Semestr Zerowy

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi semestr zerowy dla studiów I stopnia na kierunku Informatyka. 

Semestr zerowy stanowi wprowadzenie do 3,5- letnich (7-semestralnych) studiów I stopnia (inżynierskie) na kierunku INFORMATYKA.

Program studiów I stopnia (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia standardów akredytacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Przy opracowaniu programu zostały wykorzystane informacje zawarte w raporcie Computing Curricula 2001 (CC2001), który powstał w ramach organizacji IEEE Computer Society. Zawiera on zalecenia dla programów nauczania na poziomie inżynierskim i stanowi podstawę wiedzy dla kierunku informatyka. Określa on informatykę jako dyscyplinę naukową (computer science) – z jednej strony i inżynierię komputerową (computer engineering) – z drugiej.

Studia I stopnia (inżynierskie) są prowadzone w formie:

 • niestacjonarnej (zaocznej) – zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16:15 – 21:30, w soboty 8:00-19:00 i niedziele w godz. 8:00-19:00.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera (dyplom ukończenia studiów I stopnia).

Semestr zerowy rozpoczyna się od lutego 2023 i obejmuje następujące przedmioty:

 • architektura systemów komputerowych (wykład i ćwiczenia),
 • systemy operacyjne (wykład i ćwiczenia) – (przedmiot prowadzony w oparciu o system blended learning).
 • kurs języka programowania.

Proponujemy dogodną organizację studiów – co dwa tygodnie, co umożliwia w sytuacji, jeżeli nie chcecie Państwo rezygnować ze studiowania w dotychczasowej uczelni, równoległe prowadzenie studiów w dwóch uczelniach.

Jeden z przedmiotów na studiach inżynierskich: systemy operacyjne będzie prowadzony w oparciu o system blended learning na platformie Uniwersytetu Wirtualnego: http://uniwersytet-wirtualny.edu.pl/kkurs,kurs,6

Wszyscy studenci semestru „zerowego” otrzymają legitymację studencką.

REKRUTACJA NA SEMESTR ZEROWY NA ROK 2023 ROZPOCZNIE SIĘ W POŁOWIE LISTOPADA 2022 ROKU.

PROCES REKRUTACJI „KROK PO KROKU”

1. REJESTRACJA ONLINE

Rejestracja kandydata w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (WRK).

Po utworzeniu konta w systemie WRK kandydat otrzyma link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta należy wypełnić formularze, wgrać swoje zdjęcie, wybrać jedną specjalność, dokonać opłaty rekrutacyjnej i przesłać potwierdzenie transakcji na adres rekrutacja@wwsi.edu.pl

2. ZŁOŻENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie Uczelni, ul. Lewartowskiego 17, w Biurze Rekrutacji (pok. 208).

Prosimy NIE CZEKAĆ na wyniki rekrutacji – o przyjęciu do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów i opłat rekrutacyjnych.

Kandydat osobiście składa w formie papierowej następujące dokumenty:

 • Oryginał świadectwa dojrzałości
 • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowana przez administratora systemu) >> przykłady fotografii
 • Dowód wpłaty opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia

Do Biura Rekrutacji należy się zgłosić z kompletem dokumentów.

3. WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW ORAZ UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI

Po złożeniu w Biurze Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów, kandydat zostaje wpisany na listę studentów WWSI oraz podpisuje Umowę o warunkach odpłatności za studia.

4. POZOSTAŁE OPŁATY

Kandydat dokonuje wymaganych regulaminem studiów opłat:

 • opłata składki ubezpieczenia studenckiego NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia
 • opłata I raty czesnego (w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia)

Opłatę wpisową oraz opłatę za składkę ubezpieczenia studenckiego NNW należy wpłacać na podany poniżej rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz to czego dotyczy przelew, np. ubezpieczenie NNW.

Opłaty za czesne należy wpłacać na swoje indywidualne konto. Numer rachunku znajduje się na umowie o warunkach odpłatności za studia.

5. TEST BHP

Test z zakresu BHP będzie dostępny na platformie testowej Uczelni ABAKUS. Link: http://abakus4.wwsi.edu.pl; Identyfikator testu: bhp2019.w_labuda.uwirtual. Zalogować należy się swoim uczelnianym loginem i hasłem w okienku logowania.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu znajdują się na stronie: https://student.wwsi.edu.pl/upload/bhp/szkolenie_bhp_dla_studentow.pdf

Szkolenie BHP jest obowiązkowe! Test należy wykonać do dnia 15.02.2023 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: rekrutacja@wwsi.edu.pl, tel.: (0-22) 48-96-400.

PŁATNOŚCI

1. OPŁATA WPISOWA

Opłata wpisowa za przystąpienie do rekrutacji na semestr zerowy wynosi 0 zł

2. OPŁATY STAŁE

Opłata za semestr zerowy nauki wynosi 1750 zł w systemie ratalnym:

Lp.KwotaTermin
1.350 złw ciągu 5 dni od podpisania umowy
2.350 złdo 10 marca 2023
3.350 złdo 10 kwietnia 2023
4.350 złdo 10 maja 2023
5.350 złdo 10 czerwca 2023

3. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA NNW:

35 PLN (w momencie zapisu konieczne jest okazanie pokwitowania bankowego bądź pocztowego)

OPŁATY – Zarządzenie Prezydenta WWSI