Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
>>> Strona główna >>> Rekrutacja >>> Studia II stopnia (magisterskie) >>> FAQ

FAQ

Informacje ogólne

1. Jaki jest status prawny uczelni?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (dawniej – MILA COLLEGE) została utworzona decyzją Ministra Edukafcji Narodowej w sierpniu 2000 r. W rejestrze niepaństwowych uczelni zawodowych prowadzonym przez MNiSW figuruje pod nr 45.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2008 r., Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia - magisterskich.

Od 7 lutego 2008 roku Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce posiada uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia (inżynierskich) na czas NIEOKREŚLONY.

2. Kto może rozpocząć naukę na studiach magisterskich uzupełniających?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi 4-semestralne uzupełniające studia magisterskie (II stopnia) dla absolwentów studiów inżynierskich oraz licencjackich kierunku informatyka.

3. Jakie kierunki na studiach II stopnia prowadzi uczelnia?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią bezwydziałową, prowadzi studia wyłącznie na kierunku INFORMATYKA. Obecnie w ramach oferty edukacyjnej studiów magisterskich (II stopnia) uczelnia proponuje studentom następujące specjalności: systemy i sieci teleinformatyczne oraz informatyczne technologie zarządzania.

4. Jak długo trwają studia magisterskie (II stopnia)?

Uczelnia prowadzi 2 letnie studia magisterskie (II stopnia).

5. Co w praktyce oznacza, że Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest uczelnią "zawodową"?

Zgodnie z ustawą 'prawo o szkolnictwie wyższym' uczelnia zawodowa, to uczelnia prowadząca studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie. Uczelnie zawodowe mają za zadanie kształcić wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Tym, co wyróżnia Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki jest ukierunkowanie na kształcenie praktyczne, które znajduje swój wyraz w:

  • odpowiednio skonstruowanych programach nauczania, w których zostały zachowane właściwe proporcje wykładów do zajęć praktycznych,
  • doborze kadry dydaktycznej, która rekrutuje się w większości spośród uznanych praktyków – specjalistów w swojej dziedzinie,
  • rozbudowanym systemie praktyk zawodowych – obowiązkowych dla każdego studenta.

6. Jaki dyplom otrzymuje absolwent uczelni?

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują dyplom magistra kierunek: informatyka. Uzyskanie tytułu magistra w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jest potwierdzeniem zdobycia wykształcenia akademickiego i jest przepustką do samodzielnego kształtowania własnej kariery.

7. Co wiąże się z posiadaniem przez uczelnię statusu Akademii Regionalnej Cisco?

Bezpośrednią korzyścią dla studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki jest możliwość zdobycia certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Dwa semestry studenci zaliczają w ramach programu studiów, dwa pozostałe mogą zaliczyć na kursach organizowanych przez uczelnię. Tak przygotowani mogą podchodzić do egzaminu certyfikującego. W pierwszym roku działalności Akademii w zajęciach dotyczących konfiguracji i zarządzania sieciami komputerowymi wzięło udział blisko 700 studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Obecnie program CNA dostępny jest dla wszystkich studentów uczelni.

8. Jaką pracę można podjąć po ukończeniu uczelni?

Absolwent studiów II stopnia kierunku informatyka posiada ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści właściwych dla studiów II stopnia na kierunku informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Plan studiów i programy poszczególnych przedmiotów zakładają przygotowanie absolwentów do wykonywania m.in. następujących zawodów:

  • projektant systemów komputerowych
  • projektant i wykonawca sieci
  • analityk systemów dziedzinowych (rozpoznawanie i specyfikacja wymagań)
  • analityk i projektant baz danych
  • programista (udział w zespole, kodowanie funkcji większych systemów)
  • administrator sieci komputerowych
  • webmaster

Katalog ten jest oczywiście otwarty.

>> do góry

Rekrutacja

9. Czy uczelnia przeprowadza egzamin wstępny lub rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów na studia?

O przyjęciu do Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów i opłat rekrutacyjnych.

10. Czy czesne za studia można opłacać w ratach?

Czesne za studia można opłacać w miesięcznych ratach. Informacje o wysokości wpłat oraz terminach płatności umieszczone są na stronie Działu Rozliczeń ze Studentami oraz na stronach Biura Rekrutacji. Można tam również zapoznać się z Regulaminem opłat.

11.Czy studentom uczelni przysługują takie same prawa, jak studentom uczelni państwowych?

Studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, podobnie jak studenci państwowych szkół wyższych mają prawo do zniżek studenckich w środkach komunikacji publicznej (po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej), bezpłatnej opieki medycznej (są objęci ubezpieczeniem studenckim), ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej (stypendia, zapomogi, kredyty studenckie).

12. Kiedy kandydat uzyskuje status studenta?

Kandydat staje się studentem po Inauguracji Roku Akademickiego, wtedy też otrzymuje indeks oraz legitymację studencką.

