Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Prace badawcze i projekty rozwojowe

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach umożliwiających finansowanie inicjatyw edukacyjnych, rozwojowych oraz badawczych. Aktualnie WWSI realizuje projekty związane z szeroko rozumianym rozwojem uczelni jako instytucji realizującej kształcenie na wysokim poziomie dla różnych grup interesariuszy. WWSI podjęła również wyzwanie związane z dostosowaniem procesu kształcenia oraz infrastruktury uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia jest także członkiem międzynarodowych konsorcjów realizujących działania na rzecz badania i rozwoju kompetencji IT w Unii Europejskiej.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Uczelnia cyfrowa ‒ uczelnia bez barier

Okres realizacji: 2020-01-01 ‒ 2023-10-31

Celem głównym projektu rozwojowego jest wsparcie zmiany organizacyjnej oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni w zakresu praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami w kontekście procesu kształcenia oraz funkcjonowania w społeczności akademickiej. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność architektoniczna, cyfrowa a także organizacyjna uczelni dla studentów oraz innych osób z niepełnosprawnościami. Założono realizację szeregu dostosowań siedziby uczelni, cyfrowych narzędzi dydaktycznych a także wprowadzenie procedur i modyfikacji w programach kształcenia zwiększających dostępność uczelni dla ON.

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji: 2019-10-01 ‒ 2023-09-30

Projekt realizowany przez WWSI składa się z 6 zadań, których wdrożenie ma się przyczynić do podniesienia jakości oferty dydaktycznej oraz zwiększenia potencjału wiedzy studentów i absolwentów uczelni. Przewidziano modyfikację istniejących specjalności studiów pod kątem ich lepszego dostosowania do aktualnych trendów branży IT i wymagań branżowego rynku pracy. Zostaną zmodyfikowane dwie specjalności na studiach I stopnia oraz dwie na studiach II stopnia. Aby podnieść jakość kształcenia, zaplanowano cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uzupełniający luki kompetencyjne w kontekście zmodyfikowanych programów studiów oraz przewidziano zakup nowoczesnych środowisk technologicznych do pracy dla studentów. W celu poprawy przygotowania studentów od strony praktycznej do wykonywania zawodu opracowano program wysokiej jakości staży zawodowych oraz zatrudniono doradcę zawodowego. Prace związane z podnoszeniem jakości procesu kształcenia są koordynowane przez Centrum Doskonalenia Jakości Kształcenia. Podniesienie jakości dydaktyki będzie szło w parze z reorganizacją procesów wspierających proces kształcenia. Zostaną wdrożone rozwiązania IT, które przyczynią się do poprawy przepływu informacji (system obiegu dokumentów), integracji świadczonych e-usług oraz systemów edukacyjnych. W ramach planowanych wdrożeń zostaną uwzględnione aspekty bezpiecznego przetwarzania danych oraz ich przechowywania a także podniesienie efektywności i komfortu korzystania z e-usług przez studentów. Powstanie spójny system uwierzytelniania do wszystkich systemów, z których korzystają członkowie społeczności akademickiej oraz nowa strona uczelni spełniająca wymogi WCAG. Zmianom w infrastrukturze będą towarzyszyły szkolenia dla kadry zarządzającej oraz administracyjnej, których rolą będzie dostosowanie kompetencji do najważniejszych kierunków rozwoju takich, jak internacjonalizacja studiów, unowocześnienie wizerunku uczelni oraz nowoczesne formy komunikacji z kandydatami oraz otoczeniem społecznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 474 323,88 zł

Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Okres realizacji: 2018-10-01 ‒ 2022-09-30

Celem projektu rozwojowego jest podniesienie kompetencji 264 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez dostosowanie i realizację programów kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez wzrost o minimum 2% poziomu umiędzynarodowienia WWSI poprzez objęcie 48 osób, w tym co najmniej 10 cudzoziemców międzynarodowym programem kształcenia oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy 80 studentów WWSI poprzez podniesienie ich kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez objęcie 20 pracowników kadry kierowniczej, zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej programem podnoszenia kompetencji dydaktycznych, zawodowych, specjalistycznych i językowych.

Projekty finansowane w ramach Erasmus+:

ESSA ‒ European Software Skills Alliance

ESSA to projekt finansowany w ramach programu Erasmus+. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znalazła się w gronie 26 instytucji z obszaru biznesu oraz środowiska akademickiego tworzących partnerstwo w ramach projektu.

Inicjatywa jest realizowana w okresie od grudnia 2020 do stycznia 2025 roku.

Przedsięwzięcie ESSA ma się przyczynić do zapewnienia solidnych ram edukowania i szkolenia ludzi na stanowiska związane z oprogramowaniem, na które jest duże zapotrzebowanie. Zapewnić obecnym i przyszłym profesjonalistom, dostawcom usług edukacyjnych i organizacjom narzędzia edukacyjne i szkoleniowe, których potrzebują, aby zaspokoić zapotrzebowanie na umiejętności związane z oprogramowaniem w Europie.

Więcej o projekcie: https://www.softwareskills.eu/

ARISA ‒ Artificial Intelligence Skills Alliance

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znalazła się w międzynarodowym konsorcjum, które zrealizuje finansowany w ramach programu Erasmus+ projekt Artificial Intelligence Skills Alliance. Projekt rozpoczyna się w czerwcu 2022 roku i potrwa 48 miesięcy.

Organizacja Koordynująca: DIGITALEUROPE AISBL (Belgia)

Projekt będzie wspierał wdrażanie paktu na rzecz umiejętności, poprzez opracowanie strategii umiejętności sektorowych w zakresie sztucznej inteligencji. Strategia ta ma na celu doprowadzić do systemowego i strukturalnego wpływu na zmniejszenie niedoborów, luk i niedopasowań umiejętności oraz zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu kompetencji.

Projekty własne WWSI:

Uniwersytet Wirtualny

Okres realizacji: od 2013 r.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w ramach misji uczelni realizuje szereg działań związanych z upowszechnianiem dostępu do wysokiej jakości edukacji w zakresie szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych oraz ICT. Ofertę szkoleń, warsztatów, wykładów a także dostępu do otwartych zasobów dydaktycznych kierujemy do osób spoza społeczności akademickiej z różnych grup wiekowych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, współpracujące z uczelnią firmy szkoleniowe oraz praktyków z branży IT. Materiały oraz informacje o inicjatywach edukacyjnych są udostępniane na platformie https://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/

Aktualnie realizowane są cykle otwartych wykładów prezentujących specjalności na kierunku informatyka (INFONALIA), kursy on line dla uczniów: spotkania z Pythonem oraz English for Technology.