Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Dlaczego Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki?

Dlaczego Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki?

Wybór kierunku studiów, wybór uczelni, w której chcemy studiować to jedna z najważniejszych decyzji w Państwa życiu. To decyzja, która w dużym stopniu przesądza o Waszych losach i perspektywach na wiele lat. Dlatego tak istotne jest rozważenie wszystkich za i przeciw, wszystkich czynników, które wpływają na ten wybór. Oferta szkół wyższych, z którą się Państwo spotykacie, na co dzień jest niezwykle bogata. To bogactwo, często pozorne, często sprowadzające się do ładnych haseł reklamowych, sprawia, że niełatwo jest odnaleźć to „właściwe miejsce” wśród przysłowiowego „morza” propozycji formułowanych pod Państwa adresem ze strony uczelni wyższych, zarówno państwowych jak i niepaństwowych.

Wiele z prezentowanych niżej informacji są oczywiste, rzec można banalne. Jeśli jednak pozwolą one uporządkować Państwa tok myślenia, utwierdzą Was w tym, że dokonaliście właściwego wyboru, cel rozważań zostanie spełniony.

Co zatem powinno być przedmiotem Państwa przemyśleń i jak w tym kontekście plasuje się nasza Uczelnia?

Dlaczego informatyka?

Po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie o własne zainteresowania. Jeśli już interesujecie się informatyką, jeśli pracujecie w tym zawodzie, jeśli macie własne doświadczenia, własne sukcesy w tworzeniu stron www, pisaniu oprogramowania, tworzeniu grafiki, cyfrowym przetwarzaniu dźwięku czy obrazu, decyzja, co do wyboru kierunku studiów jest prosta. Jeżeli informatyka nie jest jeszcze waszą pasją lub zawodem spróbujcie ocenić własne predyspozycje, określić, czym chcielibyście się w przyszłości zajmować. Jednym i drugim w podjęciu ostatecznej decyzji może pomóc zamieszczony na naszych stronach

Test predyspozycji zawodowych (obecnie link nieaktywny)

Niepomyślny wynik testu niczego nie przesądza a jednak warto się zastanowić czy w tej dziedzinie macie realne szanse na odniesienie sukcesu w życiu. Niezależnie od wyniku testu warto pamiętać, że informatyka jest i pozostanie długo tą branżą, w której będzie tworzona największa liczba miejsc pracy, co stwarza dobrą prognozę, jeśli idzie o możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju jak i za granicą. Według Rządowego Centrum Studiów Strategicznych polski rynek pracy będzie potrzebować ponad 20 000 informatyków z wyższym wykształceniem – programistów, projektantów i analityków systemów komputerowych oraz inżynierów innych specjalności informatycznych. Wśród 369 grup zawodowych objętych badaniem Międzyresortowego Zespołu do prognozowania popytu na pracę, zwód informatyka znajduje się w pierwszej dziesiątce zawodów o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania. Zdaniem Bruno Lamborghini – Prezydenta European Economic Interest Grouping, kwalifikacje informatyczne „brainware” stają się jednym z głównych zasobów nowego scenariusza rozwoju gospodarczego.

Ocena programu kształcenia

Jeśli informatyka - to kolejnym krokiem jest ocena oferty programowej uczelni, jej aktualność (wszak informatyka to bardzo szybko zmieniająca się branża), jej różnorodność wyrażona prowadzonymi specjalnościami, ocena programów kształcenia przez Państwową Komisje Akredytacyjną oraz przez ekspertów informatycznego rynku pracy czy wreszcie zbieżność z programami kształcenia informatyki w uczelniach Unii Europejskiej.

Programy studiów inżynierskich oraz magisterskich w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględniają wymagania standardów nauczania Ministra Edukacji i Sportu (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. oraz zalecenia standardów akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Programy te zostały opracowane również na podstawie Raportu Computing Curricula 2001 (CC2001), który powstał w ramach organizacji IEEE Computer Society. Zawiera on zalecenia dla programów nauczania na poziomie inżynierskim i stanowi podstawę wiedzy dla kierunku Informatyka. Określa on informatykę jako dyscyplinę naukową (computer science) - z jednej strony i inżynierię komputerową (computer engineering) - z drugiej. Wyróżnia następujące obszary zainteresowań informatyki: algorytmy i struktury danych, języki programowania, architektura, komputerów i sieci komputerowych, obliczenia numeryczne i symboliczne, systemy operacyjne, inżynieria oprogramowania, bazy danych i systemy wyszukiwania informacji, sztuczna inteligencja, komunikacja człowiek – komputer, grafika komputerowa.

