Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Archiwum wiadomości >>> Awans WWSI o 20 miejsc w rankingu Perspektywy 2012

Awans WWSI o 20 miejsc w rankingu Perspektywy 2012

2012-05-17 12:36:02

Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne w rankingu Perspektywy 2012

W tegorocznym rankingu Perspektyw wzięło udział ogółem 239 szkół wyższych, spośród 457 szkół wyższych działających w Polsce. Ranking został sporządzony w trzech głównych kategoriach: uczelnie akademickie (88 uczelni), niepubliczne uczelnie magisterskie (93 uczelnie) oraz niepubliczne uczelnie licencjackie i Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe (75 uczelni).

Tabela 1. Liczba szkół wyższych w Polsce oraz liczba szkół wyższych biorących udział w rankingu Perspektyw 2012 w podziale na szkoły publiczne i niepubliczne


Liczba szkół wyższych ogółem Liczba szkół wyższych biorących udział w rankingu Perspektyw % udział szkół wyższych w rankingu Perspektyw
Szkoły wyższe publiczne 132 96 72,7
Szkoły wyższe niepubliczne (działające) 325 143 44,0
Razem 457 239 52,3

Źródło: Dane MNiSW, Ranking Perspektywy 2012

W rankingu, została oceniona nieco ponad połowa szkół wyższych działających w Polsce a w odniesieniu do szkół niepublicznych 44 % z nich zostało ocenionych. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki została sklasyfikowana w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich.

Obecnie (2012) w Polsce prowadzą działalność 132 szkoły publiczne. W rejestrze uczelni niepublicznych jest zarejestrowanych 375 uczelni, z których 325 prowadzi działalność dydaktyczno-naukową.

Ranking Uczelni a nie ranking kierunków

Ranking Perspektyw jest rankingiem uczelni a nie rankingiem kierunków. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest jedyną w tej chwili w Polsce uczelnią prowadzącą studia I, II stopnia i studia podyplomowe wyłącznie na jednym kierunku – informatyka. W rankingu Perspektyw wszystkie uczelnie niepubliczne oprócz WWSI prowadzą kilka lub kilkanaście kierunków kształcenia. Warto pamiętać, przeglądając wyniki rankingu, że z punktu widzenia WWSI to ranking kierunków byłby najbardziej adekwatny do oceny naszej pozycji wśród polskich szkół wyższych a nie ranking uczelni.

Awans WWSI o 20 miejsc w rankingu w stosunku do roku ubiegłego.

Niewątpliwie sukcesem naszej Uczelni jest awans z 66 na 46 miejsce w rankingu 93 niepublicznych uczelni magisterskich. Jesteśmy jedną z siedmiu uczelni niepublicznych w Polsce prowadzących studia I i II stopnia na kierunku informatyka i jedyną, prowadzącą jeden kierunek studiów – informatyka. W Warszawie jesteśmy jedną z trzech uczelni niepublicznych prowadzących studia inżynierskie i magisterskie na kierunku informatyka.

Oceniając miejsce WWSI w rankingach cząstkowych, widać wyraźniej, jakie są mocniejsze i słabsze strony naszej Uczelni. I tak 30 miejsce w kategorii prestiż wśród 93 niepublicznych magisterskich to bardzo dobra pozycja. Ocena w kategorii prestiż jest dokonywana przez wybranych nauczycieli akademickich oraz przez pracodawców, z różnych dyscyplin nauki i z różnych działów gospodarki, niekoniecznie związanych z informatyką. Wysoka 30 pozycja w Polsce świadczy o tym, że marka WWSI jest dobrze rozpoznawana wśród nauczycieli akademickich i pracodawców reprezentujących różne dziedziny.

 

Tabela 2. Miejsca Warszawskiej Wyższej Szkoły informatyki w rankingu podstawowym oraz w wybranych rankingach cząstkowych Perspektyw w roku 2012 oraz w roku 2011.

