Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia II stopnia (magisterskie) >>> Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji

Kandydat na studia drugiego stopnia (magisterskie) powinien:

1. Wypełnić i wysłać elektroniczny kwestionariusz kandydata dostępny tutaj:

Kwestionariusz kandydata

Po wypełnieniu kwestionariusza online, należy pobrać i wydrukować dostępną tam umowę.

2. Pobrać w Biurze Rekrutacji (p. 208) skierowanie do lekarza medycyny pracy

3. Osobiście złożyć w biurze rekrutacji następujące dokumenty:

 • wydrukowane dwa egzemplarze umowy, która zostanie podpisana w Biurze Rekrutacji
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości ,
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu I stopnia oraz sulement
 • fotografie – 2 szt., wym.: 35mm x 45mm [format zdjęcia do legitymacji lub dowodu osobistego], Niezbędne jest również dostarczenie zdjęcia w wersji elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku. Wymagany rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli (2 x 2,5 cm) w formacie JPG o rozdzielczości 300 DPI. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kb.
 • dowód osobisty do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki wydane wyłącznie przez lekarza medycyny pracy (skierowanie należy pobrać w Biurze Rekrutacji, p. 208) >>zobacz gdzie bezpłatnie wykonać badania
 • potwierdzenie opłaty wpisowego,
 • potwierdzenie opłaty składki ubezpieczenia studenckiego NNW w kwocie 35,00 PLN lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia.
 • 4. Dokonać wymaganych regulaminem studiów opłat dla kandydatów:

  • opłata wpisowego- 500 zł 0zł
  • opłata składki ubezpieczenia studenckiego od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)w kwocie 35,00 PLN (lub zaświadczenie o posiadaniu innego ubezpieczenia NNW);
  • opłata I raty czesnego (w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia)

  Absolwenci WWSI są zwolnieni z opłaty wpisowej!

  Wszystkie opłaty (czesne, ubezpieczenie NNW) należy wpłacać na rachunek bankowy:

  Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
  ul. Lewartowskiego 17
  00-169 Warszawa
  Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
  22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

  Informujemy, że istnieje możliwość warunkowego przyjęcia (rezerwacji miejsca) na studiach II stopnia (magisterskich) w roku akademickim 2018/2019.

  Z takiej możliwości mogą skorzystać studenci oczekujący na obronę pracy dyplomowej na studiach I stopnia lub absolwenci studiów I stopnia oczekujący na wystawienie dyplomu.

  Podstawą przyjęcia warunkowego jest złożenie odpowiedniego podania:

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 roku:

  - Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równo- rzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

  * Kandydaci z krajów powstałych po upadku byłego bloku radzieckiego są zobowiązani do posiadania ważnej wizy Schengen pozwalającej na pobyt w Polsce, jak również w państwach układu Schengen, w okresie do 90 dni pobytu w ciągu 6 miesięcy.

  W celu uzyskania dokumentu, potwierdzającego wyjazd do Polski w celach edukacyjnych, kandydaci zwracają się do nas o wydanie oryginału pisemnego wniosku lub zaświadczenia o wpisaniu na listę studentów, (z informacją o rodzaju, czasie trwania nauki).

  Szczegóły odnośnie procedur uznawalności dokumentów w poszczególnych krajach są dostępne tutaj>>
  >>Dodatkowe informacje dla kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie<<<

  Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji:

  rekrutacja[(at)]wwsi.edu.pl
  tel.: (22) 489 64 52/00

  Informujemy, że regulamin Studiów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki dostępny jest w Biurze Rekrutacji oraz w Biurze Spraw Studenckich.

  UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI - w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia oraz form studiów w roku akademickim 2017/2018

  UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI - w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia oraz form studiów w roku akademickim 2018/2019

  Robocik WWSI