Tworząc projekty programów nauczania dążono do odwzorowania w nich wszystkich wyróżnionych wyżej obszarów zainteresowań informatyki. Skorzystano także z programów uczelni krajowych i zagranicznych mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka. Programy zostały ułożone tak, aby wykształcić studenta kierunku informatyka zgodnie z ideami zawartymi w sylwetce absolwenta, kładącej nacisk na najważniejsze aspekty działalności zawodowej w szeroko rozumianej branży informatycznej. Uczelnia prowadzi aktualnie jeden kierunek studiów – informatykę, w ramach kierunku na studiach inżynierskich jest pięć specjalności: inżynieria oprogramowania, zarządzanie zasobami informacyjnymi, sieci teleinformatyczne, inżynieria multimediów oraz inżynieria internetu. Na studiach magisterskich dwie specjalności: systemy i sieci teleinformatyczne oraz informatyczne technologie zarządzania.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki dysponuje studiami inżynierskimi ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego. Część przedmiotów w sposób narastający prowadzone są w języku angielskim. Celem programu jest przygotowanie studentów do pracy oraz dalszych studiów w środowisku anglojęzycznym.

Programy oraz plany studiów w WWSI zostały ocenione pozytywnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną w 2013 roku.

Warto podkreślić, że dokumentacja programowa uczelni poddawana jest, na co dzień wymagającej ocenie ekspertów rynku pracy z punktu widzenia dostosowania treści kształcenia do jego potrzeb. Ocena ta dokonywana jest w ramach organów statutowych uczelni: kolegium rektorskiego oraz konwentu, w składzie, których znajdują się wybitne osobistości branży ICT oraz innych branż, w których na szeroką skalę są wykorzystywane technologie teleinformatyczne. W programach kształcenia zawarte są treści realizowane w ramach programów edukacyjnych czołowych korporacji ICT, co stanowi podstawę do uzyskania przez studentów uznawanych na całym świecie międzynarodowych certyfikatów branżowych. Wreszcie programy kształcenia WWSI są konfrontowane na bieżąco z programami uczelni zachodnioeuropejskich na podstawie porozumień zawartych z wybranymi szkołami. Tworzy to możliwości podejmowania studiów uzupełniających w krajach Unii Europejskiej oraz uznawalności dyplomu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki na europejskim rynku pracy.

Uczelnia prowadzi studia magisterskie na kierunku INFORMATYKA - 2-letnie (4-semestralne) dla absolwentów studiów inżynierskich, 2,5-letnie (5-semestralne) dla absolwentów studiów licencjackich oraz absolwentów studiów inżynierskich  kierunków pokrewnych. Program studiów II stopnia (magisterskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zalecenia standardów akredytacji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W jaki sposób uczelnia realizuje programy kształcenia?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią zawodową, zatem tym, na co w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki kładzie się szczególny nacisk jest ukierunkowanie na kształcenie praktyczne. Wyraża się ono w programach nauczania, które zawierają treści uwzględniające najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie rozwoju inżynierii oprogramowania oraz gromadzenia, dystrybucji, przetwarzania i ochrony informacji w systemach informatycznych. Studia są prowadzone w oparciu o infrastrukturę oraz oprogramowanie renomowanych producentów technologii teleinformatycznych. Dzięki umowom podpisanym z firmami reprezentowanymi w kolegium rektorskim (IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, Intel, Hewlett – Packard) studenci oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi mają dostęp do najnowocześniejszych produktów i technologii teleinformatycznych.

Innym przejawem ukierunkowania na praktykę jest kadra zatrudniona w uczelni. Blisko 90% wykładowców to praktycy zatrudnieni w firmach stosujących technologie ICT, specjaliści odpowiedzialni za nadzór, rozwój i eksploatację wewnątrz firmowych systemów informatycznych. Szkoła spełnia wymagania w zakresie minimum kadrowego dla kierunku studiów informatyka określone w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową (Dz. U. Nr 34, poz. 285, z późniejszymi zmianami). W uczelni w chwili obecnej zatrudnionych jest 10 wykładowców z tytułem profesora dr hab. lub dr hab. oraz 16 wykładowców z tytułem doktora. Ogółem w uczelnia zatrudnia blisko 100 wykładowców różnych specjalności informatycznych.

