Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Prasa >>> Przegląd prasy >>> Wielki Brat patrzy

Wielki Brat patrzy

2009-03-16 12:00:00

W 2007 roku w Niemczech propozycja ministerstwa spraw wewnętrznych instalowania koni trojańskich w komputerach osób podejrzewanych o działalność terrorystyczną, federalny Try-bunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną. Pomysł zmodyfikowano i ostatecznie przyję-to, że w celu śledzenia osób podejrzanych o terroryzm można po uzyskaniu zgody sądu zain-stalować cyberpodsłuch w postaci trojana.


Podobne rozwiązania szykują się w m.in. Wielkiej Brytanii i Szwecji wzbudzając z jednej strony protesty użytkowników Sieci a z drugiej poparcie parlamentarzystów i czynników od-powiedzialnych za bezpieczeństwo.


W Polsce zagrożenie terroryzmem jest raczej potencjalne niż realne, ale nowe uprawnienia policji mały by zwiększyć skuteczność walki z pedofilią w Internecie.


Przedstawiciel Biura Prasowego KGP informuje, że w Polskich warunkach prawnych zdalne przeszukiwanie komputerów za pomocą oprogramowania typu spyware lub trojany byłoby bezprawne. Policji pozostaje śledzenie ruchu w Internecie i komunikowania się użytkowni-ków na forach. Współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi reguluje prawo telekomuni-kacyjne a w wypadku działań operacyjnych – Ustawa o Policji. W Ustawie tej wymienione są przestępstwa, których podejrzenie popełnienia upoważnia do działań operacyjnych. Co cie-kawe, posiadanie oprogramowania pozyskanego z naruszeniem warunków licencji, czyli tzw. „nielegalnego” nie jest w Ustawie wymienione, a więc nie upoważnia do kontroli operacyjnej.
Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, które odbyło się pod koniec 2008 roku w ramach Rady Unii Europejskiej i było poświęcone zagadnieniom cyberprzestęp-czości zaowocowało pięcioletnim planem działania wymierzonego w kryminalistów wyko-rzystujących Internet np. do kradzieży ważnych danych lub środków finansowych gromadzo-nych na kontach e-banków. Przyznano nawet Europolowi dotację na stworzenie systemu usprawniającego współpracę policji krajów Unii.


W Polsce projekty unijne prowadzące do wprowadzenia pozwolenia na zdalne przeszukiwa-nie przez policję twardych dysków bez nakazu sądowego wzbudzają ogromne emocje. PC World Komputer nr 3/2009 drukuje interesujące fragmenty goracej dyskusji na ten temat, prowadzonej na forum magazynu PC World.


Dokument, jaki uchwalono na wspomnianej Konferencji ministrów można znaleźć na stronie: http://www.consilium.europa.eu. Wprowadzanie jego założeń wymagałoby, zapewne, nawet zmiany ustawy zasadniczej. A więc dużo wody w Wiśle upłynie nim wytyczne uchwalone na wspomnianej radzie ministrów Unii zostaną wprowadzone w życie.

 Oprac. na podstawie PC World Komputer nr 3/2009
 Magdalena Hornowska

Robocik WWSI