Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Uczelnia dostępna

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zrealizowała projekt Uczelnia cyfrowa – uczelnia bez barier współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu było zwiększenie dostępności kształcenia w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ze szczególnymi potrzebami. Działania na rzecz zniwelowania barier i wyrównania szans dla osób z niepełnosprawnościami dotyczyły takich obszarów funkcjonowania uczelni jak:

  • struktura organizacyjna oraz procedury (powołanie w strukturach uczelni Biura ds. osób niepełnosprawnych),
  • rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych (między innymi: system nawigacji, kiosk informacyjny, tyfloplany, oznaczenia poziome, pętle indukcyjne, poprawa nagłośnienia auli oraz rozwiązania służące do streamingu wykładów),
  • technologii wspierających proces kształcenia studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (między innymi zostały wdrożone rozwiązania umożliwiające realizację egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej dostosowanej dla ON, środowisko do zarządzania projektami, platforma do zdalnej nauki programowania).

Dostosowanie objęło także materiały dydaktyczne oraz formy realizacji zajęć. Poprawiono dostępność cyfrową materiałów dydaktycznych do wybranych specjalności oraz wiodących przedmiotów podstawowych. Materiały są udostępniane na dostępnej cyfrowo platformie WWSI On Demand (LINK do strony internetowej).

Projekt przyczynił się również do zwiększenia świadomości w zakresie tematyki dotyczącej niepełnosprawności oraz osób ze szczególnymi potrzebami dzięki szkoleniom z tego zakresu dedykowanym wszystkim grupom środowiska akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem pracowników dydaktycznych, administracyjnych oraz kadry zarządzającej.

Powyższe działania były konsultowane ze środowiskiem osób zaangażowanych na rzecz ON. WWSI nawiązała w tym zakresie współpracę między innymi z Fundacją Integracja.

Projekt był realizowany od 1 stycznia 2020 do 31 października 2023.

Wartość projektu: 3 422 009,00 zł

Informacje o efektach wypracowanych w ramach projektu prezentujemy na stronie BON. Można je także uzyskać w biurze projektu, które mieści się w siedzibie uczelni w pok. 215.
Tel.: 0 22 489 64 90
Adres e-mail: jgolaszewska@wwsi.edu.pl