Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Studia I stopnia >>> Inżynieria baz danych >>> Wyróżnione prace inżynierskie

Wyróżnione prace inżynierskie

Autor: Adam Rymszewicz
Promotor: mgr inż. Andrzej Ptasznik
Temat: Analiza, projekt i częściowa implementacja systemu obsługi kina
Opis pracy:

Niemal wszystkie przedsiębiorstwa i organizacje w tym również kina codziennie stają w obliczu coraz to nowych wyzwań oraz problemów generowanych przez ciągle rosnące wymagania klientów. Aby sprostać nieustannie zmieniającej się sytuacji na rynku usług oferowanych przez kompleksy kinowe oraz wzrostowi konkurencji, wiele zarządów spółek decyduje się na wdrażanie systemów informatycznych zarządzania umożliwiających w optymalny sposób wykorzystywać zasoby, jakimi dysponuje oraz usprawnić w znaczny sposób przepływ informacji w firmie.

System informatyczny można porównać do układu nerwowego człowieka. Układ taki zbiera i gromadzi informacje o bodźcach z narządów zmysłów i na ich podstawie podejmuje odpowiednie działania. Analogicznie „układem nerwowym” organizacji jest system informatyczny, pozwalający na gromadzenie, analizowanie oraz wspieranie użytkowników w podejmowaniu trafnych decyzji.

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie i implementacja wybranych części systemu informatycznego wspomagającego pracowników kina w zakresie:

 • Rezerwacji miejsc,
 • Sprzedaży biletów na poszczególne seanse,
 • Zarządzania repertuarem,
 • Zarządzania salami widowiskowymi.

W pracy omówiono poszczególne składowe wchodzące w skład ogółu dziedziny problemu, porównano także dwa wybrane serwisy internetowe operatorów kin wielosalowych. Ponadto przeanalizowano możliwości dostępnego na rynku systemu obsługi kina Apropos Kino+. Zidentyfikowano również główne cele biznesowe, jakie powinny być zrealizowane przez wdrożenie już zaprojektowanego systemu zdefiniowano wymagania klienta wobec systemu w postaci wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych.

W pracy zamodelowano procesy biznesowych za pomocą języka UML. Przedstawione zostały przykładowe diagramy przypadków użycia, klas oraz sekwencji. W rozdziale tym zaproponowano także koncepcyjny model encji, który posłużył do zbudowania w dalszej części pracy logicznego oraz fizycznego modelu danych.
W rozdziale dotyczącym fazy projektowania systemu omówiono dostępne technologie, które mogą posłużyć jako platforma dla przyszłego systemu. Następnie przedstawiono schemat architektury systemu obrazujący statyczną strukturę projektowanego systemu informatycznego. W dalszej części rozdziału zaprojektowano bazę danych, przekształcając model obiektowy na relacyjny oraz przedstawiono ogólną koncepcję interfejsu użytkownika.

W rozdziale dotyczącym fazy implementacji projektu opisano poszczególne etapy realizacji projektu począwszy od zaimplementowania procedur składowanych, widoków, zadań aż po implementację interfejsu.

W informacjach podsumowujących przedstawiono spektrum możliwości oferowanych przez działający system oraz korzyści, jakie płyną z jego wdrożenia.

Studentowi udało się zbudować system obejmujący swoim zakresem odpowiedzialności m.in. takie procesy zachodzące w kompleksie kinowym jak zarządzanie repertuarem czy rezerwację miejsc oraz sprzedaż biletów. Korzyści płynące z zastosowania systemu są bardzo duże w szczególności dla pracowników kina, ponieważ duża część odpowiedzialności, jaką dotychczas ponosił pracownik została przeniesiona na system.

Warto nadmienić, iż do czasu uruchomienia systemu podczas procesu układania repertuaru trzeba było skrupulatnie pilnować czasu rozpoczęcia się i zakończenia poszczególnych seansów w danych salach tak by nie spowodować sytuacji, w której projekcja dwóch seansów w jednej sali odbywała się w tym samym czasie. Zadanie to sprawiało wiele problemów pracownikom oraz pochłaniało mnóstwo czasu, który można by było wykorzystać na realizację pozostałych zadań. Obecnie system przejął na siebie obowiązek kontroli nad seansami, co przyczyniło się do zwiększenia wydajności pracowników jak i wyeliminowało w dużej mierze pomyłki związane z planowaniem repertuaru kina.

