Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

29 października 2021

WWSI zaprasza do składania ofert w konkursie na dostarczenie projektorów oraz ekranów projekcyjnych

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do składania ofert w konkursie na dostarczenie projektorów oraz ekranów projekcyjnych w związku z dostosowaniem procesu dydaktycznego dla osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs jest realizowany w ramach dotacji podmiotowej dla uczelni na wsparcie procesu kształcenia i prowadzenia badań dla osób z niepełnosprawnościami.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (Zamawiający) nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zatwierdzone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dokumenty do pobrania:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego nr 3/MEiN/10/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty od Wykonawców:

Nr. oferty/data złożeniaFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena brutto oferty
1/11/2021 Data złożenia:
3 listopada 2021
BEIKS Machulski Sp. J.
ul. Słowackiego 18
23-204 Kraśnik
54 500,00 PLN
2/11/2021 Data złożenia:
8 listopada 2021
Visunext Poland Sp. z o.o. Sp. k.
Plac Matejki 19/15
65-056 Zielona Góra
61 000,00 PLN
3/11/2021 Data złożenia:
8 listopada 2021
Maxico Group Sp. z o.o.
ul. Leśna 45
05-270 Marki
48 609,60 PLN
4/11/2021 Data złożenia:
8 listopada 2021
Statim Piotr Wypijewski
ul. Głogowska 3
01-743 Warszawa
48 302,10 PLN

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony oraz żadna z ofert nie została odrzucona. Na podstawie kryterium – cena brutto za całość zamówienia za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy – Statim Piotr Wypijewski.

Wszystkie oferty spełniały warunki określone w SOPZ.