Stosowane metody i narzędzia dydaktyczne są zgodne z obowiązującymi obecnie standardami Zajęcia są prowadzone w systemie wykładowo-ćwiczeniowo-laboratoryjnym. Począwszy od trzeciego roku studiów wprowadza się metody projektowania (indywidualnego oraz zespołowego). Projektem końcowym realizowanym przez każdego studenta jest praca dyplomowa (inżynierska) oraz magisterska. W szerokim zakresie są stosowane metody kształcenia na odległość przy wykorzystaniu Internetu. Uczelnia dysponuje własnym portalem informacyjno-edukacyjnym. Uczelnia wykorzystuje własne zasoby oraz korzysta z możliwości, jakie stwarza współpraca z uczelniami akademickimi. Ze względu na zawodowy charakter szkoły wyraźny jest duży udział zajęć laboratoryjnych (ćwiczeniowych) w ogólnej liczbie godzin studiów.

Istotną rolą uzupełniającą w stosunku do zajęć przewidzianych programem kształcenia pełni działalność kół naukowych, zajęcia seminaryjne, organizowane przez uczelnię konferencje oraz cykle wykładów otwartych. Ten typ zajęć stwarza możliwości indywidualizacji nauczania odpowiednio do potrzeb i zainteresowań studentów.

Uczelnia prowadzi rozbudowany system praktyk zawodowych. Obszar praktyk zawodowych sytuuje studentów w środowisku firm i przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych i publicznych. Pozwala to na bezpośrednie zastosowanie znanych ze szkoły umiejętności, sprawdzenie siebie w odmiennych niż szkolne warunkach, poznanie rynku informatycznego w Polsce.

Uczestniczenie w praktykach daje szansę na prezentację swoich możliwości oraz nawiązanie kontaktów, które pozwolą na podjęcie stałego zatrudnienia w danej firmie czy instytucji.

Obecnie w realizacji programu praktyk zawodowych Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki uczestniczą 1132 firmy z Warszawy oraz województwa mazowieckiego.

Jakimi warunkami do prowadzenia zajęć dysponuje uczelnia ?

Przez wiele lat szkoła mieściła się przy ul. Miłej. Od nazwy ulicy pochodzi nazwa uczelni. W październiku 2004 uczelnia przeniosła się do nowej siedziby mieszczącej się w Warszawie przy ul. Marka Edelmana 17. Obiekt będący własnością uczelni to budynek o powierzchni blisko 3000 m2. W nowoczesnym przystosowanym do potrzeb dydaktycznych budynku znalazły miejsce: 4 aule wykładowe - każda przystosowana do prowadzenia wykładów dla 130 osób, 12 laboratoriów komputerowych, 6 sal ćwiczeniowych, sala konferencyjna, siłownia, bufet studencki oraz pomieszczenie klubowe, biblioteka uczelniana, pomieszczenia biurowo-administracyjne, archiwum uczelni oraz pomieszczenia sanitarne i magazynowe. Budynek został wykończony w najwyższym standardzie użytkowania, zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami. Projekt użytkowania budynku łączy walory funkcjonalności z wysoka estetyką wnętrz. Wykorzystuje maksymalnie dostępne powierzchnie, poprzez niekonwencjonalną aranżację ciągów komunikacyjnych oraz zaprojektowanie pomieszczeń użytkowych. Obiekt spotkał się z wysoką oceną studentów. Sale dydaktyczne oraz niektóre pomieszczenia socjalne zostały wyposażone w nowoczesną infrastrukturę audiowizualną (nagłośnienie, dostęp do Internetu, projektory audiowizualne, ekrany) oraz funkcjonalne, ergonomiczne umeblowanie. Na oddzielną uwagę zasługują laboratoria komputerowe uczelni oraz infrastruktura informatyczna budynku. Z racji specjalizacji uczelni laboratoria komputerowe są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy. Uczelnia dysponuje jednolitą siecią LAN z 350 terminalami (w tym 288 terminali dydaktycznych). Uczelnia dysponuje dwoma nowoczesnymi laboratoriami sieciowymi zgodnymi ze standardami Cisco oraz laboratorium grafiki komputerowej. Budynek poprzez dedykowane łącze satelitarne jest wyposażony we własny dostęp do sieci Internet o przepustowości 6 Mb/s.

Do dyspozycji studentów jest biblioteka wraz z czytelnią. W ciągu dziewięciu lat funkcjonowania Uczelni Biblioteka zwiększyła księgozbiór do ok. 8000 pozycji. Jest to księgozbiór obejmujący najświeższe pozycje z dziedziny informatyki, wydawane przez wydawnictwa specjalizujące się w tematyce informatycznej. W opinii studentów i pracowników, biblioteka uczelni nadąża za szybko rozwijającym się rynkiem nowości informatycznych. Uczelnia prenumeruje 24 czasopisma. Roczniki czasopism fachowych są przechowywane. Zrezygnowano z prenumerowania i przechowywania tytułów, które są dostępne w Internecie. Książki opracowywane są komputerowo w Systemie Bibliotecznym. Katalog Biblioteki jest dostępny w Internecie na stronie Szkoły. Biblioteka dysponuje czytelnią wyposażoną w komputery z oprogramowaniem przydatnym studentom Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Czy organizacja zajęć spełnia oczekiwania studentów?

