Więcej
>>> Strona główna >>> Uczelnia >>> O Uczelni
Kontakt:
sztandar@wwsi.edu.pl

O Uczelni

W roku akademickim 2020/2021 nasza Uczelnia świętuje 20-lecie działalności. Do marca 2021 dyplomy i świadectwa Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki uzyskało 4524 absolwentów, w tym 2863 dyplomy inżyniera informatyka, 516 dyplomy magistra informatyka oraz 1145 świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Według ostatniego rankingu (2016) Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) sporządzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki pod względem wysokości wynagrodzenia brutto (7033,97) znaleźli się na 12! miejscu w Polsce! wyprzedzając pod tym względem absolwentów wielu renomowanych uczelni. Osiągnięcia oraz kariery zawodowe absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki można śledzić na profilu LinkedIn Uczelni w zakładce Alumni.

O Uczelni

1

Inauguracja roku akademickiego w
Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki
Wykład inauguracyjny pt. "O inżynierii inaczej", prof. Jan Madey

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji założyciela Uczelni - Instytutu Kształcenia Zawodowego oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2000 roku. Decyzja o utworzeniu Uczelni to między innymi efekt  kilkudziesięcioletniej działalności znanej i cenionej na warszawskim rynku edukacji informatycznej szkoły - Mila College.
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jedyną w Polsce specjalistyczną uczelnią, która prowadzi wyższe studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe wyłącznie na jednym kierunku - informatyka . Poza studiami akademickimi Uczelnia prowadzi w szerokim zakresie otwarte studia informatyczne - wykłady, kursy, szkolenia, warsztaty - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla studentów i absolwentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki oraz innych szkół wyższych a także dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i kwalifikacji informatycznych, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia oraz stopnia znajomości informatyki.

Uczestnicy letnich warsztatów informatycznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 2012

Uczestnicy organizowanych przez WWSI letnich warsztatów informatycznych dla uczniów szkół średnich
W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki aktualnie (2018/2019) kształci się ponad tysiąc czterystu polskich i zagranicznych studentów zdobywających swoje zawodowe kompetencje z zakresu informatyki. Kompetencje te są potwierdzane dyplomami państwowymi - dyplomem inżyniera i magistra informatyka oraz dyplomem studiów podyplomowych o specjalności informatyka. Ponadto Uczelnia oferuje możliwość uzyskania cenionych na ryku pracy certyfikatów branżowych ICT: PRINCE2® Foundation, PMI®, CCNA, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, Projektanta zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg ISO 27001, Menedżera Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, MCTS MCITP oraz wielu innych. W otwartych szkoleniach informatycznych organizowanych przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki uczestniczy corocznie od 5 do 7 tysięcy osób.

Poza zajęciami Studenci uczestniczą w działalności kół naukowych, w pracach samorządu studenckiego, w konkursach oraz w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki poprzez udział w programach europejskich stwarza swoim studentom możliwości uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu Erasmus +.

Do chwili obecnej (marzec 2021) dyplomy inżyniera i magistra informatyka oraz świadectwa studiów podyplomowych o specjalności informatyka sygnowane przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki uzyskało 4524  absolwentów.

Uczelnia zatrudnia blisko 100 wykładowców (w tym 13 profesorów i 19 doktorów) o najwyższych kwalifikacjach, wśród nich wielu praktyków zatrudnionych w firmach branży ICT. W skład kadry profesorskiej WWSI wchodzą również wykładowcy zagraniczni z uniwersytetów amerykańskich oraz europejskich.

Uczelnia dysponuje własną nowoczesną bazą dydaktyczno – naukową. Wśród 12 laboratoriów dydaktyczno-naukowych na wyróżnienie zasługują dwa unikatowe laboratoria: grafiki komputerowej oraz zdalne laboratorium komputerowych technik pomiarowych. Uczelnia dysponuje jednym z najbogatszych w Warszawie specjalistycznym księgozbiorem informatycznym liczącym ponad 10 000 woluminów oraz dostępem do światowych repozytoriów naukowych baz.

Siedziba Uczelni mieści się w centrum Warszawy, sąsiadując bezpośrednio z pomnikami historii i tradycji miasta (Stare Miasto, Getto, Muzeum Historii Żydów Polskich) oraz współczesnymi instytucjami centrum finansowo – biznesowego stolicy.