Kolejną korzyścią wynikającą z zastosowania systemu jest usprawnienie obsługi klienta w zakresie rezerwacji miejsc. Dotychczas rezerwowane miejsca były odnotowywane w zeszytach lub arkuszach kalkulacyjnych mocno utrudniając w ten sposób wszelkie problemy podczas rezerwowania miejsc zostały wyeliminowane. Odkąd wszyscy pracownicy odpowiedzialni za rezerwację miejsc mają wgląd w ciągle aktualny stan rezerwacji na salach, zaobserwowano wzrost wydajności ich pracy, jednocześnie zmniejszając obciążenie spowodowane nieustannym nadzorem nad rezerwowanymi miejscami oraz wymianą informacji o aktualnych jak i anulowanych rezerwacjach między sobą.

 

Zobacz prezentację

 

Autor: Paweł MĄCZKA
Promotor: mgr inż. Dariusz OLCZYK
Temat: Samobieżny pojazd poszukiwawczy sterowany komputerowo
Opis pracy:


Robotyka jest dziedziną nauki, która zajmuje się projektowaniem, budową i sterowaniem robotów. Łączy w sobie elementy nauk takich jak: elektronika, mechanika, automatyka, informatyka a także inne gałęzie.

Karel Capek jest pierwszym człowiekiem, który w 1921 użył terminu robot. W swojej sztuce słowem tym określił maszynę-służącego wykonującego najbardziej ciężkie zajęcia dla człowieka. Słowo robot pochodzi od czeskiego słowa „robota”, oznaczającego ciężką pracę, wysiłek. Zasadniczo robot jest urządzeniem mechanicznym wyposażonym w napęd i układ sterowania, który może być zaprogramowany do automatycznego wykonania różnorodnych operacji. Działanie robota może być kontrolowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota za pomocą techniki sztucznej inteligencji. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań są też te zadania, które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przebywaniem w niesprzyjającym środowisku.

Pojęcia robot używamy też do nazywania autonomicznie działających urządzeń odbierających informacje z otoczenia przy pomocy sensorów i wpływających na nie przy pomocy efektorów. Roboty takie budowane są przez badaczy zajmujących się sztuczną inteligencją w celu modelowania zdolności poznawczych, sposobu myślenia lub zachowania zwierząt bądź ludzi.

Celem pracy dyplomowej było wykonanie fizycznego modelu pojazdu, zaimplementowanie aplikacji umożliwiającej sterowanie pojazdem, oraz zarządzanie danymi zbieranymi przez „łazik”. Model pojazdu został zbudowany od podstaw.

Zbierane dane (zdjęcia, filmy) z trasy archiwizowane są w bazie danych aplikacji zarządzającej. Łazik podłączany jest do stacjonarnego modułu sterującego, którego zadaniem jest kontrola przepływu napięcia do silników napędowych pojazdu. Oprogramowanie napisane zostało w języku C# w środowisku Visual Studio .NET 2005.

Skonstruowany robot kołowy może być wykorzystywany między innymi przy pracach niebezpiecznych, tam, gdzie bezpośrednia obecność człowieka jest niemożliwa ze względu na duże zagrożenie dla zdrowia, ale jego wiedza jest niezbędna. Zbudowany model posiada cechy robota inspekcyjno - badawczego. Można go wykorzystać w wielu sytuacjach, np.:

 • w budynkach zagrożenia bombą w celu odszukania ładunku,
 • w celu wizualnego badanie terenów skażonych biologicznie lub promieniotwórczo,
 • w celu badanie wąskich kanałów jaskiń,
 • w celu badanie szybów wentylacji lub kanalizacji w poszukiwaniu nieszczelności.

