Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia I stopnia (inżynierskie) >>> Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji

Kandydat na studia I stopnia (inżynierskie) powinien:

1.Wypełnić i wysłać elektroniczny kwestionariusz kandydata dostępny tutaj:
Kwestionariusz kandydata

Po wypełnieniu kwestionariusza online, należy pobrać i wydrukować dostępną tam umowę.

2. Pobrać w Biurze Rekrutacji (p. 208) skierowanie do lekarza medycyny pracy

3. Osobiście złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 • wydrukowany przez pracownika Uczelni w Biurze Rekrutacji i poświadczony podpisem kandydata wypełniony na stronach www kwestionariusz;
 • wydrukowane dwa egzemplarze umowy, która zostanie podpisana w Biurze Rekrutacji
 • świadectwo dojrzałości (oryginał);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane wyłącznie przez lekarza medycyny pracy (skierowanie należy pobrać w Biurze Rekrutacji, p. 208) >> zobacz gdzie bezpłatnie wykonać badania
 • dowód osobisty do wglądu;
 • fotografie – 2 szt., wym.: 35mm x 45mm (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem); Niezbędne jest również dostarczenie zdjęcia w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku. Wymagany rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli (2 x 2,5 cm) w formacie JPG o rozdzielczości 300 DPI. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kb.
 • potwierdzenie opłaty wpisowego
 • potwierdzenie opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie - o posiadaniu innego ubezpieczenia;

4. Dokonać wymaganych regulaminem studiów opłat dla kandydatów:

 • opłata wpisowego - 400 zł 0zł
 • opłata składki ubezpieczenia studenckiego od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w kwocie 35,00 PLN (lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia NNW)
 • opłata I raty czesnego (w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia)

Wszystkie opłaty (czesne, ubezpieczenie NNW) należy wpłacać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17
00-169 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

Blankiet opłat

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 roku:

- Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, prowadzone w języku obcym, z wyłączeniem studiów doktoranckich prowadzonych w uczelniach medycznych z zakresu dyscyplin klinicznych, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia.

* Kandydaci z krajów powstałych po upadku byłego bloku radzieckiego są zobowiązani do posiadania ważnej wizy Schengen pozwalającej na pobyt w Polsce, jak również w państwach układu Schengen, w okresie do 90 dni pobytu w ciągu 6 miesięcy.

W celu uzyskania dokumentu, potwierdzającego wyjazd do Polski w celach edukacyjnych, kandydaci zwracają się do nas o wydanie oryginału pisemnego wniosku lub zaświadczenia o wpisaniu na listę studentów, (z informacją o rodzaju, czasie trwania nauki).

Szczegóły odnośnie procedur uznawalności dokumentów w poszczególnych krajach są dostępne tutaj>>

Kandydat na studia posiadający obywatelstwo inne niż polskie

1. Wypełnić i wysłać elektroniczny kwestionariusz kandydata dostępny tutaj:
Kwestionariusz kandydata

2. Osobiście złożyć w Biurze Rekrutacji następujące dokumenty:

 • wydrukowany przez pracownika Uczelni w Biurze Rekrutacji i poświadczony podpisem kandydata wypełniony na stronach www kwestionariusz;
 • ksero strony ze zdjęciem z paszportu (oryginał do wglądu);
 • dokument równoważny polskiemu świdectwu dojrzałości;
 • apostille lub legalizacja dla świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski (nie dotyczy matur IB i EB);
 • zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa dojrzałości;
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski (nie dotyczy matury IB);
 • fotografie – 2 szt., wym.: 35mm x 45mm (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem); Niezbędne jest również dostarczenie zdjęcia w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku. Wymagany rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli (2 x 2,5 cm) w formacie JPG o rozdzielczości 300 DPI. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kb.
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;
 • dokument poświadczający posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształceniaw Polsce;
 • dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP;

3. Dokonać wymaganych regulaminem studiów opłat dla kandydatów:

 • opłata wpisowego - 400 PLN
 • opłata składki ubezpieczenia studenckiego NNW w kwocie 35,00 PLN
  (lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia);
 • opłata I raty czesnego >>zobacz jakie przysługują Tobie zniżki


>>Dodatkowe informacje dla kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie<<<

5. Po złożeniu dokumentów w Biurze Rekrutacji należy wypełnić i wysłać elektroniczny test z języka angielskiego dostępny tutaj:

Test z języka angielskiego

Uwaga: Prosimy o wypełnienie powyższej wersji elektronicznej testu z języka angielskiego, dostępnego na stronie www. Celem testu z języka angielskiego jest wyłącznie przyporządkowanie kandydata do odpowiedniej pod względem zaawansowania grupy językowej. Osoby deklarujące brak znajomości języka angielskiego, rozpoczynają naukę języka od podstaw.

O przyjęciu do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów i opłat rekrutacyjnych.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oferuje swoim studentom bogaty wachlarz stypendiów i ulg w opłatach czesnego: patrz opłaty, zniżki w opłatach i stypendia.

W celu dokonania wszelkich formalności związanych z rekrutacją zapraszamy do Biura Rekrutacji.

Informujemy, że regulamin Studiów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dostępny jest w Biurze Rekrutacji oraz w Biurze Spraw Studenckich.

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI - w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia oraz form studiów w roku akademickim 2018/2019

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI - w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia oraz form studiów w roku akademickim 2019/2020

Robocik WWSI