Akademickie programy studiów 2020/2021

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi trzy i pół letnie (siedmio semestralne) studia I stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach:

 • Inżynieria Oprogramowania
 • Inżynieria Internetu
 • Inżynieria Baz Danych 2020 NOWOŚĆ!*
 • Inżynieria Sieci Teleinformatycznych NOWOŚĆ!**
 • Inżynieria Zasobów Informacyjnych Data Science NOWOŚĆ!**
 • Inżynieria Systemów Mobilnych NOWOŚĆ!*
 • Inżynieria Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych NOWOŚĆ!*

* specjalność w ramach projektu: Zintergrowany Program Rozwoju Uczelni.
** specjalność w ramach projektu: Program Rozwoju Oferty Dydaktycznej i Rozwoju Kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Uczelnia prowadzi dwuletnie (cztero semestralne) studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach:

 • Systemy Teleinformatyczne
 • Zarządzanie Projektami
 • Chmura Obliczeniowa NOWOŚĆ!**
 • Organizacja i Analiza Wielkich Zbiorów Danych (Big Data & Business Analytics) NOWOŚĆ!**
 • IT Project Management (w języku angielskim)
 • Cloud Computing (w języku angielskim) NOWOŚĆ!**

* specjalność w ramach projektu: Zintergrowany Program Rozwoju Uczelni.
** specjalność w ramach projektu: Program Rozwoju Oferty Dydaktycznej i Rozwoju Kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi jednoroczne (dwu semestralne) studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym na kierunku INFORMATYKA o następujących specjalnościach

 • Metody i technologie prezentacji i analizy danych w systemach Business Intelligence i Big
 • Zarządzanie Projektami IT
 • W roku akademickim 2021/2022 studenci studiów I stopnia (inżynierskich) mogą korzystać nieodpłatnie ze wszystkich lub wybranych elementów oferty PLUS:

  1. Zajęcia I i II semestru Cisco Networking Academy (w ramach zajęć na II roku studiów).
  2. Produkty Microsoft (w ramach programu DreamSpark).
  3. Szkolenia CoRe IT – szkolenia IT oferowane przez firmy Kolegium Rektorskiego.
  4. Szkolenia prowadzone w ramach projektów unijnych.
  5. Akademicka giełda pracy – internetowy serwis pracy dedykowany studentom i absolwentom WWSI.
  6. Akademickie koła naukowe – Grafika 3ddot.net., koło miłośników algorytmów, WWSI Security.
  7. Hybrydowy system kształcenia zdalnego na platformie MOODLE - dostęp do programów, materiałów dydaktycznych oraz do wykładowców w trybie online.
  8. Dostęp do zasobów CYFROWEJ UCZELNI.

  Studia Otwarte
  Oferta Studiów Otwartych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki – IT Akademia obejmuje ponad 50 różnorodnych form kształcenia rocznie, między innymi cykle wykładów popularnonaukowych, warsztaty informatyczne, spotkania z nauczycielami akademickimi i ekspertami branży IT, seminaria tematyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia informatyczne, letnie szkoły informatyki, programy "visiting professor", udział w zajęciach kół naukowych i konferencjach. Wszystkie formy szkoleniowe są prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od podstawowego, poprzez średnio zaawansowane, aż do wysoko specjalizowanych szkoleń, kończących się egzaminami certyfikacyjnymi na określone uprawnienia informatyczne.


  Działalność badawczo – rozwojowa
  Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki znajduje się w czołówce polskich niepublicznych uczelni magisterskich w rankingu innowacyjności magazynu Perspektywy (2011 – 5 miejsce w Polsce, 2012 – 14 miejsce). Uczelnia jako lider lub partner uczestniczyła i uczestniczy w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz programów edukacyjnych i badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub ze środków własnych. (między innymi: Informatyka Plus - MEN, Nowoczesne studia podyplomowe – PARP, Z teorią w praktykę –MNiSW, CoRe IT Program – Kolegium rektorskie WWSI, IT Szkoła).

  We wrześniu 2012 Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki znalazły się na liście czasopism punktowanych MNiSW. W ostatnich latach wykładowcy Uczelni opublikowali blisko 50 wydawnictw naukowych oraz dydaktycznych.

  W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia stworzyła nową witrynę otwartych zasobów edukacyjnych - Akademicka seria WWSI INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA

  Relacje z otoczeniem
  Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest członkiem Konferencji Rektorów Polskich Zawodowych Szkół Wyższych (KRZASP), International Council for Distance Education (ICDE) oraz European University Information Systems (EUNIS).
  Uczelnia uczestniczy w realizacji programów korporacyjnych Microsoft IT Academy Program, Cisco Networking Akademy, IBM Academic Skills Program, Oracle Academic Initiative oraz AWS Academy. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jedyną w Polsce uczelnią, w której statutowym organem opiniodawczo – doradczym jest Kolegium Rektorskie w skład, którego wchodzą dyrektorzy generalni polskich oddziałów największych światowych firm IT: Microsoft, Hewllett – Packard, Cisco, Intel, IBM, Oracle oraz polskiej firmy Naukowa Akademicka Siec Komputerowa.

  Robocik WWSI