Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Vademecum kandydata na studia informatyczne I stopnia w Warszawie

Vademecum kandydata na studia informatyczne I stopnia w Warszawie

2018-06-18 09:35:12

Rekrutacja na studia informatyczne I stopnia  w Warszawie w ostatnich dwóch latach

Warszawa jest od lat największym ośrodkiem kształcenia informatyków.  Zgodnie z informacjami portalu http://www.wybierzstudia.nauka.gov.pl studia informatyczne I stopnia na kierunku informatyka w Warszawie oferuje 15 publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Łącznie do uczelni warszawskich przyjęto w roku akademickim 2017/2018 na kierunek informatyka na studia I stopnia 4398 studentów, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Trzy uczelnie, które w ubiegłym roku zrekrutowały największą liczbę studentów: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (dla której prezentowane dane dotyczą również wydziałów zamiejscowych w Gdańsku i w Bytomiu), Politechnika Warszawska (rekrutacja na 3 wydziałach) oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki przyjęły łącznie  2462 studentów, co stanowiło blisko 60% studentów przyjętych do wszystkich uczelni warszawskich na studia I stopnia na kierunek informatyka. Trzy uczelnie: Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej - Curie, Wyższa Szkoła Menadżerska oraz Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji co najmniej od dwóch lat nie zrekrutowały ani jednego studenta na kierunek Informatyka.

Tym, co odróżnia Warszawę od innych ośrodków akademickich kształcenia informatyków jest duży udział w rekrutacji uczelni niepublicznych. Studia informatyczne w uczelniach niepublicznych podejmuje ogółem ponad 60 % studentów, przy czym o ile na studia stacjonarne do obu rodzajów uczelni zgłasza się odpowiednio 6 na 10 kandydatów do uczelni publicznych i 4 do uczelni niepublicznych,  to studia niestacjonarne są w ponad 86 % "obsługiwane" przez uczelnie  niepubliczne. Można powiedzieć, że jeśli ktoś decyduje się na studia niestacjonarne to decyduje się na uczelnię niepubliczną. W gronie uczelni publicznych niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o liczbę przyjętych studentów jest Politechnika Warszawska, w której w ubiegłym roku rozpoczęła studia  blisko połowa studentów wszystkich uczelni publicznych. Pozostałe cztery uczelnie publiczne, rekrutujące studentów na kierunek informatyka, to w kolejności pod względem liczby przyjętych na rok akademicki 2017/2018 Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Liderem wśród uczelni niepublicznych jest Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych (pamiętając, że dane w portalu Wybierz Studia dla PJATK są podane łącznie dla Warszawy i dla wydziałów zamiejscowych).  Łącznie z drugą pod względem liczby przyjętych studentów Warszawską Wyższą Szkoła Informatyki,  obie uczelnie przyjęły w ubiegłym roku 60% wszystkich studentów szkół niepublicznych w Warszawie. Pozostałe 40 procent przypadło na cztery kolejne uczelnie niepubliczne.
Zjawiskiem charakterystycznym dla warszawskiego ośrodka akademickiego jest znacznie większy procent studentów niestacjonarnych w porównaniu do studentów stacjonarnych niż w innych miastach. W roku akademickim 2017/2018 udział studentów niestacjonarnych w rekrutacji ogółem w Warszawie wyniósł 44 %, przy czym wskaźnik ten wzrósł o 3 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedniego. W ostatnim roku akademickim byliśmy świadkami znacznego zwiększenia liczby studentów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych. Studia stacjonarne w ubiegłym roku w uczelniach niepublicznych podjęło 1075 studentów, co oznaczało wzrost o ponad 12% rok do roku. Jednocześnie w uczelniach publicznych rekrutacja na studia stacjonarne zamknęła się liczbą 1399 studentów i była nieznacznie mniejsza w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki temu udział uczelni niepublicznych w rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 ogółem stanowił ponad 43 % (rok wcześniej 38%).  
Porównując dane z rekrutacji rok do roku widzimy, że liczba zrekrutowanych studentów na kierunek informatyka I stopnia wzrosła w roku 2017/2018 w stosunku do roku 2016/2017 o 519 studentów. Wzrost ten został prawie w całości "skonsumowany" przez uczelnie niepubliczne, które zrekrutowały o 460 studentów więcej w stosunku do roku poprzedniego. Uczelnie publiczne zanotowały wzrost rekrutacji o 59 studentów, przy czym o ile większość uczelni niepublicznych zanotowała wzrost liczby zrekrutowanych studentów, uczelnie publiczne zachowały  lub redukowały liczbę przyjętych studentów, co było wynikiem nowo wprowadzanego algorytmu finansowania uczelni i dążeniem do optymalizacji stosunku liczby studentów przypadających na 1 nauczyciela akademickiego. Algorytm sprawia, że uczelnie publiczne nie są zainteresowane zwiększaniem liczby studentów i od lat ustalane limity przyjęć pozostają na tym samym poziomie lub ulegają w ostatnich dwóch latach zmniejszeniu. Limity przyjęć do warszawskich  uczelni publicznych na rok akademicki 2018/2019 są przedstawione w tabeli:


