Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

29 września 2021

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

Komunikat w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych oraz wybrane zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki w roku akademickim 2021/2022

Organizacja zajęć dydaktycznych

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Rektora od dnia 1 października dla wszystkich studentów zostaje przywrócony stacjonarny tryb zajęć w budynku Uczelni przy ul. Lewartowskiego 17.
  2. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się równocześnie w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, przy czym  wykładowcy prowadzą zajęcia  w siedzibie Uczelni z jednoczesną transmisją na platformie TEAMS oraz z wykorzystaniem innych dostępnych systemów wspomagających kształcenie zdalne.
  3. Uczestnictwo w zajęciach zdalnych jest równoważne uczestnictwu w zajęciach stacjonarnych.
  4. Student ma prawo do realizacji do 50 % ogółu wszystkich zajęć w trybie zdalnym. Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa wykładowca biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonych zajęć.
  5. W uzasadnionych przypadkach w sytuacji zagrożenia zdrowia student ma prawo do zwiększenia określonego w pkt. 4 wymiaru zajęć realizowanych w trybie zdalnym.
  6. Władze uczelni zastrzegają sobie prawo do podjęcia w uzasadnionych przypadkach decyzji o  realizacji wybranych zajęć dydaktycznych wyłącznie w trybie zdalnym.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w budynku WWSI

  1. Student, który stwierdzi u siebie pogorszenie stanu zdrowia z powodu podejrzenia zarażenia COVID powinien korzystać ze zdalnego trybu kształcenia.
  2. W przypadku zakażenia virusem Covid każda studentka/student oraz wykładowcy i pracownicy powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie władze Uczelni drogą mailową lub telefoniczną.
  3. W trakcie zajęć wykładowcy oraz studenci powinni przestrzegać reżimu sanitarnego: obowiązkowe jest noszenie maseczek, nie opuszczanie sali ćwiczeniowej/wykładowej bez uzasadnionej potrzeby, częste wietrzenie pomieszczeń, mycie rąk oraz używanie płynów dezynfekujących.
  4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Uczelni powinny stosować się do zaleceń pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarne budynku.

Życząc WSZYSTKIM zdrowia jednocześnie zachęcamy WSZYSTKICH studentów, wykładowców oraz pracowników do zaszczepienia się przeciw COVID.