Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Prace badawcze i projekty rozwojowe

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych programach umożliwiających finansowanie inicjatyw edukacyjnych, rozwojowych oraz badawczych. Aktualnie WWSI realizuje projekty związane z szeroko rozumianym rozwojem uczelni jako instytucji realizującej kształcenie na wysokim poziomie dla różnych grup interesariuszy. WWSI podjęła również wyzwanie związane z dostosowaniem procesu kształcenia oraz infrastruktury uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczelnia jest także członkiem międzynarodowych konsorcjów realizujących działania na rzecz badania i rozwoju kompetencji IT w Unii Europejskiej.

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Projekty finansowane w ramach Erasmus+:

ESSA ‒ European Software Skills Alliance

ESSA to projekt finansowany w ramach programu Erasmus+. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znalazła się w gronie 26 instytucji z obszaru biznesu oraz środowiska akademickiego tworzących partnerstwo w ramach projektu.

Inicjatywa jest realizowana w okresie od grudnia 2020 do stycznia 2025 roku.

Przedsięwzięcie ESSA ma się przyczynić do zapewnienia solidnych ram edukowania i szkolenia ludzi na stanowiska związane z oprogramowaniem, na które jest duże zapotrzebowanie. Zapewnić obecnym i przyszłym profesjonalistom, dostawcom usług edukacyjnych i organizacjom narzędzia edukacyjne i szkoleniowe, których potrzebują, aby zaspokoić zapotrzebowanie na umiejętności związane z oprogramowaniem w Europie.

Więcej o projekcie: European Software Skills Alliance (LINK do strony)

ARISA ‒ Artificial Intelligence Skills Alliance

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znalazła się w międzynarodowym konsorcjum, które zrealizuje finansowany w ramach programu Erasmus+ projekt Artificial Intelligence Skills Alliance. Projekt rozpoczyna się w czerwcu 2022 roku i potrwa 48 miesięcy.

Organizacja Koordynująca: DIGITALEUROPE AISBL (Belgia)

Projekt będzie wspierał wdrażanie paktu na rzecz umiejętności, poprzez opracowanie strategii umiejętności sektorowych w zakresie sztucznej inteligencji. Strategia ta ma na celu doprowadzić do systemowego i strukturalnego wpływu na zmniejszenie niedoborów, luk i niedopasowań umiejętności oraz zapewnienie odpowiedniej jakości i poziomu kompetencji.

Więcej o projekcie: Artificial Intelligence Skills Alliance (LINK do strony)

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Uczelnia cyfrowa ‒ uczelnia bez barier

Okres realizacji: 2020-01-01 ‒ 2023-10-31

Cel główny projektu rozwojowego stanowiło wsparcie zmiany organizacyjnej oraz podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni w zakresu praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami w kontekście procesu kształcenia oraz funkcjonowania w społeczności akademickiej. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się dostępność architektoniczna, cyfrowa, a także organizacyjna uczelni dla studentów oraz innych osób z niepełnosprawnościami. Założono realizację szeregu dostosowań siedziby uczelni, cyfrowych narzędzi dydaktycznych a także wprowadzenie procedur i modyfikacji w programach kształcenia zwiększających dostępność uczelni dla ON.

