Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia II stopnia (magisterskie) >>> Stypendia

Stypendia

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Zgodnie z brzmieniem Art. 173 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) każdy student, zarówno uczelni publicznej, jak i niepublicznej może ubiegać się o pomoc materialną. Dotyczy to studentów wszystkich trybów kształcenia – zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki funkcjonuje FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ dla studentów uczelni, który przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg.

Funkcjonowanie Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz szczegółowy Regulamin Pomocy Materialnej ustalony przez Rektora na podstawie ustawowego upoważnienia w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 4. zapomogę,
 5. kredyt studencki.

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

 

Stypendium socjalne dla studentów WWSI

To stypendium może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium socjalne można otrzymać już na pierwszym roku studiów.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w drodze zarządzenia.
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez rodziców, opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

 • ukończył 26 rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

 

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art.5 ust.1 i kwoty określonej w art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Student stacjonarnego (dziennego) trybu kształcenia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, któremu codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki. Zwiększenie stypendium socjalnego przysługuje, jeżeli odległość pomiędzy miejscem stałego zamieszkania studenta a miejscem pobierania nauki wynosi co najmniej 50 km, lub jeżeli łączny czas dojazdu do Uczelni w godzinach porannych przy pomocy wszystkich możliwych połączeń komunikacyjnych przekracza 1 godz.

Stypendia zostają przyznane na 5 miesięcy w semestrze jesiennym oraz na 5 miesięcy w semestrze wiosennym i są wypłacane na rachunek bankowy studenta lub zaliczone na poczet czesnego (na wniosek złożony przez studenta).

Studenci zamierzający ubiegać się o stypendium socjalne składają wnioski o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 20 października danego roku akademickiego, a w przypadku rozpoczynania studiów od semestru wiosennego do dnia 20 marca danego roku akademickiego.

Druk wniosku o stypendium socjalne wraz z opisem wypełniania i wykazem wymaganych załączników można otrzymać w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub pobrać ze strony internetowej Uczelni.

 

Zapomogi dla studentów WWSI
Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Poprzez zdarzenie losowe należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody (powódź, pożar) itp.

Student ubiegający się o przyznanie zapomogi musi udokumentować pogorszenie się swojej sytuacji materialnej.

Wniosek o udzielenie zapomogi student składa na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub na stronie internetowej Uczelni.

Wymienione wyżej stypendia i zapomogi dla studentów zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307, z późn. zm.).

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni.

Szczegółowe informacje są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

Wniosek o stypendium socjalne

Wniosek o przyznanie zapomogi

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium lub zapomogę

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów WWSI

Stypendia rektora są formą pomocy materialnej dla najlepszych studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student który:

 • uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub
 • posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w terminie określonym w regulaminie studiów zdał egzaminy ze wszystkich przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem i uzyskał wszystkie zaliczenia.

O przyznanie stypendium rektora student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z wyjątkiem studentów studiów drugiego stopnia (magisterskich) rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 • Warunkiem przyznania stypendium rektora z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen jest uzyskanie przez studenta w poprzednim roku akademickim określonej w danym roku średniej ocen. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, które student powinien zaliczyć zgodnie z programem i planem studiów na ocenę.
  W celu wyłonienia studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora z tytułu wysokiej średniej ocen Biuro Spraw Studenckich WWSI sporządza ranking obejmujący 8% studentów spełniających warunki do uzyskania stypendium rektora z najwyższą średnią ocen uzyskanych w poprzednim roku, odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ranking sporządzany jest w terminie do 15 października w semestrze jesiennym oraz do 15 marca w semestrze wiosennym. Listy rankingowe zawierające numery albumów studentów uszeregowane według uzyskanej średniej ocen wraz z ustaloną przez Rektora WWSI średnią ocen uprawniającą do uzyskania stypendium są podawane do wiadomości studentów.

  Po ogłoszeniu listy rankingowej, studenci uprawnieni do uzyskania stypendium rektora z tytułu uzyskania średniej ocen składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni w terminie do 31 października w semestrze jesiennym oraz do 31 marca w semestrze wiosennym.

 • Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne może otrzymać student który uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne w poprzednim roku akademickim.

