Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia

Program zawodowych studiów inżynierskich o specjalności Inżynieria Grafiki Komputerowej w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki dla kierunku INFORMATYKA uwzględnia wymagania standardów nauczania określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zalecenia standardów akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Program ten został opracowany również na podstawie Raportu Computing Curricula 2005 (CC2005) oraz raportów Software Engineering 2014 (SE2014), Computer Science 2013 (CS2013), Computer Engineering 2016 (CE2016), Cybersecurity 2017 (CSEC2017), które powstały w ramach organizacji IEEE Computer Society. Zawiera on zalecenia dla programów nauczania na poziomie inżynierskim i stanowi podstawę wiedzy dla kierunku Informatyka. Określa on informatykę jako dyscyplinę naukową (computer science)-z jednej strony i inżynierię komputerowe (computer engineering) -z drugiej. Koncepcja kształcenia zakłada wykorzystanie w procesie kształcenia platformy e-learningowej Moodle.

Program wyróżnia następujące obszary zainteresowań informatyki:

 • algorytmy i struktury danych;
 • języki programowania;
 • architektura komputerów i sieci komputerowych;
 • obliczenia numeryczne i symboliczne;
 • systemy operacyjne;
 • inżynieria oprogramowania;
 • bazy danych i systemy wyszukiwania informacji;
 • sztuczna inteligencja;
 • komunikacja człowiek - komputer;
 • grafika komputerowa.

Tworząc projekt programów nauczania dążono do odwzorowania w nich wszystkich wyróżnionych wyżej obszarów zainteresowań informatyki.
Skorzystano także z programów uczelni krajowych i zagranicznych mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka.

Program został ułożony tak, aby wykształcić studenta kierunku INFORMATYKA zgodnie z ideami zawartymi w sylwetce absolwenta, kładącej nacisk na najważniejsze aspekty działalności zawodowej w szeroko rozumianej branży informatycznej.

Studia zawodowe na kierunku INFORMATYKA trwają 7 semestrów (3,5 roku).
Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera.
Z ogólnej analizy potrzeb edukacyjnych wynika potrzeba prowadzenia studiów:
dziennych i zaocznych.

Plan studiów dla wszystkich trybów jest jednolity.

Wymiar punktów ECTS dla poszczególnych specjalności:

Specjalność/Treści

Podst.

Kierunk.

Prob. społ.

Specjalizacyjne

J.ang.

WF

Praktyki

Inż.oprogramowania

44

107

12

44

5

1

3

Inż.baz danych

44

107

12

44

5

1

3

Inż.grafiki kom.

44

98

12

75

5

1

3

Inż.sieci tel-inf

44

107

12

44

5

1

3

Inż. internetu

44

107

12

44

5

1

3

Inż. bezp.systemów

44

107

12

44

5

1

3

Plan studiów i programy poszczególnych przedmiotów zakładają przygotowanie absolwentów do wykonywania następujących zawodów:

 • inżynier obsługi systemów komputerowych
 • projektant niewielkich systemów komputerowych
 • specjalista od sprzętu typu PC i urządzeń peryferyjnych (składanie z komponentów, dodawanie komponentów, konfiguracja, instalacja systemu operacyjnego, serwis)
 • projektant i wykonawca niewielkich sieci
 • analityk systemów dziedzinowych (rozpoznawanie i specyfikacja wymagań)
 • analityk i projektant baz danych
 • specjalista ds. informacyjnych systemów zarządzania
 • programista (udział w zespole, kodowanie funkcji większych systemów)
 • wdrożeniowiec
 • administrator systemów (wsparcie dla użytkowników)
 • administrator baz danych
 • administrator sieci komputerowych
 • webmaster
 • projektant i administrator węzła e-biznesu
 • grafik komputerowy

Dla kierunku INFORMATYKA przyjęto następujące specjalności zawodowe:

 • inżynieria oprogramowania
 • inżynieria baz danych
 • inżynieria grafiki komputerowej (od października 2018)
 • inżynieria sieci teleinformatycznych
 • inżynieria internetu
 • inzynieria bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • inzynieria data science (szczegółowe informacje o specjalności pojawią sie w październiku 2019)

Zakłada się, że wybór specjalności nastąpi po III semestrze, a zatem prowadzenie studiów w określonej specjalności uzależnione będzie od stopnia zainteresowania nimi ze strony studentów. Wybór specjalności oznacza rozszerzenie zakresu nauczania z przedmiotów wiodących dla danej specjalności, ukierunkowanie praktyki zawodowej oraz określenie tematu projektu przejściowego.

Ustalono następujące zakresy rozszerzenia kompetencji zawodowych dla specjalności Inżynieria grafiki komputerowej:

 • Przygotowanie absolwentów do pracy w firmach wytwarzających lub korzystających z oprogramowania operującego na danych multimedialnych, (np. firmy reklamowe, studia filmowe i dźwiękowe)

Studia zawodowe na kierunku INFORMATYKA mają zapewnić przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka – w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie itp.), administracji państwowej i terenowej, różnego rodzaju firmach usługowych (np. handel, Internet) - na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności dotyczących efektywnych zastosowań metod oraz technicznych i programowych środków informatyki. Absolwent powinien znaleźć zatrudnienie w wyżej wymienionych obszarach zastosowań informatyki. Dlatego też, w programie studiów dużą uwagę przywiązuje się do tych dziedzin informatyki, które obecnie najczęściej wykorzystuje się w praktyce lub dopiero się rozwijają (np. inżynieria oprogramowania, bazy danych, technologie sieciowe, technologie teleinformatyczne, inżynieria multimediów, inżynieria internetu). Jednocześnie przyjęto założenie, że absolwent będzie przygotowany zarówno do pracy zespołowej (np. członek zespołu projektowego), jak i samodzielnego rozwiązywania problemów (np. zarządzanie grupą programistów) oraz zarządzania małą firmą informatyczną.

Ponadto, przy opracowaniu sylwetki zawodowej absolwenta kierunku INFORMATYKA zostały uwzględnione założenia zawarte w standardach nauczania Ministra Edukacji i Nauki:

„Absolwent zawodowych studiów informatycznych powinien wykazywać się:

 • umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją
 • umiejętnością administrowania systemami informatycznymi średniej wielkości
 • umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością programowania
 • przygotowaniem z zakresu podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej”
 • Ponadto położono nacisk na:
 • umiejętność samodzielnego poszerzania wiadomości w pracy zawodowej,
 • umiejętność pracy zespołowej, w tym rozumienie procesów i procedur związanych
 • z wykonywaniem zawodu,
 • dobrą znajomość języka angielskiego,
 • praktykę zawodową,
 • etyczne i prawne aspekty wykonywanego zawodu."

Tak, więc absolwent kierunku INFORMATYKA będzie posiadał – obok wiedzy objętej programem studiów - umiejętności pozwalające mu na samodzielne poszukiwanie rozwiązań, co w zmieniających się warunkach gospodarki oraz dynamicznego rozwoju informatyki pozwoli mu szybko dostosować się do rynku technologii informatycznej.

Robocik WWSI