Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna

 

Kadra dydaktyczna:

• Piotr Sienkiewicz - prof. dr hab. inż. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Doktor nauk technicznych(WAT 1975), dr habil. nauk wojskowych(1980), profesor nadzwyczajny(1986). Pracownik  Wojskowego Instytutu Łączności, Akademii Sztabu Generalnego WP, Akademii Obrony Narodowej(od 1990 r. na stanowisku szefa Centrum Informatyki, prorektora ds. dydaktycznych, dyrektora Instytutu Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa). W latach 1997-1999 wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON, w latach 2005-2012 prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.  Wykładowca wielu uczelni(m.in. UJ, USz), promotor 50 rozpraw doktorskich(oraz honorowego doktoratu prof. Z. Brzezińskiego). Autor ponad 400 artykułów, rozpraw, referatów itp., kierownik kilkunastu  projektów badawczych, autor 13  książek(m.in. „Inżynieria systemów”, „Inżynieria systemów kierowania”, „Teoria efektywności systemów”, „Analiza systemowa”, „Inżynieria systemów bezpieczeństwa” ). Powoływany jako ekspert KBN i NCBiR.  Prezes Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, członek Polskiego Oddziału Klubu Rzymskiego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.  Uczestnik prac m.in. Komitetu Prognoz PAN,  Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz kilkudziesięciu rad i komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji. Obecnie dyrektor Instytutu Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON.

• Wiesław Błażejczyk - posiada stopień naukowy doktora nauk wojskowych w specjalności „Zarządzanie systemami informacyjnymi”. Adiunkt w  Instytucie Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi następujące zajęcia: Badania operacyjne, Techniki i metody ilościowe w zarządzaniu, Bezpieczeństwo informacyjne, Nauki o informacji, Zarządzanie zasobami informacyjnymi, Prognozowanie i symulacje, Geopolityka, Ochrona osób, mienia i infrastruktury, Statystyka, Analiza systemowa, Analiza ryzyka.

• Edyta Szczepaniuk - posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii Obrony Narodowej. Posiada obszerną wiedzę z zakresu teorii bezpieczeństwa, analizy systemowej, inżynierii systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, nowoczesnych technologii, problemów bezpieczeństwa informacyjnego, elektronicznej administracji.

• Halina Świeboda - pracownik naukowo-dydaktyczny AON, aktualnie adiunkt-kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa WBN, mgr ekonomii w zakresie gospodarowania zasobami pracy i kapitału, dr nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo informacyjne (narodowe).Dodatkowe kwalifikacje i kompetencje to Certyfikat zarządzania projektami, PRINCE2® Foundation, Kurs ADL, Certyfikowany audytor wewnętrzny zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001:2005 DNV Business Assurance, Risk Based Certification, Zastosowania sztucznej inteligencji – pakiet SPHINX AITECH Artificial Intelligence Laboratory Katowice. Aktywnie uczestniczy w wielu konferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych między innymi uczestniczka Międzynarodowych Konferencji Naukowych, Badania i Operacyjne i Systemowe BOS, organizatorka konferencji „Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego - „Bezpieczeństwo 2010, 2011, 2012” oraz sympozjów naukowych z okazji światowego Dania Społeczeństwa Informacyjnego. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, a ponad to jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych.

• Marian Urbanek - pracownik naukowo-dydaktyczny AON, posiada stopień naukowy doktora, były z-ca  Dyrektora Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych.

• Agnieszka Wrońska - kierownik Działu Akademia NASK w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej instytucie badawczym, doktor nauk humanistycznych, licencjonowany trener i superwizor, członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, inicjator i koordynator wielu programów i projektów animacji kulturalnej i środowiskowej, również międzynarodowych. Posiada duże doświadczenie w realizacji zadań badawczych i dydaktycznych dla różnych grup wiekowych o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i społecznych. Realizowała szereg działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Ekspert w projektach m.in.: Komisji Europejskiej Safer Internet, „Kursor”, „Przygody Plika i Foldera w sieci”, „Podaj dalej – Senior dla Kultury”. Autorka licznych  publikacji oraz podręczników edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

• Andrzej  Chrząszcz - Absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W latach 1992-1993 pracownik Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku pracuje w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. W latach 1994-1995 odpowiedzialny za Zespół Operatorów Centralnego węzła sieci NASK. Od 1996 pracownik Zespołu Ochrony Sieci. W ramach prac zespołu zajmuje się projektowaniem i implementacją rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa sieciowego oraz audytami systemów informatycznych. Bierze udział w tworzeniu i późniejszych pracach zespołu CERT POLSKA. Współorganizator i wykładowca konferencji SECURE. Współautor opracowań z dziedziny bezpieczeństwa sieci dla Komitetu Badań Naukowych,  autor publikacji z dziedziny sieci komputerowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wiedzę z zakresu audytów systemów Informacyjnych potwierdzoną certyfikatem CISA (Certified Information System Auditor), a także wiedzę w zakresie rozwiązania RSA SecurID potwierdzoną  Certyfikatem RSA SecurID Certified Administrator. Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami i znajomość metodyki PRINCE 2.