13. Czemu służy ubezpieczenie studenckie?

Składką na ubezpieczenie studenckie student opłaca raz na rok. Jest to przede wszystkim ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Posiadanie tego ubezpieczenia w razie wypadku uprawnia między innymi do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu czy refundacji części kosztów leczenia szpitalnego. Ubezpieczenie obowiązuje także poza granicami kraju.

>> do góry

Organizacja studiów

14. Ile godzin wykładów, a ile godzin ćwiczeń przewiduje program studiów?

Łączny wymiar godzin zajęć na studiach II stopnia wynosi 1083, w tym – dla specjalnośći informatyczne technologie zarządzania: 369 godzin wykładów, 399 godzin ćwiczeń i 315 godzin laboratoriów oraz – dla specjalnośći systemy teleinformatyczne: 378 godzin wykładów, 453 godzin ćwiczeń i 252 godzin laboratoriów.

15. Jak zorganizowane są zajęcia dla studiów magisterskich (II stopnia)?

Zajęcia na studiach magisterskich odbywają się w systemie zaocznym i są prowadzone w piątki od godz. 16:15 do 21:30 soboty 8:00-20:00 i w niedziele w godz. od 8:00 do 17:00. Plan zajęć oraz informacje o ewentualnych zmianach dostępne są dla studentów na stronie internetowej uczelni po zalogowaniu.

UWAGA: W ramch cyklu "Visiting Professors" niektóre wykłady będą odbywać się wyjątkowo w tygodniu w godzinach popołudniowych (maj).

16. Gdzie odbywają się zajęcia?

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni przy ul. Lewartowskiego 17 w Warszawie. Jest to nowoczesny budynek o łącznej powierzchni 3 000 m2, zapewniający komfortowe warunki do studiowania. Jego usytuowanie - w bezpośrednim sąsiedztwie Al. Jana Pawła II sprawia, że bez problemu można tu dojechać komunikacją miejską z każdego miejsca Warszawy. Budynek został wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby uczelni w 2004 roku. Nowe pracownie komputerowe i sale wykładowe są przestronne i dobrze wyposażone. Znalazło się tu również miejsce, w którym studenci chętnie spędzają czas w przerwach zajęć – klub Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, gdzie można posłuchać muzyki, a przede wszystkim zregenerować siły niedrogim i smacznym posiłkiem.

Uczelnia podjęła starania zmierzające do powiększenia bazy dydaktycznej o dodatkowe 3000m2 drogą nadbudowy trzech kondygnacji. Pozwoli to na stworzenie nowych laboratoriów dydaktyczno-badawczych, reprezentacyjnej auli wykładowej na 300 miejsc oraz zaplecza rekreacyjno-sportowego.

17. Czy uczelnia posiada własną bibliotekę?

Studenci mogą korzystać z biblioteki i czytelni mieszczących się w siedzibie uczelni. W czytelni dostępne są aktualne czasopisma z branży ICT. Aktualnie biblioteka posiada blisko 8 tys. pozycji książkowych.

18. W jakich grupach odbywają się zajęcia?

Każda pracownia wyposażona jest w 24 stanowiska komputerowe, natomiast przeciętnie zajęcia prowadzone są w grupach 15 osobowych.

19. Czy promocja odbywa się w systemie semestralnym czy rocznym?

Studenci otrzymują promocję roczną, co oznacza, że rozliczają się z zaliczeń, egzaminów oraz składają indeks na koniec każdego roku akademickiego.

20. Czy studenci mają dostęp do materiałów dydaktycznych z zasobów uczelni?

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w porozumieniu z czołowymi firmami branży IT udostępnia studentom nieodpłatnie oprogramowanie tych firm do celów edukacyjnych. W chwili obecnej studenci mogą użytkować programy zawarte w pakiecie MSDNAA firmy Microsoft; oprogramowanie firmy Oracle – Oracle 9i, Lotus Notes firmy IBM. W ramach Akademii Regionalnej Cisco studenci mogą korzystać z zasobów informacyjnych dostępnych na serwerach Cisco.

>> do góry

Studenci

21. Czy studenci otrzymują pomoc materialną?

Wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów, mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej takie jak: stypendia socjalne, zapomogi, stypendia za wyniki w nauce czy kredyty studenckie. O przyznaniu oraz wysokości świadczenia decydują określone warunki, które należy spełniać. Szczegółowe zasady udzielania różnych form pomocy materialnej można znaleźć na stronie uczelni.

22. Czy na uczelni funkcjonuje system stypendiów naukowych?

Warunkiem przyznania stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie przez studenta w poprzednim roku akademickim średniej ocen nie niższej niż 4,0. Wysokość stypendium za wyniki w nauce jest uzależniona od poziomu uzyskanej średniej ocen przez studenta. Stypendium I stopnia – dla najlepszych studentów – jest niemalże równowartością jednomiesięcznego czesnego. Oznacza to, że najlepsi studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki mogą studiować za darmo!

>> Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami <<

23. Jakie muszę spełnić podstawowe warunki, aby ubiegać się o stypendium naukowe?

Warunkiem otrzymania stypendium jest wysoka średnia na ostatnim roku studiów I stopnia (w przypadku studentów WWSI czy MILA COLLEGE jest to VII semestr). O stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci w ciągu roku od dnia obrony dyplomu studiów I stopnia. Jest to ogólne zarządzenie zgodne z ustawą prawa o szkolnictwie wyższym (art. 181 ust. 4.) Zasada ta nie dotyczy innych stypendiów np. socjalnego czy innego rodzaju zapomogi.

24. Czy oceny z wszystkich przedmiotów z 6-go i 7-go semestru są brane pod uwagę czy też może tylko wybrane przedmioty? W jaki sposób liczona jest średnia ocen?

Stypendia za wyniki w nauce zostaną udzielone na podstawie zaświadczeń wystawionych przez uczelnię, w której student ukończył studia inżynierskie lub icencjacie. Średnia ocen liczona jest z wszystkich przedmiotów na ostatnim roku studiów inżynierskich. W przypadku siedmio-semestralnych studiów inżynierskich ostatni rok studiów trwa jeden semestr (jest to 7 semestr nauki). W związku z tym, student pierwszego roku studiów II stopnia może ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce na podstawie wyników z ostatniego (7) semestru studiów inżynierskich.

Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów i uzyskanych zaliczeń. Studenci pierwszego roku studiów II stopnia ubiegający się o stypendium za wyniki w nauce składają wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 20 października. We wniosku tym Uczelnia, w której ukończono studia I stopnia, poświadcza uzyskaną przez średnią ocen. Formularz wniosku jest dostępny w dziale Rozliczeń ze studentami WWSI lub można go pobrać ze strony internetowej naszej Uczelni.

25. Jaka jest górna kwota przeznaczona na jednego członka rodziny, powyżej której nie jest przyznawane stypendium socjalne?

Maksymalna wysokość dochodu na jednego członka rodziny uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 572 zł netto (miesięcznie).

26. Jeśli posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekki) wystawione na czas określony, to przysługuje mi stypendium specjalne?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Stypendium to jest przyznawane na rok akademicki. Jeżeli więc student posiada takie orzeczenie wystawione do określonego dnia, to w bieżącym roku akademickim student jest uprawniony do uzyskania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (również jest wymagane złożenie do dnia 20 października wniosku o przyznanie stypendium).

27. W planie zajęć są zawarte godziny zegarowe czy lekcyjne (45 minut)? Jak często planowane są zjazdy? Od której godziny zaczynałyby się zajęcia w piątki?

W planie studiów jak zawsze zawarte są godziny lekcyjne (45 minut). Zjazdy są planowane, co dwa tygodnie. Zajęcia w piątki, podobnie jak ma to miejsce na studiach inżynierskich, będą zaczynać się od godziny 16.15

28. Jestem absolwentem uczelni, gdzie pobierałem/am nauki w trybie zaocznym (6 semestrów).

Posiadam dyplom licencjata. Jakie kroki mam podjąć, abym mógł/ła rozpocząć kształcenie w WWSI? Absolwenci 6 semestralnych studiów licencjackich o kierunku informatyka mogą podejmować studia magisterskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Proponujemy Państwu studia magisterskie 5 semestralne o specjalnościach: systemy i sieci teleinformatyczne oraz informatyczne technologie zarządzania. Więcej szczegółów na temat studiów w zakładce rekrutacja oraz studia II stopnia.

29. Czy sprawy studenckie można załatwić przez Internet?

Większość spraw studenckich związanych z tokiem studiów można załatwić za pośrednictwem Internetu. Rozbudowana witryna Biura Spraw Studenckich umożliwia składanie podań za pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępnia aktualne plany zajęć, informuje na bieżąco o zmianach w rozkładach zajęć. Student po zalogowaniu ma dostęp do elektronicznej wersji swojego indeksu. W tym miejscu zostały również udostępnione adresy e-mail do wykładowców oraz wyszukiwarka adresów e-mail studentów.

30. Czy na terenie uczelni działają jakieś organizacje studenckie?

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki prężnie działa Samorząd studencki, w którym swoją reprezentację mają studenci wszystkich lat studiów. Informacje na temat działalności Samorządu znajdują się na stronie WWW uczelni.

31. Czy studenci mogą uczestniczyć w jakichś dodatkowych formach zajęć na terenie uczelni?

W tej chwili w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki działają koła naukowe (między innymi: Grafika i animacja 3D, .NET, Koło Miłośników Algorytmów, Technologie Oracle). Studenckie koła zainteresowań powstają z inicjatywy studentów, uczelnia natomiast udostępnia na potrzeby ich działalności odpowiednio wyposażone pracownie komputerowe, zapewnia wsparcie merytoryczne ze strony wykładowców, a także wspiera finansowo niektóre projekty inicjowane w ramach pracy kół naukowych.

Ponadto studenci WWSI mogą korzystać nieodpłatnie z wybranych lub wszystkich elementów oferty PLUS, zobacz ofertę>>

Wszystkich, którym nie udało się znaleźć na tej stronie odpowiedzi na nurtujące ich pytania bądź chcą uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o zadawanie pytań na adres - rekrutacja[(at)]wwsi.edu.pl

Robocik WWSI