 

L.p.
Miejsce WWSI w rankingu 2012 Miejsce WWSI w rankingu 2011

Ranking ogólny 46 66
1. Prestiż 30 25
1.A. Preferencje pracodawców 38 35
1.B. Ocena przez kadrę akademicką 24 21
2. Siła naukowa 45 91
2.A. Uprawnienia magisterskie 5 57
2.B. Rozwój kadry własnej 72 -
2.C. Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach 47 32
2.D. Potencjał naukowy (ocena parametryczna) 48 -
2.E. Oferta kształcenia podyplomowego 32 33
2.F. Publikacje 10 -
2.G. Cytowania 46 -
2.H. h-index 12 -
3. Warunki studiowania 51 45
3.A. Dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych 68 75
3.B. Zbiory drukowane 66 56
3.C. Warunki korzystania z biblioteki 22 11
3.D. Możliwość rozwijania zainteresowań naukowych 13 -
4. Innowacyjnośc 14 14
4.A. Pozyskane środki z UE 14 12
4.B. Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania 15 -
5. Umiędzynarodowienie 60 70
5.A. Wymiana studencka (wyjazdy) 26 29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych rankingu Perspektyw 2012 oraz 2011.

45 pozycja w kategorii siła naukowa biorąc pod uwagę fakt, że dopiero od dwóch lat (od momentu uzyskania uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich) prowadzimy działalność badawczo – naukową jest dobrą oceną naszego potencjału w tym zakresie. Na uwagę zasługuje w tej kategorii bardzo wysoka 5 lokata w Polsce, jeśli chodzi o uprawnienia magisterskie. Wysoko została oceniona oferta studiów podyplomowych, w której zajęliśmy 32 miejsce w rankingu ogólnym, ale zdecydowanie pierwsze miejsce w Polsce jeśli chodzi o ofertę studiów podyplomowych na kierunku informatyka. Bardzo wysoko, na 10 miejscu w Polsce została oceniona nasza aktywność w zakresie publikacji oraz na wysokim 12 miejscu wskaźnik h-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2007-2011 (stan bazy na dzień 10.01.2012). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (1%). Na wysokim 22 miejscu znaleźliśmy się w kategorii warunki korzystania z biblioteki. Awansowaliśmy o 10 miejsc w kategorii umiędzynarodowienie, w tym obszarze ciągle jednak mamy sporo do zrobienia. Nadal jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych uczelni zajmując w tej kategorii 14 miejsce w Polsce i wyprzedzając w niej wiele bardzo renomowanych niepublicznych uczelni magisterskich. Wreszcie warto podkreślić ogromną satysfakcję, jaką sprawiła nam bardzo wysoka 13 lokata w Polsce w kategorii możliwość rozwijania zainteresowań naukowych studentów, będąca potwierdzeniem aktywności naszych studentów i naszych kół naukowych: miłośników algorytmów, dot.net oraz grafiki 3D. Warto w tym miejscu przypomnieć sukces naszych studentów w mistrzostwach Europy Centralnej w programowaniu zespołowym CERC 2011 (33 miejsce) oraz 20 miejsce w Polsce naszej Uczelni w konkursie Imagine Cup 2012.

Ranking Perspektyw jak wszystkie rankingi jest sporządzany na podstawie wybranych kryteriów, o których decydują jego organizatorzy. Stanowią one podstawę do porównania osiągnięć i słabszych stron uczelni. Ranking, co zrozumiałe nie mierzy poziomu satysfakcji studentów i absolwentów ze swojej uczelni. A są to miary niewątpliwie bardzo ważne. W naszym wypadku są one wysokie, dlatego warto je w tym miejscu ponownie przedstawić:

Tabela 3. Ocena wybranych obszarów działalności WWSI przez studentów

Przedmiot oceny Studia dzienne inżynierskie Studia zaoczne inżynierskie Studia zaoczne magisterskie Studia podyplomowe WWSI ogółem sem. 1 2011/12 WWSI ogółem sem. 1 2010/11 Zmiana
Laboratoria komputerowe i sprzęt 3,97 4,09 4,13 4,10 4,08 4,08 0,00
Przygotowanie laboratoriów do zajęć 4,00 4,04 4,12 4,06 4,05 3,96 + 0,09
Sale dydaktyczne 4,14 3,96 4,12 4,12 4,08 3,96 + 0,12
Zdalny dostęp do zasobów 4,42 4,50 4,48 4,42 4,45 4,32 + 0,13
Organizacja Uczelni 4,36 4,25 4,33 4,45 4,35 4,18 + 0,17
Biuro Spraw Studenckich (dziekanat) 4,49 4,40 4,46
4,45 4,17 + 0,28
Organizacja staży zawodowych 4,25 3,84 3,75
3,95 3,57 + 0,38
Rozliczenia finansowe ze studentami 4,43 4,37 4,52 4,59 4,48 4,30 + 0,18
Studium Języków Obcych 4,38 3,97