Uczelnia

Limit miejsc na kierunek informatyka studia stacjonarne 2018/2019

Politechnika Warszawska (trzy wydziały)

520 (łącznie ze studiami anglojęzycznymi)

Wojskowa Akademia Techniczna

230

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

80

Uniwersytet Warszawski

185

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

115

Wobec 4398 studentów przyjętych w ubiegłym roku na studia informatyczne pierwszego stopnia do wszystkich uczelni warszawskich, widać przy łącznym limicie przyjęć do szkół publicznych na rok 2018/2019 na poziomie 1130 studentów, że nadal ponad 3000 studentów będzie szukało swojego miejsca na studiach w uczelniach niepublicznych.

Wskaźnikiem informującym kandydatów o skali trudności związanej z dostaniem się na studia jest liczba kandydatów ubiegających się o jedno miejsce. Dotyczy on w praktyce wyłącznie uczelni publicznych i studiów stacjonarnych. Tutaj palmę pierwszeństwa dzierży niepodzielnie Politechnika Warszawska z ponad 10 kandydatami na 1 miejsce. Wspomniany  powyżej algorytm finansowania uczelni oraz zwiększające się zainteresowanie studiami informatycznymi powoduje, że z roku na rok dostać się na uczelnię publiczną jest coraz trudniej.

Lista uczelni warszawskich prowadzących studia na kierunku informatyka nie jest długa.  Pięć uczelni publicznych, z których dwie prowadzą studia na kierunku informatyka od stosunkowo niedługiego czasu, nie są w stanie  pokryć rosnącego zapotrzebowania ze strony potencjalnych studentów. Liczba uczelni niepublicznych prowadzących studia informatyczne kurczy się. Widać wyraźnie, że zdecydowaną  przewagę uzyskują dwie uczelnie od lat wyspecjalizowane w informatyce: PJATK oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej Mila College), do których zgłasza się ponad 60 % kandydatów z puli szkół niepublicznych. to sprawia, że w Warszawie w świetle prezentowanych statystyk pięć najważniejszych adresów na studiowanie informatyki to: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna, Polsko Japońska   Akademia Technik Komputerowych oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Źródła:

1. Dane portalu wybierz studia (dane UW oraz UKSW za lata 2014/2015 oraz 2015/2016),

2. Uchwały Senatów warszawskich uczelni publicznych,

3. Artykuł:  Będzie trudniej dostać się na studia. Uczelnie zmniejszają ilość miejsc - http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1034883,bedzie-trudniej-dostac-sie-na-studia.html.

4. Tabela: Rekrutacja na studia I stopnia na kierunek informatyka do uczelni warszawskich (PDF)

Robocik WWSI