• Anna Felkner -absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej i studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Obecnie pracuje jako adiunkt w Pracowni Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Pionu Naukowego NASK. Główne zainteresowania badawcze dotyczą bezpieczeństwa systemów informatycznych, w szczególności kontroli dostępu i zarządzania zaufaniem.

Autorka licznych publikacji  naukowych. Zaangażowana w projekty badawcze krajowe i międzynarodowe m. in. nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

• Tomasz Grudziecki - mgr inż., jest starszym specjalistą w Zespole Projektów Bezpieczeństwa w CERT Polska działającym w strukturach organizacyjnych instytutu badawczego NASK. Posiada 9 lat doświadczenia w analizie zagrożeń sieciowych oraz tworzeniu i używaniu systemów do proaktywnego wykrywania incydentów bezpieczeństwa. Autor i współautor prezentacji, raportów i artykułów poświęconych bezpieczeństwu IT.

Instruktor branżowych szkoleń i warsztatów.

• Paweł Jacewicz - pracuje w Zespole Projektów Bezpieczeństwa CERT Polska na stanowisku Starszego Specjalisty. Specjalizuje się w tworzeniu systemów wczesnego ostrzegania opartych na rozwiązaniach typu honeypot.

Dodatkowo, interesuje się zagadnieniami z obszarów takich jak ataki na aplikacje klienckie oraz bezpieczeństwo aplikacji webowych. Jest współautorem szeregu prac opublikowanych przez agencję ENISA poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa IT.

• Janusz Janiszewski - absolwent wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 1996 roku pracuje w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Od początku pracuje w Zespole Bezpieczeństwa i CERT NASK (później CERT POLSKA). W ramach prac zespołu zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów bezpieczeństwa sieciowego oraz audytami Systemów teleinformatycznych.  Od 1999 roku pełni w NASK funkcje Oficer Bezpieczeństwa. Brał udział w tworzeniu i późniejszych pracach zespołu CERT POLSKA. Współorganizator i wykładowca konferencji SECURE. Autor opracowań z dziedziny bezpieczeństwa sieci. Wykładowca i autor szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Certyfikowany Administrator i Ekspert Checkpoint (CCSA, CCSE) dla wersji 4.1 i NG. Szkolenie z zakresu zarządzanie projektami i znajomość metodyki PRINCE 2.

• Tomasz Kruk -informatyk, dyrektor operacyjny instytutu badawczego NASK, w ramach którego funkcjonuje m.in. zespół CERT Polska. W latach 2010 – 2015 członek Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa w NCBiR. Od 2012 roku członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wykłada informatykę na Politechnice Warszawskiej. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych dużej skali.

• Krzysztof Silicki - mgr inż. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od roku 1992 związany z NASK. Doradca Dyrektora NASK, Dyrektor ds. Współpracy z ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji).W latach 2001-2013 Krzysztof Silicki był Dyrektorem ds. Technicznych NASK (jbr, potem instytut badawczy). Od 2004 jest Przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej w ENISA, jako członek Rady Zarządzającej tej agencji. Od roku 2014 także w Radzie Wykonawczej ENISA. Założyciel pierwszego w Polsce zespołu reagującego na incydenty naruszające bezpieczeństwo w sieci – CERT NASK (w roku 1996), działającego współcześnie jako CERT Polska. Pomysłodawca i współorganizator organizowanej przez NASK od 1997 r. konferencji „SECURE” – pierwszej w Polsce konferencji poświęconej tematyce bezpieczeństwa IT. Zaangażowany w szereg projektów podwyższających bezpieczeństwo internetu w Polsce. Autor publikacji dziedzinowych oraz szkoleń z bezpieczeństwa IT.

• Krzysztof Stryjek - absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.  Praktyka zawodowa obejmowała stanowiska programisty, administratora sieci, serwerów UNIXowych jak również MS Windows.  Obecnie zatrudniony w NASK w Zespole Bezpieczeństwa i Integracji Systemów, bierze udział w audytach systemów teleinformatycznych. Prelegent konferencji SECURE. Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania ciągłością działania potwierdzona szkoleniem i certyfikatem w zakresie normy BS-25999. Certyfikowany inżynier Fortinet (Fortigate, Fortimail).

Robocik WWSI