Rekrutacja krok po kroku dla absolwentów studiów licencjackich

1. REJESTRACJA ONLINE

Rejestracja kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK).

Po utworzeniu konta w systemie WRK kandydat otrzyma link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta należy wypełnić formularze, wgrać swoje zdjęcie, wybrać jedną specjalność, dokonać opłaty rekrutacyjnej i przesłać potwierdzenie transakcji na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl

2. OPŁATA REKRUTACYJNA

Po zarejestrowaniu się w systemie WRK należy dokonać opłaty rekrutacyjnej i przesłać potwierdzenie transakcji na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl Jest to gwarantem miejsca do momentu złożenia kompletu dokumentów

2.1. WERYFIKACJA DYPLOMU*

Po rejestracji w systemie WRK należy przesłać skan dyplomu oraz suplementu na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl.

Dyplom zostanie przekazany rektorowi WWSI, dr. hab. inż. Zenonowi Gniazdowskiemu do wstępnej weryfikacji.

2.2. SPOTKANIE Z KOMISJĄ*

Jeśli dyplom spełnia wymagania niezbędne do podjęcia studiów magisterskich na kierunku Informatyka, kandydat zostaje zaproszony na rozmowę z komisją, podczas której zostanie ustalona różnica programowa.

Kandydaci na studia magisterskie, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku informatyka – licencjackie lub studia inżynierskie na kierunkach innych niż informatyka mają ustalany indywidualny plan opłat na podstawie analizy różnic programowych.

*Dotyczy kandydatów z dyplomem innym niż inż. informatyki

3. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Uczelni, ul. Lewartowskiego 17, w Biurze Rekrutacji (pok. 208).

Kandydat osobiście składa w formie papierowej następujące dokumenty:

  • Oryginał świadectwa dojrzałości
  • Oryginał lub odpis dyplomu I stopnia oraz suplement
  • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie WRK i podpisane przez kandydata
  • Dowód osobisty do wglądu
  • Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu)
  • Dowód wpłaty opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia
  • Dowód wpłaty opłaty wpisowej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania

Do Biura Rekrutacji należy się zgłosić z kompletem dokumentów.

4. WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW ORAZ UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI

Po złożeniu w Biurze Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zostaje wpisany na listę studentów WWSI oraz podpisuje Umowę o warunkach odpłatności za studia.

5. POZOSTAŁE OPŁATY

Kandydat dokonuje wymaganych regulaminem studiów opłat:

  1. opłata składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia
  2. opłata I raty czesnego (w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia)

Opłatę rekrutacyjną oraz opłatę za składkę ubezpieczenia studenckiego NNW należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz to czego dotyczy przelew, np. wpisowe/ubezpieczenie NNW.

Opłaty za czesne należy wpłacać na swoje indywidualne konto. Numer rachunku znajduje się na umowie o warunkach odpłatności za studia.

6. TEST BHP

Test z zakresu BHP będzie dostępny na platformie testowej Uczelni ABAKUS. Link: http://abakus4.wwsi.edu.pl Identyfikator testu: bhp2019.w_labuda.uwirtual. Zalogować należy się swoim uczelnianym loginem i hasłem w okienku logowania.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu znajdują się na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/upload/bhp/szkolenie_bhp_dla_studentow.pdf

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla studentów, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni niż WWSI!

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@wwsi.edu.pl, tel.: (0-22) 48-96-400.