Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Katalog prac dyplomowych

Prace inżynierskie absolwentów uczelni to niekwestionowany dorobek absolwentów, promotorów oraz recenzentów prac dyplomowych. Tematy prac dyplomowych opracowane są oddzielnie dla każdej specjalności. Przy ich ustalaniu brane są pod uwagę zainteresowania studentów, potrzeby Szkoły oraz rynku pracy. Liczba oferowanych tematów prac pozwala na swobodny wybór tematu przez studenta. Temat pracy jest ustalany w trakcie szóstego semestru studiów. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora, który z reguły jest pracownikiem Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach może to być doświadczony specjalista spoza Szkoły. Tematy prac dyplomowych wraz z wykazem promotorów zatwierdza Prorektor ds. dydaktyczno – naukowych, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez kierownika zakładu. Tematy prac dyplomowych są przedstawiane członkom Konwentu. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora oraz recenzenta wyznaczonego przez Prorektora ds. dydaktyczno – naukowych.

Sporo prac dyplomowych ma cechy dzieł inżynierskich o charakterze praktycznym. Oceny promotorów i recenzentów są uzasadnione, a zawartości recenzji odnoszą się do treści merytorycznych i stopnia realizacji celu pracy”.

Wyszukiwarka