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

Okres realizacji: 2019-10-01 ‒ 2023-09-30

Projekt zrealizowany przez WWSI składał się z 6 zadań, których wdrożenie przyczyniło się do podniesienia jakości oferty dydaktycznej oraz zwiększenia potencjału wiedzy studentów i absolwentów uczelni. Przewidziano modyfikację istniejących specjalności studiów pod kątem ich lepszego dostosowania do aktualnych trendów branży IT i wymagań branżowego rynku pracy. Zmodyfikowano dwie specjalności na studiach I stopnia oraz dwie na studiach II stopnia. Aby podnieść jakość kształcenia, zaplanowano cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uzupełniający luki kompetencyjne w kontekście zmodyfikowanych programów studiów oraz przewidziano zakup nowoczesnych środowisk technologicznych do pracy dla studentów. W celu poprawy przygotowania studentów od strony praktycznej do wykonywania zawodu opracowano program wysokiej jakości staży zawodowych oraz zatrudniono doradcę zawodowego. Prace związane z podnoszeniem jakości procesu kształcenia koordynowane były przez Centrum Doskonalenia Jakości Kształcenia. Podniesienie jakości dydaktyki będzie szło w parze z reorganizacją procesów wspierających proces kształcenia. Wdrożono rozwiązania IT, które przyczyniły się do poprawy przepływu informacji (system obiegu dokumentów), integracji świadczonych e-usług oraz systemów edukacyjnych. W ramach planowanych wdrożeń uwzględniono aspekty bezpiecznego przetwarzania danych oraz ich przechowywania, a także podniesienie efektywności i komfortu korzystania z e-usług przez studentów. Powstał spójny system uwierzytelniania do wszystkich systemów, z których korzystają członkowie społeczności akademickiej oraz nowa strona uczelni spełniająca wymogi WCAG. Zmianom w infrastrukturze towarzyszyły szkolenia dla kadry zarządzającej oraz administracyjnej, dostosowujące kompetencji do najważniejszych kierunków rozwoju takich, jak internacjonalizacja studiów, unowocześnienie wizerunku uczelni oraz nowoczesne formy komunikacji z kandydatami oraz otoczeniem społecznym.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 474 323,88 zł

Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Okres realizacji: 2018-10-01 ‒ 2022-09-30

Celem projektu rozwojowego było podniesienie kompetencji 264 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez dostosowanie i realizację programów kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Celem projektu była także poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez wzrost o minimum 2% poziomu umiędzynarodowienia WWSI (poprzez objęcie 48 osób, w tym co najmniej 10 cudzoziemców międzynarodowym programem kształcenia) oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy 80 studentów WWSI (poprzez podniesienie ich kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju). Wsparto zmiany organizacyjne i podniesiono kompetencje kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez objęcie 20 pracowników kadry kierowniczej, zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej programem podnoszenia kompetencji dydaktycznych, zawodowych, specjalistycznych i językowych.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Wdrożenie e-usług dedykowanych środowisku akademickiemu WWSI

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2019

Projekt dotyczył wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych do obsługi procesów związanych z edukacją w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Efektem projektu będzie świadczenie wybranych usług drogą elektroniczną w związku z wdrożeniem zintegrowanego systemu e-usług, na który złożą się:

 • e-rekrutacja,
 • e-wnioski,
 • e-dziekanat,
 • e-płatności,
 • e- praktyki, staże, wolontariat,
 • e-oferty pracy,
 • e-konsultacje i zapisy na szkolenia,
 • e-laboratoria w chmurze,
 • WWSI on Demand.

Cele projektu:
Główny cel projektu: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług drogą elektroniczną.
Cele szczegółowe:

 • Wzrost liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3.
 • Wzrost liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4.
 • Wzrost przestrzeni dyskowej serwerowni WWSI.

W wyniku wdrożenia projektu studentom oraz pracownikom uczelni udostępniono nowoczesną multiportalową platformę e-usług WWSI wykorzystującą technologie informacyjne i komunikacyjne do obsługi procesów we wszystkich obszarach działalności uczelni.

Całkowita wartość projektu:
2 970 978,90 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich:
2 225 263,19 PLN


Projekty własne WWSI:

Uniwersytet Wirtualny

Okres realizacji: od 2013 r.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w ramach misji uczelni realizuje szereg działań związanych z upowszechnianiem dostępu do wysokiej jakości edukacji w zakresie szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych oraz ICT. Ofertę szkoleń, warsztatów, wykładów a także dostępu do otwartych zasobów dydaktycznych kierujemy do osób spoza społeczności akademickiej z różnych grup wiekowych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, współpracujące z uczelnią firmy szkoleniowe oraz praktyków z branży IT. Materiały oraz informacje o inicjatywach edukacyjnych są udostępniane na platformie Uniwersytet Wirtualny (LINK do strony).

Młodzieżowa Akademia IT

Aktualnie realizowana jest nowa inicjatywa uczelni MŁODZIEŻOWA AKADEMIA IT (LINK do strony) , która oferuje szeroki wybór kursów i wykładów zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.