Semestr 1.0

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi rekrutację na semestr 1.0 dla studiów II stopnia na kierunku Informatyka

Semestr 1.0 jest presemestrem dwuletnich (4-semestralnych) studiów II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA. Do udziału w zajęciach semestru 1.0 zapraszamy osoby, które:

 • nie podjęły jeszcze decyzji o rozpoczęciu studiów po uzyskaniu tytułu inżyniera lub licencjata
 • planują zmienić kierunek kształcenia i uczelnię, nietrafnie wybraną w październiku 2022
 • zamiast studiów wybrały kursy programowania i stwierdzają, że nie zaspokajają one ich oczekiwań i ambicji dotyczących przyszłej kariery zawodowej
 • ukończyły studia I lub II stopnia, lub są w trakcie studiowania na kierunkach innych niż informatyka i planują zmianę profilu wykształcenia

Studia na semestrze 1.0 są doskonałą możliwością poznania Uczelni, kierunku kształcenia Informatyka oraz własnych możliwości i oczekiwań, przy małym wymiarze godzin zajęć oraz bardzo niskim czesnym.

Program studiów II stopnia (magisterskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia standardów akredytacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Przy opracowaniu programu zostały wykorzystane informacje zawarte w raporcie Computing Curricula 2001 (CC2001), który powstał w ramach organizacji IEEE Computer Society. Zawiera on zalecenia dla programów nauczania na poziomie inżynierskim i stanowi podstawę wiedzy dla kierunku informatyka. Określa on informatykę jako dyscyplinę naukową (computer science) – z jednej strony i inżynierię komputerową (computer engineering) – z drugiej.

Studia II stopnia (magisterskie) na semestrze 1.0 są prowadzone w formie:

 • niestacjonarnej (zaocznej) – zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16:15 – 21:30, w soboty 8:00-19:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra (dyplom ukończenia studiów II stopnia).

Semestr 1.0 rozpoczyna się od 18 marca 2023 i obejmuje następujące przedmioty:

Eksploracja danych

Eksploracja danych (ang. Data Mining) jest nauką o wydobywaniu wiedzy ukrytej w dużych zbiorach danych. Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych algorytmów uczenia maszynowego wykorzystywanych w eksploracji danych. Na wykładzie będą omawiane m.in. następujące zagadnienia: modelowanie zależności funkcyjnych pomiędzy danymi (metoda najmniejszych kwadratów), problem redukcji wymiaru (metoda składowych głównych),grupowanie atrybutów (analiza czynnikowa) oraz obiektów (m.in. k-średnich, metody spektralne),metody klasyfikacji (m.in. KNN, regresja logistyczna) oraz analiza danych nominalnych (m.in. liczbowe kodowanie danych nominalnych, grupowanie i klasyfikacja oraz korelacja).

Podstawy zarządzania – transformacje cyfrowe

Udział w bootcampie programistycznym (do wyboru jeden z trzech języków programowania: Python, PHP, Java Script)

Proponujemy dogodną organizację studiów, co umożliwia w sytuacji, jeżeli nie chcecie Państwo rezygnować ze studiowania w dotychczasowej uczelni, równoległe prowadzenie studiów w dwóch uczelniach.

PROCES REKRUTACJI „KROK PO KROKU”

1. REJESTRACJA ONLINE

Rejestracja kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK).

Po utworzeniu konta w systemie WRK kandydat otrzyma link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta należy wypełnić formularze, wgrać swoje zdjęcie, wybrać jedną specjalność, dokonać opłaty rekrutacyjnej i przesłać potwierdzenie transakcji na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl

2. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Uczelni, ul. Lewartowskiego 17, w Biurze Rekrutacji (pok. 208).

Prosimy NIE CZEKAĆ na wyniki rekrutacji – o przyjęciu do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów i opłat rekrutacyjnych.

Kandydat osobiście składa w formie papierowej następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa dojrzałości
 • Oryginał lub odpis dyplomu I stopnia oraz suplement
 • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu) >> przykłady fotografii
 • Dowód wpłaty opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia

Do Biura Rekrutacji należy się zgłosić z kompletem dokumentów.

UWAGA! Kandydaci na studia magisterskie, którzy ukończyli studia I stopnia licencjackie na kierunku informatyka lub studia inżynierskie na kierunkach innych niż informatyka, są zobowiązani do uzupełnienia przewidzianych programem różnic programowych. W tym celu prosimy po rejestracji w systemie WRK o przesłanie skanu dyplomu oraz suplementu na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl w celu weryfikacji i ustalenia różnic programowych.

3. WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW ORAZ UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI

Po złożeniu w Biurze Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zostaje wpisany na listę studentów WWSI oraz podpisuje Umowę o warunkach odpłatności za studia.

4. PŁATNOŚCI

Kandydat dokonuje wymaganych regulaminem studiów opłat:

 • OPŁATA WPISOWA

Opłata wpisowa za przystąpienie do rekrutacji na semestr 1.0 wynosi 0 zł

 • OPŁATY STAŁE

Opłata za semestr 1.0 nauki wynosi 2250 zł w systemie ratalnym:

Lp.KwotaTermin
1.450 złw ciągu 5 dni od podpisania umowy
2.450 złdo 10 marca 2023
3.450 złdo 10 kwietnia 2023
4.450 złdo 10 maja 2023
5.450 złdo 10 czerwca 2023

Wysokość opłat za kolejne lata studiów jest zawarta w Umowie o warunkach odpłatności za studia.

 • SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

Opłatę za składkę ubezpieczenia studenckiego NNW należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz to czego dotyczy przelew, np. ubezpieczenie NNW.

Opłaty za czesne należy wpłacać na swoje indywidualne konto. Numer rachunku znajduje się na umowie o warunkach odpłatności za studia.

5. TEST BHP

Test z zakresu BHP będzie dostępny na platformie testowej Uczelni ABAKUS. Link: http://abakus4.wwsi.edu.pl Identyfikator testu: bhp2019.w_labuda.uwirtual. Zalogować należy się swoim uczelnianym loginem i hasłem w okienku logowania.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu znajdują się na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/upload/bhp/szkolenie_bhp_dla_studentow.pdf

Szkolenie BHP jest obowiązkowe! Test należy wykonać do dnia 15.02.2023 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@wwsi.edu.pl, tel.: (0-22) 48-96-400.