Semestr 1.0

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi rekrutację na semestr 1.0 dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka 

Semestr 1.0 jest presemestrem 3,5- letnich (7-semestralnych) studiów I stopnia (inżynierskie) na kierunku INFORMATYKA. Do udziału w zajęciach semestru 1.0 zapraszamy osoby, które:

 • nie podjęły jeszcze decyzji o rozpoczęciu studiów po zdaniu egzaminu maturalnego
 • planują zmienić kierunek kształcenia i uczelnię, nietrafnie wybraną w październiku 2022
 • zamiast studiów wybrały kursy programowania i stwierdzają, że nie zaspokajają one ich oczekiwań i ambicji dotyczących przyszłej kariery zawodowej
 • ukończyły studia I lub II stopnia, lub są w trakcie studiowania na kierunkach innych niż informatyka i planują zmianę profilu wykształcenia

Studia na semestrze 1.0 są doskonałą możliwością poznania Uczelni, kierunku kształcenia Informatyka oraz własnych możliwości i oczekiwań, przy małym wymiarze godzin zajęć oraz bardzo niskim czesnym.

Program studiów I stopnia (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia standardów akredytacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Przy opracowaniu programu zostały wykorzystane informacje zawarte w raporcie Computing Curricula 2001 (CC2001), który powstał w ramach organizacji IEEE Computer Society. Zawiera on zalecenia dla programów nauczania na poziomie inżynierskim i stanowi podstawę wiedzy dla kierunku informatyka. Określa on informatykę jako dyscyplinę naukową (computer science) – z jednej strony i inżynierię komputerową (computer engineering) – z drugiej.

Studia I stopnia (inżynierskie) na semestrze 1.0 są prowadzone w formie:

 • niestacjonarnej (zaocznej) – zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16:15 – 21:30, w soboty 8:00-19:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera (dyplom ukończenia studiów I stopnia).

Semestr 1.0 rozpoczyna się od 17 lutego 2023 i obejmuje następujące przedmioty:

Architektura systemów komputerowych

W ramach wykładów „Architektura systemów komputerowych” przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące m.in.:

 • wybranych rozwiązań mechanicznych maszyn liczących i elektronicznych komputerów,
 • systemów liczbowych (dwójkowych, ósemkowych, szesnastkowych) i ich konwersji na system dziesiętny i odwrotnie,
 • arytmetyki w komputerowych systemach liczbowych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
 • wybranych kodów informacyjnych (Braille’a, Morse’a, ASCII, Unicode, BCD, Gray’a, kody kreskowe i QR),
 • algebry Boole’a i logiki cyfrowej (zależności algebry Boole’a, bramki logiczne, tabele stanów),
 • architektury procesorów (CISC, RISC, ZISC, OISC, MISC),
 • pamięci (RAM, ROM, flash) oraz systemów wejścia-wyjścia,
 • podstaw programowania w języku niskopoziomowym Asembler (rejestry, mnemoniki, operandy),
 • przetwarzania równoległego i rozproszonego oraz zastosowania w nich klastrów komputerowych i superkomputerów,
 • przyszłości komputerów (nanotechnologia, komputery laserowe, komputery kwantowe, komputery biologiczne).

W ramach ćwiczeń studenci rozwiązują zadania polegające na przeliczaniu pomiędzy komputerowymi systemami liczbowymi, wykonują podstawowe operacje arytmetyczne w systemie dwójkowym, ósemkowym i szesnastkowym, wyliczają wartości w kodach BCD i Gray’a, rysują bramki logiczne i odpowiadające im tabele stanów, a także analizują proste programy w języku Asembler.

Systemy operacyjne

Celem zajęć prowadzonych w ramach wykładu na temat systemów operacyjnych jest przekazanie studentom wiedzy na temat budowy oraz działania systemów operacyjnych, wypracowania umiejętności konfigurowania i administrowania systemami klasy MS Windows Server. Szczególny nacisk położony jest na poznanie mechanizmów wykorzystywanych przez systemy operacyjne mających wpływ na wydajność sprzętu komputerowego oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych. W ramach laboratorium studenci wdrażają podstawową infrastrukturę MS Windows Server w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami początkowej implementacji i konfiguracji podstawowych usług serwerowych, takich jak: Active Directory Domain Services (AD DS), zarządzanie użytkownikami, konfiguracja sieciowa oraz z mechanizmami bezpieczeństwa danych.

Udział w bootcampie programistycznym (do wyboru jeden z trzech języków programowania: Python, PHP, Java Script)

Proponujemy dogodną organizację studiów – co dwa tygodnie, co umożliwia w sytuacji, jeżeli nie chcecie Państwo rezygnować ze studiowania w dotychczasowej uczelni, równoległe prowadzenie studiów w dwóch uczelniach.

PROCES REKRUTACJI „KROK PO KROKU”

1. REJESTRACJA ONLINE

Rejestracja kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK).

Po utworzeniu konta w systemie WRK kandydat otrzyma link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta należy wypełnić formularze, wgrać swoje zdjęcie, wybrać jedną specjalność, dokonać opłaty rekrutacyjnej i przesłać potwierdzenie transakcji na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl

2. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Uczelni, ul. Lewartowskiego 17, w Biurze Rekrutacji (pok. 208).

Prosimy NIE CZEKAĆ na wyniki rekrutacji – o przyjęciu do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów i opłat rekrutacyjnych.

Kandydat osobiście składa w formie papierowej następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa dojrzałości
 • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu) >> przykłady fotografii
 • Dowód wpłaty opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia

Do Biura Rekrutacji należy się zgłosić z kompletem dokumentów.

3. WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW ORAZ UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI

Po złożeniu w Biurze Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zostaje wpisany na listę studentów WWSI oraz podpisuje Umowę o warunkach odpłatności za studia.

4. PŁATNOŚCI

Kandydat dokonuje wymaganych regulaminem studiów opłat:

 • OPŁATA WPISOWA

Opłata wpisowa za przystąpienie do rekrutacji na semestr 1.0 wynosi 0 zł

 • OPŁATY STAŁE

Opłata za semestr 1.0 nauki wynosi 1750 zł w systemie ratalnym:

Lp.KwotaTermin
1.350 złw ciągu 5 dni od podpisania umowy
2.350 złdo 10 marca 2023
3.350 złdo 10 kwietnia 2023
4.350 złdo 10 maja 2023
5.350 złdo 10 czerwca 2023

Wysokość opłat za kolejne lata studiów jest zawarta w Umowie o warunkach odpłatności za studia.

 • SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

Opłatę za składkę ubezpieczenia studenckiego NNW należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz to czego dotyczy przelew, np. ubezpieczenie NNW.

Opłaty za czesne należy wpłacać na swoje indywidualne konto. Numer rachunku znajduje się na umowie o warunkach odpłatności za studia.

5. TEST BHP

Test z zakresu BHP będzie dostępny na platformie testowej Uczelni ABAKUS. Link: http://abakus4.wwsi.edu.pl Identyfikator testu: bhp2019.w_labuda.uwirtual. Zalogować należy się swoim uczelnianym loginem i hasłem w okienku logowania.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu znajdują się na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/upload/bhp/szkolenie_bhp_dla_studentow.pdf

Szkolenie BHP jest obowiązkowe! Test należy wykonać do dnia 15.02.2023 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@wwsi.edu.pl, tel.: (0-22) 48-96-400.