4,17 3,95 + 0,22
Biblioteka 4,56 4,31 4,33 4,33 4,38 4,23 + 0,15
Bufet 4,18 3,82 3,71 3,80 3,88 3,87 + 0,01
Koła zainteresowań 4,01 3,87 3,84
3,91 3,76 + 0,15
Samorząd Studentów 3,93 3,78

3,86 3,33 + 0,53
Ogólna atmosfera w Uczelni 4,53 4,34 4,32 4,44 4,41 4,35 + 0,06

 

  • Skala ocen: 2 – 5
  • Źródło: badanie ankietowe WWSI, styczeń 2012

Również badania ankietowe losów absolwentów wskazują na wysoki poziom satysfakcji z ukończenia naszej Uczelni przez absolwentów http://movies.wwsi.edu.pl/wwsivideo/info/pdf/infoskop2012rektor.pdf .

Na zadane w badaniu pytanie czy absolwenci poleciliby naukę w WWSI innym osobom, 93 % absolwentów odpowiedziało - tak.

Wykres1: Czy absolwenci poleciliby naukę w WWSI innym osobom?

Źródło: Losy zawodowe absolwentów studiów pierwszego stopnia (inżynierskich)

Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki ( lata 2007, 2008, 2009, 2010), Raport z badania

Warto również pamiętać, że żaden ranking nie mierzy bezpłatnej oferty dodatkowej kierowanej do studentów i absolwentów uczelni. Jesteśmy jedyną uczelnią, która co roku oferuje swoim studentom i absolwentom bezpłatne szkolenia IT. W tym roku tylko ze szkoleń w ramach CoRe IT Program http://core-it.wwsi.edu.pl/o-programie.html skorzysta około 550! studentów i absolwentów naszej Uczelni.

Podsumowanie

Drogą, którą wybrała nasza Uczelnia dla osiągnięcia sukcesu jest specjalizacja w zakresie kształcenia i badań na kierunku informatyka. Jesteśmy jedyną polską szkołą wyższą, która prowadzi studia inżynierskie, magisterskie i podyplomowe wyłącznie o profilu informatycznym. Podstawowe działania Uczelni są prowadzone w czterech obszarach: badań, dydaktyki, współpracy z rynkiem pracy oraz współpracy zagranicznej. Wyniki rankingu Perspektyw 2012 i nasz tegoroczny awans o 20 miejsc wskazują, że nasz potencjał dydaktyczno-naukowy w ciągu ostatniego roku uległ znacznemu powiększeniu. W wielu kategoriach cząstkowych rankingu nasza Uczelnia zajmuje bardzo wysokie miejsca wśród renomowanych polskich niepublicznych uczelni magisterskich. Nasz cel to praca na rzecz wyrobienia opinii o naszej uczelni jako o miejscu, w którym warto ulokować swój kapitał intelektualny, swoje pasje, swoją pracę oraz swoje własne środki finansowe, mając przekonanie, że w długoletniej perspektywie te nakłady przyniosą dobre efekty Na ocenę efektywności tej inwestycji składają się w ostatecznym rozrachunku zarówno szeroko rozumiane poczucie satysfakcji z ukończenia studiów w naszej Uczelni, jak również materialne potwierdzenie przez rynek pracy uzyskanych w wyniku studiów kwalifikacji. Wyniki tegorocznego rankingu Perspektyw oraz badań wewnętrznych poziomu satysfakcji studentów i absolwentów WWSI dają podstawę do wystawienia WWSI dobrej oceny.

Robocik WWSI