Ze względu na krótki czas na wykonanie pracy i koszty ponoszone podczas wykonywania projektu, model posiada następujące ograniczenia:

 • możliwość jazdy wyłącznie po suchym terenie ze względu na brak karoserii,
 • zawieszenie wykonane jest „na sztywno” bez układu resorów co uniemożliwia pokonywanie tras o znacznym poziomie nierówności,
 • ze względu na demonstracyjny charakter pojazdu zastosowano ogólno dostępną, niedrogą kamerę internetową, godząc się na nieco niższą jakość obrazu.


Krótki opis projektu:

 • zawieszenie - ze względu na skomplikowaną budowę i ograniczenie kosztów w konstruowanym modelu wykluczone zostały elementy resorujące oraz amortyzatory. Szkielet zawieszenia zaprojektowany został jako sztywny most z układem ośmiu kół jezdnych, głównym elementem łączącym wszystkie podzespoły jest profil zamknięty „C”, na którego krawędziach rozwiercone zostały otwory celem zamontowania w nich i przyspawania osi jezdnych „A”. Każda z osi w procesie toczenia została wyprofilowana i nagwintowana, „E” celem dalszego zamocowania tulejek i kół jezdnych. Od frontu przyspawane zostały trzy śruby „D” służące jako mocowanie silnika sterującego obrotem kamery, niewielki wspornik „B” służył będzie do przytwierdzenia dwóch mikro przełączników, które zostaną omówione kolejnych podrozdziałach. W tylnej części zawieszenia przyspawane zostały dwie płyty „F” służące do mocowania silników napędowych oraz dławica „G” przytrzymująca przewód zasilający. Słabo widoczne dwa gwintowane otwory „H” służą do przykręcenia kostki podłączeniowej,
 • system napędu i skrętu - mModel posiada dwa silniki napędowe prądu stałego, które pierwotnie używane były przy systemie elektrycznie otwieranych szyb w samochodach osobowych. Stosunkowo nie duży pobór prądu oraz wbudowany reduktor obrotów pozwala uzyskać optymalną prędkość obrotową silnika. W modelu zastosowano sposób napędu na wszystkie koła pojazdu. Do tego celu wykorzystano układ wytoczonych tulejek przykręcanych do kół jezdnych z przyspawanymi kołami zębatymi, które następnie można było połączyć łańcuchem. Łazik został wyposażony w standardowe jezdne koła przemysłowe, łożyskowane na kołnierzu, co powoduje bardzo swobody obrót koła podczas manewrowania, jest bardzo wytrzymałe na obciążenia. W projekcie zastosowany został czołgowy system skrętu. Jest to jedyne rozwiązanie, jakie można wykorzystać przy konstrukcji zawieszenia w formie sztywnego mostu,
 • kamera i oświetlenie - priorytetowym zadaniem łazika jest zbieranie informacji z pokonywanych tras, w postaci zdjęć lub filmów. Aby zrealizować ten cel na czole pojazdu umieszczona została kamera internetowa umożliwiająca rejestrowanie informacji. Kamera internetowa jest kamerą cyfrową podłączana bezpośrednio do komputera za pomocą złącza USB. Kamera może transmitować obrazy statyczne (przesyłany jest pojedynczy obraz co pewien czas, zwany czasem odświeżania) lub transmisja może odbywać się w sposób ciągły (tzw. streaming cams). Zastosowany model oparty jest na tańszej matrycy CMOS, o stosunkowo niewielkich rozmiarach, 325x288,
 • moduł sterowania jest centralną jednostką służącą do odbioru sygnałów otrzymywanych z komputera, w celu uruchomienia określonych mechanizmów umożliwiających sterowanie pojazdem. Wszystkie elementy elektryczne i elektroniczne modułu znajdują się w drewnianej skrzynce, są to odpowiednio: układ zasilania głównego, układ zasilania pomocniczego, płyta główna, regulatory korekcyjne, gniazda, złącza i okablowanie,
 • Aplikacja zarządzająca umożliwia sterowanie pojazdem a także zbieranie danych z przebytej trasy. Została napisana w środowisku Visual Studio .NET 2005 przy użyciu języka programowania C#.


Zobacz prezentację

 

 

Robot

 

Robocik WWSI