Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Semestr 1.0 rekrutacja „krok po kroku” 

1. REJESTRACJA ONLINE 

Rejestracja kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK). 

Rekrutacja trwa do 14 marca 2024. Początek zajęć – 16 marca 2024.

Po utworzeniu konta w systemie WRK kandydat otrzyma link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta należy wypełnić formularze, wgrać swoje zdjęcie (fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu) >> przykłady fotografii  oraz wybrać jedną specjalność.  

WOLNY SŁUCHACZ
Osoby podejmujące studia w trybie „wolnego słuchacza” po wybraniu w systemie WRK opcji Wolny Słuchacz otrzymują link aktywacyjny i wypełniają uproszczony formularz rekrutacyjny.
Podczas rejestracji należy wybrać: studia inżynierskie, tryb studiów niestacjonarny oraz dowolną specjalność (jej wybór nie jest w żaden sposób wiążący).
2. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW 

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Uczelni, ul. Lewartowskiego 17, w Biurze Rekrutacji (pok. 208). 

Prosimy NIE CZEKAĆ na wyniki rekrutacji – o przyjęciu do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów i opłat rekrutacyjnych. 

Kandydat osobiście składa w formie papierowej następujące dokumenty: 

  1. Oryginał świadectwa dojrzałości 
  2. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie WRK i podpisane przez kandydata 
  3. Dowód osobisty do wglądu 
  4. Dowód wpłaty opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia  

Do Biura Rekrutacji należy się zgłosić z kompletem dokumentów.

WOLNY SŁUCHACZ
Osoby podejmujące studia w trybie „wolnego słuchacza” nie składają żadnych dokumentów, a jedynie podpisują umowę o warunkach odpłatności za udział w studiach w trybie „wolnego słuchacza”.

3. WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW ORAZ UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI 

Po złożeniu w Biurze Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zostaje wpisany na listę studentów WWSI oraz podpisuje Umowę o warunkach odpłatności za studia.  

WOLNY SŁUCHACZ
Osoby podejmujące studia w trybie „wolnego słuchacza” uzyskują status studenta kursów z zakresu dwóch przedmiotów akademickich i podpisują umowę o warunkach odpłatności za udział w studiach w trybie „wolnego słuchacza”.

4. PŁATNOŚCI 

Kandydat dokonuje wymaganych regulaminem studiów opłat: 

OPŁATA WPISOWA 

Opłata wpisowa za przystąpienie do rekrutacji na semestr 1.0 wynosi 0 zł 

OPŁATY – STUDENT

Wysokość oraz terminy płatności rat czesnego semestr 1.0 studiów inżynierskich:

RataCzesneTermin płatności
I rata300,00 PLN5 dni od momentu podpisania umowy
II rata300,00 PLN10 IV 2024
III rata300,00 PLN10 VI 2024
Suma900 PLN

Wysokość opłat za kolejne lata studiów jest zawarta w Umowie o warunkach odpłatności za studia.

W przypadku zaliczenia przez studenta w semestrze 1.0 przedmiotów przewidzianych programem studiów zostają one zaliczone na poczet ww. przedmiotów na drugim semestrze studiów. W takiej sytuacji przysługuje również zniżka czesnego w I roku nauki w roku akademickim 2024/2025 w wysokości łącznej 500 zł za rok studiów, tj. zniżka 50 zł miesięcznie począwszy od raty 1 do raty 10.

OPŁATY WOLNY SŁUCHACZ
Wysokość oraz terminy płatności czesnego tryb „wolnego słuchacza” semestr 1.0 studiów inżynierskich:
CzesneTermin płatności
Płatność jednorazowa250,00 PLN5 dni od momentu podpisania umowy

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW

WOLNY SŁUCHACZ
Nie dotyczy osób studiujących w trybie „wolnego słuchacza”.

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego) 

Opłatę za składkę ubezpieczenia studenckiego NNW należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy: 

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz to czego dotyczy przelew, np. ubezpieczenie NNW. 

Opłaty za czesne należy wpłacać na swoje indywidualne konto. Numer rachunku znajduje się na umowie o warunkach odpłatności za studia. 

5. TEST BHP 

WOLNY SŁUCHACZ
Nie dotyczy osób studiujących w trybie „wolnego słuchacza”.

Test z zakresu BHP będzie dostępny na platformie testowej Uczelni ABAKUS. Link: http://abakus4.wwsi.edu.pl Identyfikator testu: bhp2019.w_labuda.uwirtual. Zalogować należy się swoim uczelnianym loginem i hasłem w okienku logowania. 

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu znajdują się na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/upload/bhp/szkolenie_bhp_dla_studentow.pdf 

Szkolenie BHP jest obowiązkowe! Test należy wykonać do dnia 15.03.2024 roku. 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@wwsi.edu.pl, tel.: (0-22) 48-96-400.