Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

11 czerwca 2021

WWSI zaprasza do składania ofert w konkursie na dostarczenie zestawów komputerów do kształcenia zdalnego

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza do składania ofert w konkursie na dostarczenie zestawów komputerów do kształcenia zdalnego.

Konkurs jest realizowany w związku ze wsparciem otrzymanym przez Uczelnię w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (Zamawiający) nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zatwierdzone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dokumenty do pobrania:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego nr 1/MEiN/06/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Oferty złożone przez wykonawców:
W odpowiedzi na ogłoszenie została złożona jedna oferta od wykonawcy:
IT Business Group Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie ul. Lipska 4/U11
Oferta opiewała na kwotę 122 938,50 zł brutto
Wykonawca nie podlegał wykluczeniu a oferta spełniła warunki określone w SOPZ.