Uczelnia dostosowuje organizację zajęć dydaktycznych do potrzeb studentów. Szkoła prowadzi wykłady i ćwiczenia w trzech formach organizacyjnych: jako studia dzienne (poniedziałek – piątek w godzinach 8-18), jako studia zaoczne (zjazdy średnio, co dwa tygodnie w piątki w godzinach 16-21 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8-17).

Ze względu na jednolite programy kształcenia dla wszystkich form organizacji zajęć istnieje możliwość przechodzenia z jednego systemu do drugiego bez konieczności uzupełniania jakichkolwiek przedmiotów. Ma to szczególne znaczenie dla tych studentów, którzy w trakcie studiów podejmują pracę zawodową i decydują się na zmianę formy organizacyjnej zajęć.

Czy uczelnia cieszy się uznaniem kandydatów ?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jako jedno wydziałowa uczelnia jest jednym z największych wydziałów informatyki w Polsce. Poniższa tabela przedstawia rekrutację do szkoły od chwili powstania uczelni aż do minionego roku akademickiego:

L.p. rok akademicki/liczba osób przyjętych na studia liczba studentów ogółem w danym roku akademickim

1 2000/2001 659 2000 r. 659
2 2001/2002 1323 2001 r. 1632
3 2002/2003 1046 2002 r. 2088
4 2003/2004 499 2003 r. 2226
5 2004/2005 381 2004 r. 1959
6 2005/2006 396 2005 r. 1536
7 2006/2007 477 2006 r. 1348
8 2007/2008 382 2007 r. 1214
9 2008/2009 343 inż.
123 mgr
2008 r. 1151

Czy uczelnia posiada dobre kontakty z innymi uczelniami oraz instytucjami rynku pracy?

W celu wzbogacenia zakresu oraz jakości oferty dydaktycznej Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w szerokim zakresie korzysta z doświadczeń oraz pomocy uczelni akademickich, zarówno państwowych jak i niepaństwowych. Dla celów realizacji współpracy uczelnia podpisała między innymi porozumienia z Wydziałem Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższą Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie.

Uczelnia nawiązała bardzo bliską współpracę z firmami ICT: IBM, Cisco, Microsoft, Oracle, Intel, HP. Firmy te są reprezentowane (na poziomie dyrektorów generalnych) w kolegium rektorskim. Uczelnia wykorzystuje w szerokim zakresie produkty firm w procesie dydaktycznym. Na mocy odpowiednich porozumień Szkoła uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych sygnowanych przez wymienione firmy: IBM Scholars Program, Microsoft IT Academy, Cisco Networking Academy, Oracle Academic Initiative, SAP Academic Project. Bliskie kontakty z wymienionymi firmami są wyrazem zorientowania uczelni na wiedzę i umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi projekty z partnerami zagranicznymi. Uczelnia kładzie duży nacisk na znajomość języków obcych, a także na wymianę dydaktyczno-naukową z zagranicznymi uczelniami.

Szkoła jest członkiem międzynarodowej organizacji International Council for Open and Distance Education (ICDE), grupującej najlepsze europejskie i pozaeuropejskie ośrodki kształcenia na odległość.

Ile wynosi czesne i co w ramach czesnego oferuje uczelnia?

Czesne za studia w WWSI nie odbiega wysokością od czesnego w innych uczelniach zarówno państwowych (na studiach zaocznych) jak i niepaństwowych. Warto jednak pamiętać, że za tą samą lub zbliżoną kwotę możecie Państwo między innymi otrzymać lepsze programy kształcenia, lepiej przygotowaną i ukierunkowaną na praktykę kadrę dydaktyczną, lepiej wyposażone laboratoria komputerowe (w tym specjalistyczne), nieograniczoną możliwość dostępu do laboratoriów oraz do sieci Internet, elastyczne, dostosowane do Państwa potrzeb formy kształcenia, ceniony na rynku pracy dyplom inżyniera informatyka lub magistra z logo WWSI, możliwość korzystania z kół zainteresowań oraz udziału w letnich warsztatach informatycznych, możliwość korzystania z systemu stypendiów naukowych oraz socjalnych, bardzo dobrze zaopatrzoną bibliotekę a przede wszystkim możliwość udziału w tworzeniu jednej z najbardziej dynamicznie rozwijającej się polskiej wyższej uczelni zawodowej, w której uczenie informatyki jest rzetelnym rzemiosłem ale także pasją.

Robocik WWSI