czasie zajęć,
 • włączania kamery wideo na żądanie prowadzącego,
 • udział w czacie organizowanym w czasie zajęć.

AD 3. Ewentualne zaliczania ćwiczeń lub laboratoriów z pomocą transmisji internetowej (w trybie zdalnym) wymaga spełnienia następujących warunków:

 • student włącza kamerę na żądanie prowadzącego zajęcia,
 • zaliczenie laboratorium jest obroną pracy semestralnej lub projektu.

Uzasadnienie realizacji projektu ESKA

Nauczanie korespondencyjne jest znane od ponad 100 lat, ale dopiero w XXI wieku, dzięki upowszech­nieniu internetowych połączeń audio/wideo i odpowiedniego oprogramowania (jak platformy e‑lear­ningowe) zdobywa coraz większą popularność jako nauczanie zdalne. Szczególne miejsce taka forma nauczania znalazła w okresie pandemii SARS-CoV-2. Okazało się, że można, prawdopodobnie równie skutecznie jak stacjonarnie, nauczać, wykorzystując telekomunikacyjne łącza internetowe. Nie ma jeszcze potwierdzonych badań porównujących efektywność nauczania stacjonarnego z nauczaniem w synchronicznym trybie online, stosowanym powszechnie w okresie pandemii, ale można przypusz­czać, że efekty kształcenia, zwłaszcza osób dorosłych (studentów), będą podobne. Natomiast na pewno forma zdalna – z wykorzystaniem internetowych systemów telekonferencyjnych – jest uważana za wygodniejszą przez studentów, szczególnie mieszkających w dużej odległości od ośrodków akademickich lub pracujących. W takiej sytuacji uczelnia wyższa musi wprowadzać jakieś formy kształcenia na odległość, ponieważ bez tych form będzie pomijana przez potencjalnych kandydatów. Ten proces już się rozpoczął: większość szkół wyższych oferuje formy nauczania zdalnego.

Jako że nauczanie zdalne (zarówno w trybie synchronicznym, jak i asynchronicznym) upowszechnia się w bardzo szybkim tempie (także w uczelniach wyższych), to wprowadzenie i utrzymanie tego trybu nauczania jest obecnie koniecznością. Najbardziej istotna jest powszechność nauczania zdalnego w uczelni. To znaczy ‒ zamiast wybierać zajęcia, które będą prowadzone zdalnie, wprowadzić obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć w trybie zdalnym równolegle do trybu stacjonarnego.

Zatem wprowadzenie systemu kształcenia opartego na równoległej realizacji wszystkich zajęć bezpośrednio (w budynku uczelni) i zdalnie oraz na rejestracji zajęć bezpośrednich jest naturalnym krokiem na drodze rozwoju systemów edukacyjnych. System ten może być na tyle elastyczny, by zachowując proporcje zajęć bezpośrednich do zdalnych, dać studentowi maksymalną swobodę w wyborze trybu uczestnictwa w zajęciach.