Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

15 września 2021

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do składania ofert w konkursie na dostarczenie zestawów komputerów do kształcenia zdalnego

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do składania ofert w konkursie na dostarczenie zestawów komputerów do kształcenia zdalnego.

Konkurs jest realizowany w związku ze wsparciem otrzymanym przez Uczelnię w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (Zamawiający) nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zatwierdzone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dokumenty do pobrania:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego nr 2/MEiN/09/2021 z dnia 15 września 2021 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły trzy oferty od wykonawców:

 • DATA EXPERTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wyczółki 71
  Oferta opiewała na kwotę 127 612,50 zł brutto.
 • IT Complete Solutions Kamil Majewski z siedzibą w Krakowie, ul. Obozowa 116 lok. 43
  Oferta opiewała na kwotę 129 765,00 zł brutto.
 • IT Business Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 4/U11
  Oferta opiewała na kwotę 122 938,50 zł brutto
  Wykonawcy nie podlegali wykluczeniu a oferty spełniły warunki określone w SOPZ.

Oferta wykonawcy IT Business Group Sp. z o.o. została wybrana do realizacji jako najkorzystniejsza.