Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

23 marca 2017

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji uczelni na rynku pracy oraz stopień dostosowania profilu kształcenia do potrzeb pracodawców. Podstawowym narzędziem tej oceny są wieloaspektowe badania losów zawodowych absolwentów. To kompetencje i osiągnięcia zawodowe absolwentów są głównym czynnikiem decydującym o ocenie uczelni przez pracodawców, i w konsekwencji w znacznym stopniu wpływają na jej wartość na rynku pracy, a także na rynku edukacyjnym. Odczuwalny i nasilający się ostatnio deficyt wykwalifikowanych informatyków sprawił, że mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, które obserwujemy od kilku lat – jest nim coraz większe zaangażowanie studentów w pracę zawodową. W związku z tym ocena uczelni na rynku pracy jest obecnie dokonywana nie tylko na podstawie losów zawodowych absolwentów, ale również na podstawie aktywności zawodowej studentów, którzy już w czasie studiów podejmują pracę informatyka.

Cele badania aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Celem badania było ustalenie, jaki jest stopień aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz jaka jest korelacja pomiędzy zdobywanym wykształceniem a charakterem wykonywanej pracy. W ankiecie studentów poproszono o określenie swojej sytuacji zawodowej poprzez wybranie jednej z 5 możliwości:

  1. Pracuję na stanowisku IT w firmie/instytucji z branży IT.
  2. Pracuję na stanowisku IT w firmie/instytucji spoza branży IT.
  3. Nie pracuję na stanowisku IT, ale wykorzystuję umiejętności informatyczne zdobyte w czasie studiów w swojej pracy.
  4. Nie pracuję na stanowisku IT i nie wykorzystuję umiejętności informatycznych zdobytych w czasie studiów w swojej pracy.
  5. Obecnie nie pracuję.

Studenci pytani byli również o formę zatrudnienia, wielkość przedsiębiorstwa, na rzecz którego wykonują pracę, poziom wynagrodzenie oraz o ilość czasu, który poświęcili poszukiwaniu pracy.

Grupy docelowe

Ze względu na zróżnicowany poziom kształcenia oraz formę organizacyjną studiów ankieta została przeprowadzona w trzech grupach docelowych:

  • studenci studiów II stopnia (magisterskich), niestacjonarnych, I i II rok. Liczebność grupy docelowej 110 osób, zwrotność wypełnionych ankiet 36,4%
  • studenci studiów I stopnia (inżynierskich), stacjonarnych, I, II, III, IV rok. Liczebność grupy docelowej 205 osób, zwrotność wypełnionych ankiet 14,6%
  • studenci studiów I stopnia (inżynierskich), niestacjonarnych, I, II, III, IV rok. Liczebność grupy docelowej 840 osób, zwrotność wypełnionych ankiet 24,8%

Łącznie w badaniu wzięło udział 278 osób, co stanowiło 24% ogółu studentów WWSI.

ZOBACZ RAPORT