  Za osiągnięcia naukowe uważa się:

  • publikacje naukowe,
  • aktywność w kołach naukowych,
  • nagrody i wyróżnienia w konkursach,
  • inne sukcesy naukowe.

  Za osiągnięcia artystyczne uważa się:

  • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
  • dzieła artystyczne,
  • inne sukcesy artystyczne.

  Studenci ubiegający się o stypendia rektora z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi właściwe osiągnięcia w terminie do 31 października w semestrze jesiennym oraz do 31 marca w semestrze wiosennym.

 • Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe może otrzymać student który uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku akademickim.

  Za wysokie wyniki sportowe uważa się:

  • zajęcie co najmniej 6-go miejsca w następujących zawodach międzynarodowych lub krajowych: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada, Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych,
  • wysoki poziom sportowy w dyscyplinach nie objętych rywalizacją, o której mowa w pkt 1), przy jednoczesnym reprezentowaniu Uczelni w tej dyscyplinie sportu,
  • bardzo wysoki poziom sportowy lecz nie kwalifikujący do otrzymania stypendium zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 1) i 2).

  Studenci ubiegający się o stypendia rektora z tytułu wysokich wyników sportowych składają wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na formularzu dostępnym w Dziale Rozliczeń ze Studentami lub do pobrania ze strony internetowej Uczelni wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi uzyskane wyniki sportowe w terminie do 31 października w semestrze jesiennym oraz do 31 marca w semestrze wiosennym.

 

Stypendia zostają przyznane na 5 miesięcy w semestrze jesiennym oraz na 5 miesięcy w semestrze wiosennym i są wypłacane na rachunek bankowy studenta lub zaliczone na poczet czesnego (na wniosek złożony przez studenta).

Stypendia rektora zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307, z późn. zm.).

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni.

Szczegółowe informacje na temat stypendium rektora są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni

 

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły InformatykiStypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Przy ustalaniu uprawnień do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna studenta. Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Stypendia zostają przyznane na 5 miesięcy w semestrze jesiennym oraz na 5 miesięcy w semestrze wiosennym i są wypłacane na rachunek bankowy studenta lub zaliczone na poczet czesnego (na wniosek złożony przez studenta).

Studenci zamierzający ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składają wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami do dnia 20 października danego roku akademickiego (w semestrze jesiennym) oraz do 20 marca danego roku akademickiego (w semestrze wiosennym).
Druk wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz z opisem wypełniania i wykazem wymaganych załączników można otrzymać w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki lub pobrać ze strony internetowej Uczelni.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać już na pierwszym roku studiów.

Stypendia te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 40 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 51 poz. 307, z późn. zm.).

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej w WWSI musi złożyć Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni.

Szczegółowe informacje są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów i w innej uczelni

 

Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.

Podstawowe cechy kredytu studenckiego:

 • Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów;
 • Kredyt jest wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat;
 • Kredyt jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku akademickim;
 • Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego;
 • Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów;
 • Spłata kredytu trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu;
 • Na wniosek kredytobiorcy bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy;
 • Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni;
 • W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (choroba, wypadek itp.) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność);
 • Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu w przypadku trudnej sytuacji materialnej. Student ma prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli przedstawi w banku dokumenty potwierdzające utratę źródła dochodu (np. utratę pracy, przypadek losowy, wypadek).


Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytów mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Zmianie ulega definicja dochodu na osobę w rodzinie. Nowa, korzystniejsza definicja stanowi, iż przy wyliczaniu dochodu na osobę w rodzinie brane będą pod uwagę dochody netto, liczone tak, jak przy ubieganiu się o stypendium socjalne w uczelni.

Kredyt studencki ma najniższe oprocentowanie które obecnie wynosi zaledwie 1,375%, co stanowi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

Komunikaty na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2013-2014.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-w-sprawie-liczby-udzielonych-kredytow-studenckich-w-roku-akademickim-2013-2014-wedlug-stanu-na-dzien-31-marca-2014-r.html

Lista banków, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich:
1. PKO Bank Polski S.A,
2. Bank PEKAO S.A.,
3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
4. SGB-Bank S.A.

Szczegółowe informacje na temat kredytów studenckich są udzielane w Dziale Rozliczeń ze Studentami Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (0-22) 489-64-20.

Robocik WWSI