Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Uczelnia >>> Ocena uczelni przez PKA

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2008 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku informatyka – na czas nieokreślony.

Ocena uczelni przez PKA

W okresie grudzień 2006 – marzec 2007 odbyło się postępowanie akredytacyjne prowadzone w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki przez Zespół Ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W wyniku postępowania Uczelnia uzyskała ocenę POZYTYWNĄ. W raporcie końcowym Zespół Ekspertów PKA szczególnie wyróżnił:

  • Pozycję Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, a w szczególności jej popularność wśród pracodawców regionu,
  • Bardzo dobrą bazę laboratoryjną wraz z odpowiednim oprogramowaniem,
  • Bardzo dobrą kadrę dydaktyczną spełniającą wymogi określone przepisami,
  • Dobrze oceniane zajęcia dydaktyczne, zarówno przez studentów jak i w wyniku przeprowadzonych hospitacji,
  • Prace dyplomowe inżynierskie na dobrym poziomie,
  • Bardzo dobrze zorganizowany system praktyk zawodowych.

Raport zespołu oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej zawiera opis wybranych form oraz metod realizacji oferty dydaktyczno – naukowej Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Fragmenty raportu są cytowane poniżej.

Realizacja dydaktyki

„Stosowane metody dydaktyczne nie odbiegają od standardowych. Zajęcia dydaktyczne dla kierunku informatyka odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów i ćwiczeń projektowych.
Uczelnia dysponuje własnym portalem informacyjno – edukacyjnym. W uczelni został stworzony interaktywny system edukacyjny „Abakus”, z którego korzystają wykładowcy i studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w czasie zajęć dydaktycznych oraz poza nimi. Portal uczelni jest traktowany jako narzędzie wspomagające kształcenie w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Wspomaganie to dotyczy obiegu i wymiany informacji w Szkole, promocji (informacji zewnętrznej) Szkoły oraz wspomagania dydaktyki prowadzonej
w ramach zajęć. Studia są prowadzone w oparciu o infrastrukturę oraz oprogramowanie renomowanych producentów technologii teleinformatycznych. Dzięki umowom podpisanym z firmami (IBM, Microsoft, Cisco, HP, Oracle, Intel) studenci oraz pracownicy dydaktyczno- naukowi mają dostęp do najnowocześniejszych produktów
i technologii teleinformatycznych. Innym przejawem ukierunkowania na praktykę jest kadra zatrudniona w uczelni. Blisko 80% wykładowców to praktycy zatrudnieni
w firmach stosujących technologię ICT, specjaliści odpowiedzialni za nadzór, rozwój
i eksploatację wewnątrz firmowych systemów informacyjnych.
Uczelnia wykorzystuje własne zasoby dydaktyczne oraz korzysta z możliwości, jakie stwarza współpraca z uczelniami akademickimi. W roku 2005 grupa studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki brała udział w zajęciach z inżynierii multimediów, prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej (ośrodek kształcenia na odległość).
W 2006 roku został opracowany w WWSI system punktowy ECTS. Program nauczania i plany studiów zawierają punkty przyporządkowane kursom. Ogólne zasady systemu punktowego: liczba punktów przyporządkowanych danemu kursowi ma odzwierciedlać przewidywany nakład pracy studenta niezbędny do zaliczenia kursu. Punkty przyporządkowane są wszystkim kursom występującym w programie nauczania, które podlegają ocenie”.

"Uczelnia jest w stanie przyjmować na studia osoby niepełnosprawne. Z myślą o studentach niepełnosprawnych uczelnia rozbudowuje ofertę materiałów elektronicznych zamieszczanych w sieci. Wyrazem troski o studentów niepełnosprawnych są także urządzenia techniczne likwidujące bariery architektoniczne wewnątrz budynku"

Praktyki zawodowe

"Bardzo dobrze zorganizowany system praktyk. Członkowie Zespołu Oceniającego nie zgłaszają w tym zakresie zastrzeżeń".

Prace dyplomowe

"Tematy prac dyplomowych opracowane są oddzielnie dla każdej specjalności. Przy ich ustalaniu brane są pod uwagę zainteresowania studentów, potrzeby Szkoły oraz rynku pracy. Liczba oferowanych tematów prac pozwala na swobodny wybór tematu przez studenta. Temat pracy jest ustalany w trakcie szóstego semestru studiów. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem promotora, który z reguły jest pracownikiem Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach może to być doświadczony specjalista spoza Szkoły. Promotor pracy musi posiadać przynajmniej stopień doktora,
a w uzasadnionych przypadkach mogą to być osoby z dużym doświadczeniem zawodowym i posiadający tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera. Tematy prac dyplomowych wraz z wykazem promotorów zatwierdza Prorektor ds. dydaktyczno – naukowych, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez kierownika zakładu. Tematy prac dyplomowych są przedstawiane członkom Konwentu. Praca dyplomowa oceniana jest przez promotora oraz recenzenta wyznaczonego przez Prorektora ds. dydaktyczno - naukowych.
Sporo prac dyplomowych ma cechy dzieł inżynierskich o charakterze praktycznym. Oceny promotorów i recenzentów są uzasadnione, a zawartości recenzji odnoszą się do treści merytorycznych i stopnia realizacji celu pracy".

Baza laboratoryjna (pracownie informatyczne)

"Bardzo dobrze zorganizowana baza laboratoryjna. Nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem pozwalającym na realizację programu nauczania i zaspokojenie zainteresowań studentów".

Informacja ze spotkania ze studentami

"Spotkanie ze studentami odbyło się w obszernej auli. Na spotkaniu obecnych było ok. 50 osób przedstawicieli pierwszego, trzeciego i czwartego roku….
Osoby obecne bardzo dobrze wyrażały się o funkcjonowaniu wirtualnego dziekanatu oraz jego obsłudze. Większość studentów podjęła już pracę zarobkową, a w dużej mierze umożliwia im to dobry rozkład zajęć oraz dzień wolny od zajęć dydaktycznych – czwartek. Sprzyja to realizacji praktyk zawodowych.
Ogół studentów wyraził zadowolenie z wyboru szkoły i panujących w niej warunków do edukacji. Wyrażono również zainteresowanie uruchomieniem w szkole studiów II stopnia. Samorząd studencki jest powszechnie znany i akceptowany wśród studentów.
Uczelnia zapewnia możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów i umiejętności, co jest szczególnie cenione wśród studentów".

Robocik WWSI